Utvrđivanje posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila

Datum: 25.01.2016, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/15-01/2522
Davatelj: Porezna uprava

Uputili ste nam dopis kojim tražite uputu o postupanju u slučajevima kada je vrijednost osnovice za utvrđivanje posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila koju procjenjuje sudski vještak, znatno niža od vrijednosti iz Kataloga orijentacijskih vrijednosti rabljenih motornih vozila Centra za vozila Hrvatske. U dopisu navodite da je u Ispostavi Varaždin uočeno da se kod utvrđivanja posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila u više navrata javlja procjena niske vrijednosti od strane ovlaštenog sudskog vještaka „A“. Budući da se radi o ovlaštenom sudskom vještaku, odnosno osobi koju imenuje sud, molite za uputu o postupanju.
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 11. stavka 4. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine, broj 15/13 i 108/13, u daljnjem tekstu: Zakon) porezni obveznik koji se ne slaže s utvrđenom poreznom osnovicom može o vlastitom trošku od stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja zatražiti procjenu tržišne cijene rabljenog motornog vozila. U tom slučaju dužan je dostaviti nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svom sjedištu ili prebivalištu u roku od 15 dana od dana stjecanja rabljenog motornog vozila.
Stalni sudski vještak i stalni sudski procjenitelj kada postupaju u primjeni Zakona ne mogu biti zaposlenici, osnivači, dioničari ili odgovorne osobe u tvrtkama koje se bave prodajom rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj te ne mogu obavljati procjenu tržišne cijene rabljenog motornog vozila ako su s poreznim obveznikom u odnosu povezanih osoba u smislu odredbi Općeg poreznog zakona.
Porezna uprava može od stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja tražiti dodatna pojašnjenja u roku od pet dana od dana primitka nalaza i mišljenja, ako to smatra potrebnim radi razjašnjenja okolnosti važnih za utvrđivanje porezne osnovice.
Odredbama članka 65. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09) propisano je da kad je za utvrđivanje ili ocjenu određene činjenice koja je bitna za rješavanje upravne stvari potrebno posebno stručno znanje kojim službena osoba ne raspolaže, dokaz se može izvesti vještačenjem.
Službena osoba određuje vještačenje po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke. Za vještaka će se zaključkom odrediti osoba koja je odgovarajuće struke, a ovlaštena je za davanje mišljenja o pitanjima odgovarajuće struke ili osoba registrirana za vještačenje.
Slijedom navedenog, nadležna ispostava Porezne uprave može odbiti nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja temeljem nalaza druge osobe ovlaštene za davanje mišljenja ili registrirane za vještačenje o čemu odlučuje rješenjem. Napominjemo da je u tom slučaju potrebno dodatno dokazivati činjenice bitne za oporezivanje te u obzir uzeti visinu troškova izvođenja dokaza u odnosu na vrijednost predmeta.
Nadalje, ukoliko je uočeno da se kod utvrđivanja posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila u više navrata javlja procjena niske vrijednosti od strane određenog ovlaštenog sudskog vještaka, o istom je potrebno obavijestiti nadležni županijski, odnosno trgovački sud. Obzirom da se radi o prihodima Državnog proračuna, obavijest je potrebno dostaviti na znanje Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske.

Povratak na mišljenja