Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Trajanje: 3 h 13 min
Datum: 23.05.2022

Cijena: 99,54 EUR
749,98 KNOvaj je webinar vezan isključivo za obračun primitaka koji se (ne)oporezivo isplaćuju zaposlenicima i drugim osobama s kojima postoji neki od oblika radnog angažmana (umirovljenici, vanjski suradnici, sezonski radnici i sl.).

Cilj je webinara odgovoriti na pitanja koja se često pojavljuju u praksi te na jednostavan i praktičan način objasniti aktualnosti u vezi s plaćama i drugim dohodcima. Ujedno ćemo rado odgovoriti i na ostala Vaša pitanja koja se odnose na obračun i oporezivanje dohodaka.

Program:

Aktualnosti kod plaća i drugih dohodaka
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Zapošljavanje mladih osoba i osoba koje se prvi puta zapošljavaju
 • Sklapanje ugovora o radu za umirovljenika
 • Koji umirovljenici mogu raditi i primati punu mirovinu
 • Na što treba paziti prilikom zapošljavanja umirovljenika da im se ne bi obustavila mirovina
 • Utvrđivanje visine plaće umirovljenika i drugih radnika
 • Članovi uprave – umirovljenici, likvidatori – umirovljenici, umirovljenici – prokuristi
 • Neoporeziva naknada prijevoza na posao i s posla
 • Tko je obvezan voditi brigu o obračunu prireza i kako obračunati prirez kod nerezidenata
 • Kada radnik može ostvariti primitke koji se oporezuju na način propisan za drugi dohodak
 • Oporezivanje primitaka putem ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu
 • Isplate drugog dohotka i obračun doprinosa te iskazivanje u Obrascu JOPPD
 • Drugi dohodak u sustavu PDV-a

Aktualnosti kod sezonskih radnika, olakšice i najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa
Predavačica: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Podatci u PK kartici
 • Kome se i kako može neoporezivo isplatiti nagrada za radne rezultate
 • Zapošljavanje sezonskih radnika
 • Razlika između sezonskih radnika i stalnih sezonskih radnika
 • Obračun primitaka sezonskih radnika u poljoprivredi
 • Utvrđivanje plaće sezonskih radnika i rad sezonskih radnika u predsezoni prema Zakonu o tržištu rada
 • Troškovi smještaja i prehrane stalnih sezonskih radnika i radnika koji su zaposleni na određeno radno vrijeme u sezoni
 • Korištenje osobnog odbitka nakon prestanka radnog odnosa
 • Promjena osobnih odbitaka tijekom mjeseca
 • Isplata bonusa za radne rezultate i neoporeziva nagrada za radne rezultate
 • Nagrada za radne rezultate kao stalni mjesečni dodatak na plaću radnika

Aktualnosti vezane za premije osiguranja, obračun plaće HRVI-ja i dr.
Predavačica: Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje predavanja: 60 min odgovori na pitanja

 • Oporezive stipendije i ostali primitci učenika i studenata
 • Neoporeziva nagrada za učenika na praksi
 • Putni troškovi vanjskih suradnika
 • Premije za životno osiguranje koje se plaćaju za radnike
 • Premije za III. stup osiguranja
 • Premije za dodatno zdravstveno i dopunsko zdravstveno osiguranje
 • Bolovanje umirovljenika do 65 godina i iznad 65 godina života
 • Ispravci JOPPD-a
 • Neoporezive isplate u JOPPD-u i nalozima za plaćanje
 • Način prijavljivanja i zapošljavanja osoba s invalidnošću i plaćanje novčane naknade
 • Obračun plaće HRVI-ja i promjene u PK kartici

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 23. svibnja 2022. godine.

Cijena video snimke je 750,00 kn kn (600,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.