Brisanje poreznog obveznika iz registra obveznika PDV-a

Datum: 21.01.2016, Četvrtak
Klasa: 410-19/15-01/395
Davatelj: Porezna uprava

Postavili ste nam upit o primjeni odredbi članka 186. stavka 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik) kojom je propisano da Porezna uprava može brisati poreznog obveznika iz registra obveznika PDV-a ako porezni obveznik sudjeluje u prijevarnim radnjama. U upitu navodite da su inspektori poreznog nadzora počeli s primjenom navedene odredbe na način da nadležnoj ispostavi dostave zahtjev da određenog poreznog obveznika briše iz registra obveznika PDV-a uz vrlo šturo obrazloženje. Temeljem takvog zahtjeva, ispostave bi trebale odmah donijeti rješenje o brisanju poreznog obveznika iz registra obveznika PDV-a s tim da zbog hitnosti postupka žalba ne odgađa izvršenje. U vezi navedenog istaknuli ste da takvom poreznom obvezniku nije zabranjeno obavljanje gospodarske djelatnosti te se u daljnjem poslovanju ponaša kao mali porezni obveznik čije su isporuke oslobođene plaćanja PDV-a te postavili sljedeća pitanja:
1. Do kada vrijedi rješenje o brisanju iz registra obveznika PDV-a doneseno 2015. godine, odnosno kakav će biti status poreznog obveznika brisanog iz registra zbog sudjelovanja u prijevarnim radnjama od 01. siječnja 2016. godine, ako je u 2015. godini imao oporezive isporuke veće od 230.000,00 kuna?
2. Ako zbog hitnosti postupka žalba ne odgađa izvršenje rješenja potrebno je u uvodu rješenja pozvati se na odredbe članka 167. stavka 2. te članka 77. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15 u daljnjem tekstu: OPZ). Postoji li zakonska mogućnost donošenja rješenja čije izvršenje ne odgađa žalba u slučaju da porezni obveznik sudjeluje u postupku na način da je saslušan odnosno da mu je dana mogućnost da opovrgne sumnju da sudjeluje u prijevarnim radnjama?
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
1. Brisanjem poreznog obveznika iz registra obveznika PDV-a zbog sudjelovanja u prijevarnim radnjama sukladno odredbama članka 186. stavka 5. Pravilnika, onemogućuje ga se da koristi pravo na odbitak pretporeza te primatelje isporuka tog poreznog obveznika da koriste pravo na odbitak pretporeza koji bi bio sadržan u računima poreznog obveznika brisanog iz registra obveznika PDV-a.
Slijedom navedenog, učinak donesenog rješenja o brisanju poreznog obveznika iz registra obveznika PDV-a zbog sudjelovanja u prijevarnim radnjama je trajan neovisno o vrijednosti isporuka ostvarenih u prethodnoj kalendarskoj godini.
Ukoliko porezni obveznik kojemu je doneseno rješenje o brisanju iz registra obveznika PDV-a zbog sudjelovanja u prijevarnim radnjama podnese Zahtjev za upisom u registar obveznika PDV-a, Porezna uprava isti odbija rješenjem uz obrazloženje da isti sudjeluje u prijevarnim radnjama.
2. Sukladno odredbama članka 77. OPZ-a porezno tijelo može riješiti stvar bez provedbe ispitnog postupka, ako je porezni obveznik u poreznoj prijavi naveo činjenice ili podnio dokaze na podlozi kojih se utvrđuje stanje stvari, ili ako se to stanje može utvrditi na podlozi općepoznatih činjenica ili činjenica koje su poreznom tijelu poznate, nadalje ako se stanje stvari može utvrditi na temelju podataka iz službenih evidencija kojima porezno tijelo raspolaže ili ih je pribavilo od drugih nadležnih tijela, a nije potrebno posebno saslušanje stranke radi zaštite njezinih prava odnosno pravnih interesa.
Prema odredbama članka 167. stavka 2. OPZ-a iznimno, žalba ne odgađa izvršenje pobijanog poreznog akta koji je donesen neposrednim rješavanjem na temelju članka 77. OPZ-a.
Stoga, u slučaju da porezni obveznik sudjeluje u postupku, Porezna uprava ne može donijeti rješenje čije izvršenje žalba ne odgađa.
U vezi navedenog, napominjemo da se kod donošenja rješenja mora pravilno primijeniti materijalni propis i poštivati pravila postupka.

Povratak na mišljenja