Aktualnosti u oporezivanju i primjeni PDV-a

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI , glavna urednica
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Trajanje: 7 h 0 min
Datum: 12.03.2024

Cijena: 200,00


Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na dvodnevnu edukaciju – webinar  o primjeni PDV-a u Republici Hrvatskoj i o aktualnim pitanjima u primjeni propisa o PDV-u u 2024. godini. Zbog sveobuhvatnosti tema i područja primjene PDV-a, predavanja će se održati tijekom dva dana kako bismo se mogli posvetiti primjerima koji se odnose na promete dobara i usluga u tuzemstvu, isporukama dobara unutar EU-a, stjecanju dobara iz EU-a, uvozu dobara u RH, izvozu dobara iz RH te aktualnim pitanjima iz područja oporezivanja inozemnih usluga. Sve navedeno razmatrat će se na konkretnim primjerima iz poslovne prakse i presudama Suda Europske unije koje su povezane s navedenim temama. Tijekom edukacije iskusne stručnjakinje iz područja PDV-a podijelit će svoja znanja, praktične primjere i najnovije informacije. Zato ne propustite priliku za usavršavanjem u području PDV-a, a ova edukacija pružit će vam sve informacije koje će vam pomoći u učinkovitijem obavljanju vaših računovodstvenih i poreznih poslova.

Svi polaznici ove edukacije dobit će potvrdu o sudjelovanju te ostvariti pravo na kupnju novog priručnika Porez na dodanu vrijednost – primjena u praksi, lipanj 2023. godine, po promotivnoj cijeni od 73,50 €.

Program:

Uvod u primjenu sustava PDV-a – zakonska osnova i temeljni uvjeti

 • Predmet oporezivanja
 • Oporezivanje dobara i usluga u tuzemstvu
 • Obveznici PDV-a – tko su obveznici PDV-a i postupak registracije
 • Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a – novi prag i obveza ispravka pretporeza
 • Obveza izdavanja računa, računi za predujam – zakonske obveze i posebnosti
 • Stope PDV-a – primjena različitih stopa na isporuku dobara i usluga
 • Oslobođenja u sustavu PDV-a – kategorije i uvjeti

Porezna osnovica, nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza u tuzemstvu

 • Utvrđivanje porezne osnovice
 • NOVI uvjeti i način smanjenja porezne osnovice i svote PDV-a zbog odobrenih popusta te zbog nemogućnosti naplate
 • Prolazne stavke s motrišta PDV-a – primjeri i tumačenja
 • Nastanak porezne obveze prema izdanim računima i naplaćenim naknadama
 • Uvjeti i pravo na priznavanje pretporeza prema izdanim računima i naplaćenim naknada
 • Ograničenja u priznavanju pretporeza – reprezentacija, nabava osobnih automobila i troškovi uporabe osobnih automobila

PDV u međunarodnom poslovanju – unutar EU-a i trećih zemalja

 • Isporuka dobara unutar EU-a – uvjeti za oslobođenu isporuku, prijevoz i dokazi o otpremi
 • Stjecanje dobara unutar EU-a – nastanak porezne obveze i pravo na priznavanje pretporeza, posebnosti pri stjecanju osobnih automobila
 • Posebnosti trostranog posla i isporuka u nizu
 • Izvoz dobara iz RH u treće zemlje – uvjeti za oslobođenu isporuku i dokazi o izvozu
 • Uvoz dobara u RH – plaćanje PDV-a pri uvozu ili mogućnost primjene obračunske kategorije PDV te ostala pitanja vezana za uvoz dobara (prijevozničke usluge i dr.)
 • Carinski postupak 42 s motrišta PDV-a – porezno motrište tog postupka u RH i u drugim zemljama članicama EU-a
 • Premještanje dobara unutar EU-a – obračun PDV-a te iskazivanje u poreznim evidencijama i obrascima PDV-a
 • Povrati PDV-a – postupci i zahtjevi za povrat PDV-a iz EU-a i trećih zemalja
 • Povrati PDV-a za fizičke osobe iz trećih zemalja u putničkom prometu

Posebni postupci oporezivanja

 • Poseban postupak oporezivanja malih poreznih obveznika i njihove obveze
 • Oporezivanje putničkih agencija – temeljni uvjeti i utvrđivanje porezne osnovice
 • Posebni postupci oporezivanja rabljenih dobara – trgovina rabljenim motornim vozilima, rabljenim dobrima i umjetninama te obvezne evidencije
 • Primjena posebnog postupka oporezivanja OSS za elektronički obavljene usluge i elektroničku trgovinu (prodaju dobara na daljinu)

Primjena tuzemnog prijenosa porezne obveze

 • Na koje isporuke i tko treba primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze (građevinske usluge, isporuke rabljenog materijala i otpada)
 • Uvjeti za primjenu tuzemnog prijenosa porezne obveze – kada se primjenjuje prijenos, a kada treba obračunati PDV
 • Porezni položaj isporuke nekretnina – kada treba obračunati PDV, kada je isporuka oslobođena PDV-a te tko i kada ima mogućnost izbora u oporezivanju

Obračun PDV-a na inozemne usluga

 • Oporezivanje inozemnih usluga prema temeljnom načelu (B2B i B2C) i iznimke u oporezivanju
 • Posebnosti u oporezivanju posredničkih usluga, usluga u kulturi, usluga pripremanja i posluživanja hrane
 • Posebnosti u oporezivanju usluga povezanih s nekretninama, prijevoza dobara i putnika, iznajmljivanja prijevoznih sredstava i sl. usluga koje se oporezuju prema mjestu obavljanja usluga
 • Iznimke kod usluga obavljenih fizičkim osobama u treće zemlje

Porezne evidencije i obrasci

 • Knjiga I-RA, Knjiga U-RA, Evidencija za stjecanje dobara iz EU-a i ostale evidencije – primjeri i objašnjenja
 • Obrazac PDV – objašnjenja svih pozicija i povezivanje s poreznim knjigama, evidencijama i ostalim obrascima

Predavanja na ovoj sveobuhvatnoj edukaciji o PDV-u i aktualnim pitanjima i primjeni propisa o PDV-u održat će savjetnice:

 • dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. struč. stud. i ovl. rač.
 • dr. sc. Tamara CIRKVENI, prof. struč. stud. i ovl. rač.
 • Jasna VUK, mag. oec. i ovl. rač.

Ovaj video materijal je snimka dvodnevnog webinara održanog 22. i 23. veljače 2024. godine.

Cijena video snimke je 200,00 € (160,00 € + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.