Aktualnosti u oporezivanju i primjeni PDV-a


Trajanje: 7 h 30 min
Datum: 08.10.2021

Cijena: 1.250,00 kn


Snimka webinara - Aktualnosti u oporezivanju i primjeni PDV-a

Na ovom dvodnevnom webinaru dani su odgovori na aktualna pitanja u primjeni propisa o porezu na dodanu vrijednost u 2021. godini te pojašnjenja temeljnih pravila oporezivanja PDV-om. Upravo zbog sveobuhvatnosti tema i područja primjene PDV-a, predavanja se održavalo tijekom dva dana, kako bismo se mogli posvetiti primjerima koji se odnose na promete dobara i usluga u tuzemstvu, isporuke dobara unutar EU-a, stjecanje dobara iz EU-a, uvoz dobara u RH, izvoz dobara iz RH te aktualnim pitanjima iz područja oporezivanja inozemnih usluga.

Sve navedeno razmotreno je na konkretnim primjerima iz poslovne prakse i presudama Suda Europske unije koje su povezane s navedenim temama.

Program:

1. dan

Obračun PDV-a pri isporukama dobara i usluga u tuzemstvu
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Oporezivanje dobara i usluga u tuzemstvu – tko su obveznici PDV-a, ulazak i izlazak iz sustava PDV-a, obveza izdavanja računa, stope PDV-a pri isporukama dobara i usluga u tuzemstvu, posebnosti u primjeni PDV-a u graditeljskoj djelatnosti, oporezivanje nekretnina PDV-om, oslobođenja u sustavu PDV-a
 • Porezna osnovica pri isporuci dobara i usluga s motrišta PDV-a – utvrđivanje porezne osnovice pri isporukama dobara i usluga, smanjenje porezne osnovice zbog odobrenih popusta, prolazne stavke s motrišta PDV-a
 • Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza – nastanak poreze obveze prema izdanim računima i naplaćenim naknadama, uvjeti i pravo priznavanja pretporeza prema izdanim računima i naplaćenim naknadama

Porezni položaj isporuka dobara u EU-u, stjecanje dobara iz EU-a te izvoz dobara iz RH u treće zemlje
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 40 min + odgovori na pitanja

 • Isporuka dobara unutar EU-a – uvjeti za oslobođenu isporuku, dokazi o otpremi dobara ovisno o tome tko organizira prijevoz, važnost PDV ID broja, primjeri iz prakse, porezne evidencije
 • Stjecanje dobara unutar EU-a – nastanak porezne obveze, tko i kada ima pravo priznavanja pretporeza, naknadna odobrenja i terećenja, knjigovodstveno evidentiranje i porezne evidencije
 • Izvoz dobara – uvjeti za oslobođenu isporuku dobara u treće zemlje, dokazi o izvozu dobara, kada je prijevoz pri izvozu dobara oslobođen PDV-a (presuda Suda EU-a)

Oporezivanje prometa osobnih automobila i ostalih motornih vozila u tuzemstvu, stjecanje iz EU-a i troškovi uporabe osobnih automobila
Predavačica: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 40 min + odgovori na pitanja

 • Stjecanje osobnih automobila unutar EU-a – primjer stjecanja osobnog automobila iz EU-a, priznavanje pretporeza i evidentiranje u poreznim i knjigovodstvenim evidencijama
 • Troškovi uporabe osobnih automobila – priznavanje pretporeza za račune za gorivo, mazivo, održavanje i dr.
 • Oporezivanje prometa osobnih automobila u tuzemstvu – nastanak porezne obveze, obveza izdavanja računa pri prodaji automobila koji su služili za potrebe društva ili za daljnju prodaju, primjena posebnog postupka oporezivanja marže za rabljena dobra
2. dan

Premještanje dobara unutar EU-a, uvoz dobara iz trećih zemalja u RH i povrati PDV-a
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 50 min + odgovori na pitanja

 • Premještanje dobara unutar EU-a – obračun PDV-a te iskazivanje u poreznim evidencijama i obrascima PDV
 • Uvoz dobara u RH – plaćanje PDV-a pri uvozu ili mogućnost primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu dobara te ostala pitanja vezana uz uvoz dobara u RH (prijevoz pri uvozu dobara)
 • Povrati PDV-a – povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a i trećih zemalja, povrat PDV-a iz RH fizičkim osobama iz trećih zemalja u putničkom prometu

Obračun PDV-a kod inozemnih usluga I. dio
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 40 min + odgovori na pitanja

 • Oporezivanje inozemnih usluga – koje se usluge oporezuju prema temeljnom načelu (B2B – reverse charge i B2C), a koje prema iznimkama, posebnosti u oporezivanju usluga povezanih s nekretninama, usluge prijevoza dobara i putnika, iznimke kod usluga obavljenih fizičkim osobama u treće zemlje i dr.

Obračun PDV-a kod inozemnih usluga II. dio, porezne evidencije i obrasci PDVa
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 70 min + odgovori na pitanja

 • Posebnosti u oporezivanju posredničkih usluga, usluga u kulturi, usluga pripremanja i posluživanja hrane
 • Posebnosti u oporezivanju iznajmljivanja prijevoznih sredstavai ostalih sličnih usluga koje se oporezuju prema mjestu obavljanja usluga
 • Porezne evidencije – knjiga I-RA, knjiga U-RA, Evidencija za stjecanje dobara iz EU-a i ostale evidencije
 • Objašnjenja svih pozicija Obrasca PDV – transakcije koje ne podliježu oporezivanju i oslobođene transakcije, oporezive transakcije, obračunani pretporez te ostali podatci u Obrascu PDV

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 7. i 8. listopada 2021. godine.

Cijena video snimke je 1.250,00 kn (1.000,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).