Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 3.2023
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
85.
Autor/i:
Sažetak:
 • OBVEZNO PRAVO

Naknade zbog korištenja stana bez pravne osnove čl. 165. ZVDSP-a u vezi s čl. 1120. ZOO-a

 • Ako je vlasnik stana ili predmnijevani vlasnik stana onemogućen raspolagati stanom tako da ga iznajmi drugima, vlasnik ostvaruje pravo na naknadu s osnova stjecanja bez osnove bez obzira da li je osoba koja je koristila stan isti iznajmljivala ili ga koristila za svoje potrebe.

Odštetnopravni odnos nastao zakonom o prestanku važenja zakona o javnim ovršiteljima / ukidanje službe javnih ovršitelja čl. 1045. i 1046. ZOO-a

 • Među subjektima odštetnopravnog odnosa nastalog Zakonom o prestanku važenja Zakona o javnim ovršiteljima i ukidanjem službe javnih ovršitelja ispunjene su sve pretpostavke iz odredbe čl. 1045. i 1046. Zakona o obveznim odnosima za potraživanje izmakle koristi.

Brisovna tužba čl. 168. ZVDSP-a, čl. 327. ZOO-a

 • Kada je u zemljišnim knjigama izvršena uknjižba brisanja prava plodouživanja čije brisanje tužitelj potražuje glavnim tužbenim zahtjevom tada tužitelj više nema pravni interes ustrajati na odluci suda da mu se pruži zaštita prava koje više nije navedenim upisom ugroženo.

Obveza naknade štete osiguravajućeg društva čl. 27. ZOOP-a

 • Obveza društva za osiguranje za naknadu štete postoji ako bi razmjerni iznos mirovine koja se isplaćuje osiguraniku HZMO bio veći od razmjernog iznosa mirovine koja se isplaćuje zbog umirovljenja zbog invalidnosti.

 • STVARNO PRAVO

Stjecanje prava vlasništva na planinarskom domu / načelo jedinstva nekretnine čl. 9. i čl. 366. ZVDSP-a

 • Nije osnovan zahtjev usmjeren samo na utvrđenje prava vlasništva na objektu jer grada (planinarski dom) ne može biti samostalni objekt prava vlasništva već samo kao dio nekretnine.

 • ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

Povrat u prijašnje stanje čl. 94. ZZK/96.

 • Nakon donošenja rješenja o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora te upisa prava vlasništva nije dopušten prijedlog za povrat u prijašnje stanje.

Pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka radi opravdanja upisa predbilježbe čl. 65., čl. 68. i čl. 69. ZZK-a

 • Ne postoji opravdan razlog za otvaranje i vođenje pojedinačnog ispravnog postupka radi upis opravdanja predbilježbe.

Pretpostavke za pokretanje postupka za povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora čl. 8. st. 1. Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva

 • Ako je prijedlog za povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora nepotpun, sud će naložiti predlagatelju da ga u roku od 30 dana dopuni.

Prekid zemljišnoknjižnog postupka čl. 91. ZZK-a)

 • Prekid postupka zbog smrti predlagatelja ne primjenjuje se u zemljišnoknjižnom postupku.

Zabilježba spora na temelju tužbe radi utvrđenja ništetnosti ugovora o doživotnom uzdržavanju čl. 86. ZZK-a

 • Nije dopuštena zabilježba spora kada se tužbenim zahtjevom zahtjeva utvrđenje ništetnosti ugovora o doživotnom uzdržavanju.

Zabilježba spora na temelju tužbe radi utvrđenja ništetnosti ugovora o kupoprodaji koji nije bio pravni osnov za upis knjižnog prava čl. 81. ZZK-a

 • Nije dopuštena zabilježba spora kada se tužbenim zahtjevom zahtjeva utvrđenje ništetnosti ugovora o kupoprodaji koji nije bio pravni osnov za upis knjižnog prava.

Pojedinačni ispravni postupak čl. 209. ZZK-a

 • Ako je u tijeku parnica u kojem je predmet raspravljanja pravo vlasništva u odnosu na koju je nekretninu upisana zabilježba spora tada predlagatelj nema pravni interes za vođenje pojedinačnog ispravnog postupka.

Pojedinačni ispravni postupak čl. 209. st. 5. ZZK-a

 • Sud će odbaciti prijedlog za otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka ako predlagatelj ne dostavi cjeloviti prijavni list za zemljišnu knjigu.

Postupak amortizacije (brisanje hipotekarne tražbine) čl. 162. st. 1. ZZK-a

 • Za pokretanje postupka radi amortizacije i brisanja stare hipotekarne tražbine predlagatelj treba navesti sve podatke radi utvrđivanja
Hashtags: