Predstečajni i stečajni razlozi

U primjeni je novi Stečajni zakon (Nar. nov., br. 71/15.).

Predstečaj može pokrenuti prezaduženi dužnik ili vjerovnik uz odobrenje dužnika. Razlog za pokretanje predstečajnog postupka je "... postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje." Smatra se da postoji prijeteća nesposobnost za plaćanje:

  • ako  Financijska agencija (dalje: FINA) vodi dužnika u Očevidniku ... (blokiranih),
  • ako kasni s isplatom plaće duže od 30 dana,
  • ako ne plaća doprinose i poreze s protekom 30 dana od dana kada je radniku bio dužan isplatiti plaću.

Dakle, broj dana u blokadi za predstečajnu nagodbu Zakonom  nije određen, ali on bi trebao biti  ispod onog što je određeno kao stečajni razlog.

Stečajni razlozi  su  nesposobnost za plaćanje i prezaduženost.

Smatra se da je dužnik nesposoban za plaćanje i da je prezadužen:

  • ako je u Očevidniku pri Financijskoj agenciji blokiran duže od 60 dana,
  • ako nije isplatio tri uzastopne plaće radnicima,
  • ako je imovina dužnika manja od postojećih obveza. Dužnost je direktora društva da u roku od 21 dan -  (81) pokrene stečaj.

Ako dužnik ili vjerovnik ne pokrene stečaj, FINA će automatizmom pokrenuti stečaj dužnika ako je u neprekidnoj blokadi transakcijskog računa duže od 120 dana.

FINA sada podnosi zahtjev za provedbu skraćenog stečajnog postupka za one dužnike koji su u razdoblju od 1. rujna do 1. studenog 2015. u blokadi duže od 1.000 dana.

O potankostima iz navedene problematike biti će riječi na našim seminarima o predstečaju i stečaju koji su objavljeni na našoj mrežnoj stranici, te u članku u časopisu Pravo i porezi br. 7-8/15.

Povratak na vijesti