Usluge instalacije sustava protuprovale, videonadzora i vatrodojave


      Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u vezi načina obračuna PDV-a u slučaju kada obavlja usluge instalacije sustava protuprovale, videonadzora i vatrodojave, te usluge održavanja navedenih sustava. Porezni obveznik također obavlja usluge na fontanama, kao što su isporuka i montaža pumpe na bazenu, kontrola rada bazenske tehnike, te održavanje opreme za mjerenje i regulaciju vode. U upitu se također navodi da porezni obveznik obavlja usluge rekonstrukcije i montaže rashladne tehnike. Postavljeno je pitanje primjenjuje li porezni obveznik prijenos porezne obveze kada obavlja navede usluge drugom poreznom obvezniku.
      Odredbama čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o porezu a dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekst: Zakon) i čl. 151. st. 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13. i 35/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu obvezan platiti PDV kada mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge.
      Nadalje, čl. 152. st. 1. t. i) Pravilnika propisano je da se građevinskim uslugama iz članka 75. st. 3. t. a) Zakona smatraju ugradnja, umjeravanje, probno testiranje, puštanje u rad i slične usluge kada se izvode na uređajima i opremi prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta.
      Iz navedenog proizlazi da se na usluge ugradnje sustava prutuprovale, videonadzora i vatrodojave, odnosno opreme, kao što su videokamere, detektori, alarmi i slično, primjenjuje prijenos porezne obveze ako se usluga ugradnje izvodi prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta. Isto se primjenjuje i prilikom ugradnje, odnosno montaže pumpe na bazenu, te montaže rashladne tehnike.
Međutim, u vezi usluga održavanja sustava vatrodojave, videonadzora i protuprovale, zatim kontrole rada bazenske tehnike, održavanja opreme za mjerenje i regulaciju vode, potrošnje kemikalija za održavanje vode, te rekonstrukcije rashladne tehnike napominjemo da se prilikom izvođenja takvih usluga primjenjuje odredba čl. 152. st. 2. t. c) Pravilnika kojom je propisano da se građevinskim uslugama iz čl. 75. st. 3. t. a) Zakona osobito ne smatra periodični ili ne periodični pregled, održavanje, popravak, umjeravanje i ispitivanje već ugrađenih ili montiranih uređaja i opreme. Iz navedenog proizlazi da se prijenos porezne obveze ne primjenjuje na obavljanje usluga održavanja, servisa i sličnih usluga koje se izvode na uređajima i opremi.
     

Povratak na mišljenja