Odgovori na pitanja pretplatnika

Časopis: Pravo i porezi - 4.2016
Članak:
Odgovori na pitanja pretplatnika
Stranica:
147.
Autor/i:
Sažetak:
  • Materijalni nedostatak na stvari. Zakonom o obveznim odnosima čl. 400. propisano je da prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira na to je li mu ono bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od 6 mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
  • Primanja u cijelosti izuzeta od ovrhe prema posebnim propisima. Zadnjom novelom Ovršnog zakona, koji je stupio na snagu 1. rujna 2014. godine, dopunjen je čl. 172. kojim se reguliraju primanja i naknade izuzete od ovrhe, te su sada od ovrhe izuzete svote za uzdržavanje djeteta uplaćenog na poseban račun kod banke te dar za djecu do 15. godine života, a izuzimaju se i svote naknade troškova za službeno putovanje i naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda.
  • Ovršnost javnobilježničke isprave. Ovršnost jest svojstvo određene isprave da se na temelju nje može tražiti ovrha odnosno prisilno ostvarenje tražbine koja je u njoj utvrđena. Javnobilježnička isprava ovršna je kada je obveza koja je u njoj utvrđena dospjela.
  • Gospodarsko socijalno vijeće. Gospodarsko socijalno vijeće je institucionalizirano tijelo u Republici Hrvatskoj putem kojega se provodi socijalni dijalog kao metoda usklađivanja i uravnoteženja suprotstavljenih interesa bitnih socijalnih partnera, tj. predstavnika poslodavaca (kapitala) i predstavnika rada, tj. radnika – sindikata. Osim sindikata i udruga poslodavaca, u socijalnom dijalogu sudjeluje i Vlada.
  • Rad nedjeljom i blagdanom. Poslodavac nije potpuno slobodan kod određivanja rada nedjeljom, blagdanom ili drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.
  • Simulirani pravni posao (ugovor)
  • Kada stranke sklope ugovor o kupoprodaji (prema van) za cijenu nižu od one koju su stvarno ugovorile, vrijedi cijena iz ugovora koju su stvarno ugovorili pa prodavatelj ima pravo tražiti od kupca razliku između stvarno ugovorene cijene i cijene koju su stranke prema van navele u drugom ugovoru.
Hashtags: