RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Porezni tretman novčane potpore za samozapošljavanje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti obrta

Broj: 410-01/1-01/2642 od 12.12.2014.

        U Vašem upitu navodite da ste nakon savjetovanja s nadležnim osobama u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, predali poslovni plan samozapošljavanja, te da ste 20. studenog 2014. otvorili obrt, a zatim se upisali u Registar poreznih obveznika i prijavili se u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Dalje navodite da ste ostvarili pravo na novčanu potporu za samozapošljavanje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koja se isplaćuje u iznosu od 25.000,00 kn do kraja 2014. te pitate kakav je porezni tretman takve novčane naknade.
        Prema odredbama čl. 10. t. 3. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13., 125/13., 148/13., Odluka USRH - 83/14., dalje u tekstu : Zakon) porez na dohodak ne plaća se na naknadu plaće za vrijeme privremene nezaposlenosti i spriječenosti za rad isplaćenu na teret sredstava obveznih osiguranja. Člankom 7. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. - ispravak, 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13., 160/13.), a u skladu s čl. 10. t. 3. Zakona, propisano je da se porez na dohodak ne plaća na novčanu naknadu za vrijeme privremene nezaposlenosti i spriječenosti za rad isplaćenu na teret sredstava obveznih osiguranja i to osobito na novčanu naknadu nezaposlenima isplaćenu na teret Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sukladno posebnom propisu (novčana naknada nezaposlenima koja se isplaćuje u mjesečnim anuitetima, novčana naknada koja se na zahtjev nezaposlene osobe isplaćuje u jednokratnom iznosu radi zapošljavanja, samozapošljavanja ili volontiranja, novčana pomoć i naknada troškova za vrijeme obrazovanja, jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova, novčana pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa).
        Sukladno navedenom, novčana potpora koju će Vam isplatiti HZZ u jednokratnom iznosu od 25.000,00 kn do kraja 2014. radi samozapošljavanja smatra se neoporezivim primitkom iz čl. 10. t. 3. Zakona o porezu na dohodak i čl. 7. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak, te se ista ne smatra primitkom od samostalne djelatnosti.
        U svezi paušalnog oporezivanja primitaka od samostalne djelatnosti obrta napominjemo da je isto propisano čl. 44. Zakona o porezu na dohodak. Člankom 44. st. 1. Zakona propisano je da se poreznom obvezniku koji obavlja djelatnost obrta i sa obrtom izjednačenih djelatnosti iz čl. 18. st. 1. Zakona, a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, te koji po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupni godišnji primitak veći od 65% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, dohodak i porez na dohodak možee utvrđivati i u paušalnom iznosu.
        Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 143/06., 61/12., 160/13., dalje u tekstu Pravilnik) propisano je koje se djelatnosti mogu paušalno oporezivati, način utvrđivanja i visina godišnjeg paušalnog dohotka, način utvrđivanja i visina paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja,te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja u skladu s čl. 44. Zakona.
        Člankom 2. st. 1. Pravilnika propisano je da obveznik poreza na dohodak kojemu se dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu jest fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta iz čl. 18. st. 1. t. 1. Zakona o porezu na dohodak, u skladu s propisima o obrtu i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva iz čl. 18. st. 3. Zakona i koja ispunjava sljedeće uvjete :

- da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, i
- da po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veći od 65% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, i
- da nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona.

        Člankom 2. st. 2. Pravilnika propisano je da, se iznimno od odredbe st. 1, dohodak i porez na dohodak ne mogu utvrđivati u paušalnom iznosu fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine i po toj osnovi obveznik je poreza na dohodak, te da se obavljanjem djelatnosti trgovine iznimno ne smatra djelatnost fizičkih osoba registriranih za obavljanje djelatnosti proizvodnje koje svoje proizvode prodaju na tržištu, a obavljanjem djelatnosti ugostiteljstva ne smatra se djelatnost fizičkih osoba registriranih za obavljanje djelatnosti pružanja usluga u seljačkom domaćinstvu sukladno posebnom propisu.

        S obzirom na činjenice koje ste naveli u upitu i koje smo saznali u telefonskom razgovoru sa Vama budući da Vaš obrt nije registriran za obavljanje djelatnosti trgovine ili ugostiteljstva, da niste obveznik poreza na dodanu vrijednost po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i da nemate izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona te da u 2014. godini nećete ostvarite primitke od samostalne djelatnosti, nema zapreke da u 2015. godini ostanete paušalni obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti. Paušalni obveznik u 2015. godini možete ostati sve dok Vaši primici od samostalne djelatnosti ne prelaze iznos od 149.500,00 kn ( 60% od iznosa propisanog za ulazak u sustav obveznika poreza na dodanu vrijednost.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)