Domaća sudska praksa

Časopis: Pravo i porezi - 11.2016
Članak:
Domaća sudska praksa
Stranica:
107.
Autor/i:
Sažetak:

Obvezno pravo

- Valuta obveze (čl. 22. ZOO-a/05)

Kada dužnik kao rezident treba u inozemstvu vjerovniku kao nerezidentu izvršiti plaćanje u stranoj valuti, takvo plaćanje u devizama nije suprotno zakonu

- Solidarne obveze (čl. 43. ZOO-a/05)

Svaki dužnik solidarne obveze odgovara vjerovniku za cijeli dug

- Opći rok zastare (čl. 225. ZOO-a/05)

Tražbine iz stjecanja bez osnove zastarijevaju za pet godina

- Početak tijeka zastarjevanja (čl. 361. ZOO/91)

Zastarijevanje počinje teći prvog dana poslije dana kada je vjerovnik imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze, ako zakonom za pojedine slučajeve nije što drugo propisano

- Opći rok zastare (čl. 371. ZOO-a/91)

Regresna tražbina osiguratelja kao solidarnog dužnika zastarijeva u općem zastarnom roku od pet godina

- Pretplatnik koji raskine ugovor prije razdoblja obveznog trajanja ugovora mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili drugu odgovarajuću naknadu u skladu s općim uvjetima poslovanja (čl. 296. ZOO i čl. 96. Zakona o zaštiti potrošača a u svezi s čl. 41. st. 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama)

Ugovorna odredba (naknada za prijevremeni raskid ugovora) nije u suprotnosti načelu savjesnosti i poštenja.

- Prigovori mjeničnog dužnika (čl. 1004. stavak 3. Zakona o obveznim odnosima)

Mjenični dužnik može prema mjeničnom vjerovniku isticati samo objektivne prigovore.

Pravo trgovačkih društava

- Sudski izvanparnični postupci (čl. 40. ZTD-a)

U stvarima u kojima trgovački sud odlučuje u izvanparničnom postupku, po prirodi stvari nije moguće spajanje postupaka

- Odgovornost članova uprave (čl. 252. ZTD-a)

Vjerovnik u postupku radi naknade štete protiv člana uprave društva mora dokazati ne samo da svoju tražbinu ne može podmiriti od društva, već i kumulativne pretpostavke odgovornosti za štetu

- Ništetnost odluke glavne skupštine (čl. 355. ZTD-a)

Kada osporava odluku glavne skupštine, neovisno o razlozima na kojima tužitelj temelji tužbu, tužiteljev tužbeni zahtjev može glasiti samo da se utvrdi da je odluka ništetna

- Ovlaštenje za pobijanje odluke glavne skupštine (čl. 362. ZTD-a)

Odluku Glavne skupštine može pobijati dioničar koji je sudjelovao u radu glavne skupštine i svoje protivljenje odluci izjavio u zapisnik

- Način osnivanja društva (čl. 387. ZTD-a)

Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću valjan je, iako nije sklopljen u propisanom obliku, ako su ugovor potpisale sve ugovorne strane i ako se društvo na temelju tog ugovora upisalo u sudski registar i članovi društva izvršavali svoje obveze i članska prava

Parnični postupak

- Svrhovita delegacija (čl. 68. ZPP-a)

Razlog za svrhovitu delegaciju postoji kad je stranka javni bilježnik i povjerenik nadležnog suda koji ima mali broj sudaca

- Parnični troškovi (čl. 154. ZPP-a)

Stranka koja predloženim i izvedenim dokazom vještačenja nije uspjela dokazati svoje tvrdnje nema pravo na naknadu troška toga vještačenja

- Nedopuštena revizija (čl. 392. ZPP-a)

Nedopuštenu reviziju odbacit će rješenjem sudac izvjestitelj revizijskog suda, ak

Hashtags: