Više se ne podnosi JOPPD-a za naknadu zbog nezapošljavanja invalida

Datum: 04.05.2018, Petak
Autor: A.W.

      Ako obveznik zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invaliditetom, obveznik je plaćanja posebne novčane naknade. Do sada se o obračunanoj naknadi podnosio obrazac JOPPD. Prema Izmjenama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, obveza podnošenja JOPPD obrazaca prestaje s uplatom naknade za lipanj 2018.

     Uplatni račun je ostao jednak, a u pozivu na broj više neće trebati upisivati broj JOPPD-a.

Podatci za plaćanje:

Prihod državnog proračuna:
HR1210010051863000160

Poziv na broj odobrenja:
HR68  5118-OIB  poslovnog subjekta 

     Novčanu naknadu i dalje treba obračunavati u svotama kako je to utvrđeno za pojedinog poslodavca.

Povratak na vijesti