RRiF-ova trgovina

Više o RRiF-ovim e-izdanjima (kako ih kupiti, preuzeti i čitati) možete vidjeti ovdje.

RRiF-ov računski plan za poduzetnike

XXIV. izdanje

Osnovni podaci o knjizi

     
Biblioteka:   Biblioteka računovodstvo
Izdanje:   Zagreb, veljača 2020.
Broj stranica:   168
Jezik:   hrvatski
     

 

Predgovor XXIV. izdanju

Novo XXIV. izdanje RRiF-ova računskog plana za poduzetnike obuhvaća dopune koje su proizišle iz posljednjih izmjena poreznih propisa u području dohotka, dobitka i PDV-a koje se primjenjuju od 1. siječnja 2020. godine. Riječ je o neoporezivim isplatama za topli obrok i smještaj radnika, neoporezivim novčanim nagradama, o naknadama za troškove redovne skrbi djece radnika, naknadama za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika i dr., te o drugim usklađenjima i ažuriranjima analitičkih računa (konta). S tom je svrhom otvoren novi sintetički račun 462 koji obuhvaća i te troškove.Već u prošlom izdanju otvorili smo nove analitičke račune u vezi s imovinom koja je u operativnom najmu prema zahtjevima MSFI-ja 16 – Najmovi koji obvezno primjenjuju veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa. Prema MSFI-ju 16 zahtijeva se iskazivanje imovine koja je uzeta u operativni najam kao dugotrajna nematerijalna imovina u poslovnim knjigama najmoprimca. Takvo postupanje nije potrebno za imovinu male vrijednosti i imovinu koja je uzeta u najam na rok do 12 mjeseci. Za obveznike HSFI-ja nema promjena u iskazivanju najmova u 2020. godini. S obzirom na to da se nije mijenjala struktura financijskih izvještaja, nema promjene u skupinama ni u sintetičkim računima (kontima) u odnosu na prethodno izdanje. Osim spomenutog računa 462, najviše je dopune rađeno na analitičkim računima, kako zbog promjene propisa tako i zbog potreba u praksi.U Hrvatskoj nije propisan računski plan nego je ostavljena sloboda u njegovu oblikovanju. Ako se polazi od toga što sadržavaju financijski izvještaji, a to se mora uzeti u obzir, tada je potrebno predvidjeti račune (konta) za osiguranje podataka za te izvještaje, a s kojih će se preuzimati podatci kod sastavljanja financijskih izvještaja. Zato i analitički računi moraju biti u funkciji sadržaja i naziva pojedine pozicije u financijskim izvještajima. Baš su ta načela zastupljena u našem računskom planu za poduzetnike, bez obzira na to što se temelje na tradicionalnom rasporedu računa u 10 razreda.Ovaj je izvorni RRiF-ov računski (kontni) plan namijenjen je pravnim osobama – poduzetnicima u trgovačkim društvima (d.o.o., d.d., k.d., j.t.d. i j.d.o.o.) svih djelatnosti jer je primijenjeno načelo univerzalnosti računa, tj. mogu ga primijeniti trgovačka, uslužna i proizvodna društva. Zadruge i privatne profitne ustanove također trebaju voditi računovodstvo prema ovom poduzetničkom računskom planu i koristiti one račune koji se pojavljuju u njihovu poslovanju. Podružnice inozemnih osnivača i poslovne jedinice nerezidenata vode računovodstvo kao i trgovačka društva u RH. RRiF-ov Računski plan namijenjen je i poduzetnicima – fizičkim osobama (obrtnicima, javnim bilježnicima, odvjetnicima i dr.) koji umjesto poreza na dohodak plaćaju porez na dobitak. RRiF-ov Računski plan koristi se i na ekonomskim fakultetima, visokim školama koje izvode nastavu računovodstva prema bolonjskom modelu te ekonomskim školama i obrazovnim ustanovama pri izvođenju nastave i vježbi za studente ovoga nastavnog programa ili programa sličnog naziva.Naš je računski plan najprihvaćeniji u praksi i u obrazovnom sustavu zato što najbolje obuhvaća evidentiranje stvarnih poslovnih događaja koji se bilježe u glavnoj knjizi, a na kraju izvještajnog razdoblja prenose u bilancu i račun dobitka i gubitka te u druge financijske i porezne izvještaje. Prihvaćenost ovoga (kao jednog od mogućih oblika) računskog plana za poduzetnike koji vode svoje poslovne knjige prema načelu dvostavnog knjigovodstva stavila je pred autore dodatne zahtjeve i odgovornost u pripremi ovoga dopunjenog izdanja za 2020. godinu te za godine koje slijede.Autori

Zagreb, ožujak 2020. godine 


Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)
RRiFov letak