Porezni tretman promidžbene akcije – otvaranje dječje štednje

Primili smo upit od Hrvatske Zajednice računovođa i financijskih djelatnika, Jakova Gotovca 1/11, Zagreb, u svezi poreznog tretmana promidžbene akcije Zagrebačke banke d.d. Prema navodima iz upita, u cilju promicanja imena i usluga banke, te poticanja na štednju roditelja novorođene djece, djece školske i predškolske dobi Zagrebačka banka d.d. je organizirala javnu promidžbenu akciju koja je koncipirana tako da u konačnici svaki roditelj koji se odazove na navedenu akciju, odnosno koji za novorođeno dijete ili dijete školske i predškolske dobit otvori račun dječje štednje, banka na isti jednokratno položi iznos od 50,00 kuna, međutim bez ikakve prethodno postojeće ili buduće obveze roditelja prema Zagrebačkoj banci d.d.

Prema članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08. i 80/10.) porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama toga Zakona.

Sukladno članku 11. stavku 1. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05., 133/07., 156/08., 146/09. i 123/10.) rashodima razdoblja za koje se utvrđuje porez (porezno razdoblje), sukladno članku 5. stavak 1. Zakona, smatraju se smanjenja gospodarstvenih koristi u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili stvaranja obveza koja imaju za posljedicu smanjenje kapitala a u svrhu povećanja prihoda odnosno dobiti.

Prema članku 24. stavku 1. Pravilnika o porezu na dobit troškovima promidžbe za koje se ne uvećava porezna osnovica u smislu članka 7. stavak 6. Zakona, smatraju se i troškovi nastali putem sredstva javnog priopćavanja, na oglasnim stupovima i pločama, telopima, lecima, katalozima, sajmovima, troškovi nagradnih igara u skladu s propisima o priređivanju nagradnih i sličnih igara, te troškovi kojim se promiče ime, dobro ili usluga poreznog obveznika na drugi način koji ima javno obilježje.

Člancima 4. i 5. Zakona o kreditnim institucijama (Nar. nov., br. 117/08., 71/09. i 153/09.) propisane su osnovne bankovne usluge te osnovne i dodatne financijske usluge, koje pružaju banke. Prema članku 4. stavku 1. navedenog Zakona, bankovne usluge su primanje depozitu ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun.

U konkretnom slučaju je razvidno da je banka s ciljem promicanja svoga imena i usluga te s ciljem izgradnje pozitivnog mišljenja i stvaranja povjerenja prema banci, organizirala javnu promidžbenu akciju u koju su uključena sva novorođena djeca, djeca školske i predškolske dobi, na način da ako to odluče njihovi roditelji i otvore račun dječje štednje, banka istima na novootvoreni račun obavlja polog jednokratnog iznosa od 50,00 kuna, međutim bez ikakve buduće ili prethodne obveze roditelja prema banci.

Slijedom navedenoga, mišljenja smo, uzimajući u obzir osnovnu djelatnosti banke i usluge koje pruža, da se navedena akcija i u smislu propisa o porezu na dobit smatra promidžbom, stoga je i porezno priznati rashod banke.

Povratak na mišljenja