Porez na dodanu vrijednost – sadržaj računa koji se izdaje kupcu fizičkoj osobi

Odvjetnički ured D., obratio nam se u vezi sadržaja računa. Naime, poduzeće I. d.o.o., obavlja djelatnost kupnje i prodaje robe na domaćem i inozemnom tržištu i to pretežno »bijele tehnike«.

Navedeno poduzeće će u svojim prostorima prodavati i popravljenu odnosno rabljenu te oštećenu, ali tehnički ispravnu »bijelu tehniku« po znatno nižim cijenama od cijena novih proizvoda iste vrste. Takve proizvode namjeravaju prodavati krajnjim potrošačima fizičkim osobama za njihovu osobnu potrošnju u kućanstvu, stoga je postavljeno pitanje postoji li u tom slučaju obveza izdavanja računa R-1 s navedenim matičnim brojem građana.

Porezni obveznik mora prema članku 15. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.), ispostaviti račun za isporučena dobra ili obavljene usluge te na računu posebno iskazati porez na dodanu vrijednost.

Odredbom članka 74. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 34/08.), propisano je da poduzetnik mora za isporučena dobra i obavljene usluge ispostaviti pisani račun najmanje u dva primjerka od kojih jedan uručuje kupcu, a drugi služi kao isprava za knjiženje. Poduzetnici koji isporuke dobara i obavljene usluge naplaćuju u gotovini, obvezni su promet iskazivati preko naplatnih uređaja ili na drugi odgovarajući način s tim da za svaku isporuku obvezno izdaju račun.

Računi za gotovinski promet, isječci vrpce ili potvrdnice iz naplatnih uređaja, moraju u skladu sa člankom 74. stavak 3. Pravilnika sadržavati najmanje podatke koji su propisani člankom 15. stavak 6. Zakona, a to su: broj i nadnevak izdavanja; ime (naziv), adresu i porezni broj poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge, te naznaku mjesta gdje je isporuka dobra ili usluge obavljena; količinu, cijenu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu, količinu i cijenu obavljenih usluga; zbrojni iznos naknade i poreza razvrstani po poreznoj stopi.

Prema navedenom, računi za gotovinski promet koje za isporuku »bijele tehnike« poduzetnik obveznik poreza na dodanu vrijednost ispostavlja kupcu fizičkoj osobi za njegovu osobnu potrošnju, mora sadržavati najmanje podatke propisane člankom 15. stavak 6. Zakona i člankom 74. stavak 3. Pravilnika, iz čega proizlazi da račun za gotovinski promet ne treba sadržavati matični broj građana kupca.

U vezi navedenog napominjemo da samo računi temeljem kojih poduzetnici porezni obveznici ostvaruju pravo na odbitak pretporeza moraju sadržavati sve elemente propisane člankom 15. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost odnosno člankom 75. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, pri čemu je jedan od obveznih elemenata i matični broj građana ako je prodavatelj ili kupac fizička osoba obrtnik.

Povratak na mišljenja