Tretiranje izvozne isporuke – račun u EU, isporuka dobra u treću zemlju

      Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u vezi tretiranja izvozne isporuke u slučaju kada hrvatski porezni obveznik isporuči dobra drugom poreznom obvezniku iz Republike Austrije, a roba se izravno prevozi kupcu dobara u treću zemlju. Također je postavljen upit i o tome tko se na izvoznoj jedinstvenoj carinskoj deklaraciji navodi kao izvoznik, a tko kao kupac dobara.
     Odredbama čl. 45. st. 1. t. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/1. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke dobara, osim isporuke goriva i dobara za opremanje i opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe, koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze izvan Europske unije sam kupac koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj ili neka druga osoba za njegov račun. Nadalje, odredbama čl. 108. st. 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13. i 160/13.) propisano je da porezni obveznik carinskom deklaracijom dokazuje da je obavljena izvozna isporuka (izvoz), odnosno u slučaju elektronskih deklaracija elektronskom porukom IE599 iz automatiziranog sustava izvoza (ECS sustava) kojom se potvrđuje da je obavljeno izvozno carinjenje i da je dobro napustilo područje Europske unije. Kad se radi o popravku, obradi, prilagodbi, doradi ili preradi uvezenih dobara, porezni obveznik mora osim izvozne imati i uvoznu carinsku dokumentaciju.
     Iz navedenog proizlazi da hrvatski porezni obveznik obavlja izvoznu isporuku dobara oslobođenu plaćanja PDV-a obzirom da se dobra otpremaju ili prevoze izvan Europske unije, te će sukladno tome na svome računu koji ispostavlja kupcu, odnosno austrijskom poreznom obvezniku, napomenuti da je isporuka dobara oslobođena plaćanja PDV-a sukladno čl. 45. st. 1. t. 2. Zakona. Što se ispunjavanja jedinstvene carinske deklaracije tiče napominjemo da Porezna uprava nema ovlaštenja tumačiti carinske propise koji uređuju ovo pitanje, te je potrebno obratiti se Carinskoj upravi.
 

Povratak na mišljenja