I. Svote naknada, troškova, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza

1. PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA, PRIMITAKA KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I PRIMITAKA NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK

Neoporezivi primitci, primitci koji se ne smatraju dohotkom te primitci na koje se ne plaća porez na dohodak određeni su u čl. 8. i 9. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. – 138/20.) i čl. 4., 5., 6., 7., 8. i 9. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. – 1/21.).

Tablica 1. Pregled neoporezivih svota naknada, troškova, potpora i nagrada te primitaka koji se ne smatraju dohotkom i primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak

I. DNEVNICE, DODATCI I NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT
1. Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu (mjesto rada mora biti udaljeno najmanje 30 kilometara od sjedišta društva i boravišta zaposlenika). Ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana dva obroka za 60 %. do 200,00 kn (do 140,00 kn – osiguran jedan obrok; do 80,00 kn – osigurana dva obroka) 17 – za dnevnice za službeno putovanje na račun / u gotovini zaštićeni račun
23 – za dnevnicu za rad na terenu zaštićeni račun
2. Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno. Ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana dva obroka za 60 %. do 100,00 kn (do 70,00 kn – osiguran jedan obrok; do 40,00 kn – osigurana dva obroka) 17 na račun / u gotovini zaštićeni račun
3. Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu. Ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana dva obroka za 60 %. do svota utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna (vidi tablicu 2) 17 – za dnevnice za službeno putovanje na račun / u gotovini zaštićeni račun
23 – za dnevnicu za rad na terenu na račun / u gotovini zaštićeni račun
4. Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno. Ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana dva obroka za 60 %. do 50% svota utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna 17 na račun / u gotovini zaštićeni račun
5. Pomorski dodatak do 250,00 kn dnevno 24 na račun / u gotovini zaštićeni račun
6. Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do 400,00 kn dnevno 24 na račun / u gotovini zaštićeni račun
7. Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca u ukupnom iznosu 17 na račun / u gotovini zaštićeni račun
8. Naknade za odvojeni život od obitelji do 1.750,00 kn mjesečno 25 na račun / u gotovini redovan račun
II. NAKNADE TROŠKOVA
1. Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka ne predaje se na račun / u gotovini zaštićeni račun
2. Naknade troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka ne predaje se na račun / u gotovini zaštićeni račun
3. Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim (i međumjesnim) javnim prijevozom. u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte[2] 19 na račun / u gotovini zaštićeni račun
4. Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kn po prijeđenom kilometru 17 – za službena putovanja na račun / u gotovini zaštićeni račun
18 – za locco vožnju na račun / u gotovini redovan račun
5. Troškovi prijevoza, prehrane, smještaja i dr. prema propisima EU za dugoročne i kratkoročne stručnjake koje financira EU (čl. 5. st. 14. Pravilnika o porezu na dohodak) 31 na račun / u gotovini zaštićeni račun
6. Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika međusobno se isključuju na godišnjoj razini za istog radnika do 5.000,00 kn godišnje (ne treba pravdati utrošak) 65 na račun zaštićeni račun
7.  Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije (računi, obračuni, evidencije i sl.) Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena. do 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem ili uz interni obračun poslodavca 66 nema isplate 
 8. Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije (računi, obračuni, evidencije i sl.). Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.

do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem

68 – ako se isplaćuju na račun radnika

67 – ako se podmiruju bezgotovinskim putem nema isplate
na račun redovan račun  
9. Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije (ugovor, račun, uplatnica i sl.) ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi. do visine stvarnih izdataka 70 na račun redovan račun
10.  Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam.  do 2.500,00 kn godišnje 69 na CRO karticu
11. Sistematski pregledi do visine stvarnih troškova pod uvjetom da je omogućen svim radnicima ne predaje se nema isplate
12. Testiranje na uzročnike zaraznih bolesti odnosno epidemije zaraznih bolesti pod uvjetom da je u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca tj. isplatitelja plaće do visine stvarnih troškova ne predaje se plaćanje po računu / na račun / u gotovini zaštićeni račun
13. Cijepljenje protiv zaraznih bolesti pod uvjetom da je u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca tj. isplatitelja plaće do visine stvarnih troškova neovisno o načinu podmirenja ne predaje se plaćanje po računu / na račun / u gotovini zaštićeni račun
III. OTPREMNINE, DAROVI, NAGRADE ZA RADNE REZULTATE TE VODA I NAPITCI
1. Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 8.000,00 kn 26 na račun / u gotovini redovan račun
2. Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos do visine 6.500,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca 26 na račun / u gotovini redovan račun
3. Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine 8.000,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca 26 na račun / u gotovini redovan račun
4. Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) do 3.000,00 kn godišnje 22 na račun / u gotovini zaštićeni račun
5. Dar u naravi (dobrima) do 600,00 kn godišnje

s PDV-om
ne predaje se nema isplate
6. Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo

15 godina starosti)
do 600,00 kn godišnje 21 na račun / u gotovini zaštićeni račun
  7. Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 5.000,00 kn godišnje 63 na račun zaštićeni račun
8. Voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol), koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena u visini stvarnih troškova (bez odbitka PDV-a osim za vodu) ne predaje se nema isplate
IV. POTPORE I PREMIJE OSIGURANJA
1. Potpora za novorođenče do 10.000,00 kn 21 na račun / u gotovini zaštićeni račun
2. Potpore zbog invalidnosti radnika do 2.500,00 kn godišnje 20 na račun / u gotovini zaštićeni račun
3. Potpore za slučaj smrti radnika do 7.500,00 kn 20 na račun / u gotovini zaštićeni račun
4. Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu) do 3.000,00 kn 20 na račun / u gotovini zaštićeni račun
5. Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu do 2.500,00 kn godišnje 20 na račun / u gotovini zaštićeni račun
6. Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja do 500,00 kn mjesečno ne predaje se nema isplate
7. Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije do 2.500,00 kn godišnje podmirene bezgotovinskim putem 71 nema isplate
V. JUBILARNE NAGRADE
1. Za navršenih:   60 na račun / u gotovini zaštićeni račun
– 10 godina radnog staža do 1.500,00 kn
– 15 godina radnog staža do 2.000,00 kn
– 20 godina radnog staža do 2.500,00 kn
– 25 godina radnog staža do 3.000,00 kn
– 30 godina radnog staža do 3.500,00 kn
– 35 godina radnog staža do 4.000,00 kn
– 40 godina radnog staža i svakih narednih

5 godina radnog staža
do 5.000,00 kn
VI. PRIMITCI KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I PRIMITCI NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK
1. Darovanje za zdravstvene potrebe (operacije, lijekovi, ortopedska pomagala) ako liječenje nije pokriveno osnovnim, dopunskim ili dodatnim osiguranjem na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju. Isplata se obavlja na žiro račun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove (čl. 4. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak). prema odluci uz uvjet da su sredstva namjenski utrošena, odnosno da su neutrošena sredstva dalje daruju za zdravstvene potrebe ne predaje se na žiro račun redovan račun
2. Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja do 1.750,00 mjesečno 28 na račun redovan račun
3. Jednokratne potpore djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju ili daju neograničeno jedinice lokalne samouprave na temelju svojih općih akata te pravne i fizičke osobe neograničeno 10

na račun /

u gotovini

redovan račun
4. Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja do 1.750,00 mjesečno 13 na račun zaštićeni račun
5. Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima do 1.750,00 mjesečno[3] 28 na račun zaštićeni račun
6. Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima do 4.000,00 mjesečno 28 na račun zaštićeni račun
7. Športske stipendije športašima za njihovo športsko usavršavanje do 1.750,00 mjesečno 56 na račun zaštićeni račun
8. Nagrade za športska ostvarenja do 20.000,00 godišnje 29 na račun redovan račun
9. Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisima do 1.750,00 mjesečno 29 na račun redovan račun
10. Naknade za rad posredstvom učeničkih i studentskih udruga do 63.000,00 godišnje 15 na račun  
11. Naknade za pokriće izdataka prijevoznih troškova, prehrane, smještaja i drugih prihvatljivih troškova propisanih pravilima i propisima tijela EU u visini propisanoj pravilima i propisima tijela EU[4] ne predaje se na račun / u gotovini redovan račun
12. Primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja (materijalnih i financijskih dobara) od pravnih i fizičkih osoba, za podmirivanje potreba, prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu u korist osjetljivih skupina. prema odluci[5] ne predaje se žiro račun redovan račun
13. Potpore zbog otklanjanja elementarnih nepogoda / katastrofa koje je proglasila Vlada RH ili županija / Grad Zagreb (čl. 8. st. 2. t. e) Zakona o porezu na dohodak i čl. 4. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak)[6] prema odluci poslodavca pod uvjetom da je omogućeno svim zaposlenicima koji su pretrpjeli štetu te da primljena sredstva zaposlenik u cijelosti i utrošiti za tu svrhu u godini primitka ne predaje se na račun / u gotovini zaštićeni račun

Napomena:

Za neoporezive primitke:

• Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)

• Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)

• Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam

• Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika

• Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi

• Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije

Obrazac JOPPD podnosi se na dan isplate ili sljedeći dan.

U slučaju isplata prethodno navedenih svota osobama koje nisu u radnom odnosu, cijela svota smatra se drugim dohotkom prema čl. 39. Zakona o porezu na dohodak. Iznimka su neprofitne organizacije koje osobama koje nisu u radnom odnosu mogu prema čl. 9. st. 1. t. 11. i 12. Zakona o porezu na dohodak neoporezivo isplaćivati: naknade troškova službenog putovanja (troškovi prijevoza, noćenja i dnevnica), troškova korištenja privatnog automobila u službene svrhe ako te osobe obavljaju poslove za potrebe tih organizacija i ako ne ostvaruju naknadu za rad (dohodak po osnovi nesamostalnog rada ili drugi dohodak). Isplatitelji mogu neoporezivo isplatiti troškove noćenja i prijevoza na službenom putovanju osobama koje primaju naknadu pod uvjetom da račun za noćenje i prijevoz glase na neprofitnu organizaciju. U tom slučaju neprofitna organizacija predaje Obrazac JOPPD a kao oznaku neoporezivog primitka u polje 15.1. upisuje oznaku 52.

2. NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA

Neoporeziva naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika, za namještenike te zaposlenike kod korisnika proračuna, može se isplatiti u sljedećoj svoti:

Broj prijeđenih kilometara x 2,00

Izdaci za službena putovanja (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja i drugo) obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdatci i drugi podatci navedeni na putnom nalogu. Neovisno u kojem obliku se izdaje, putni nalog kao vjerodostojna isprava sadrži osobito slijedeće podatke: nadnevak izdavanja, ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje, mjesto u koje osoba putuje, svrha putovanja, vrijeme trajanja putovanja, vrijeme kretanja na put, podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako se putuje automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila, početno i završno stanje brojila – kilometar/sat), vrijeme povratka s puta, potpis ovlaštene osobe, obračun troškova, likvidaciju obračuna te izvješće s puta. Uz putni nalog obvezno se prilažu isprave kojima se dokazuju nastali izdaci i to osobito: računi za cestarine, preslike ili potvrde putnih karata, računi za smještaj i drugo, bez obzira na način podmirenja izdataka (čl. 8. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak).

2.1. Pregled neoporezivih svota dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu

Tablica 2. Pregled neoporezivih svota dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu

1. Islamska Država Afganistan 35,00 USD
2. Republika Albanija 30,00 EUR
3. Alžirska Narodna Demokratska Republika 40,00 USD
4. Kneževina Andora 70,00 USD
5. Republika Angola 35,00 USD
6. Argentinska Republika 50,00 USD
7. Republika Armenija 50,00 USD
8. Australija 85,00 USD
9. Republika Austrija 70,00 EUR
10. Azerbajdžanska Republika 50,00 USD
11. Kraljevina Belgija 70,00 EUR
12. Republika Bjelarus 50,00 USD
13. Republika Bolivija 40,00 USD
14. Savezna Republika Brazil 40,00 USD
15. Bosna i Hercegovina 30,00 EUR
16. Republika Bugarska 40,00 EUR
17. Republika Cipar 60,00 EUR
18. Češka Republika 50,00 EUR
19. Republika Čile 40,00 USD
20. Kraljevina Danska 70,00 EUR
21. Arapska Republika Egipat 40,00 USD
22. Republika Estonija 40,00 EUR
23. Savezna Demokratska Republika Etiopija 35,00 USD
24. Republika Filipini 40,00 USD
25. Republika Finska 70,00 EUR
26. Francuska Republika 70,00 EUR
27. Republika Gruzija 50,00 USD
28. Helenska Republika (Grčka) 60,00 EUR
29. Republika Indija 40,00 USD
30. Republika Indonezija 40,00 USD
31. Islamska Republika Iran 60,00 USD
32. Republika Irak 60,00 USD
33. Irska 70,00 EUR
34. Republika Island 80,00 EUR
35. Država Izrael 70,00 USD
36. Jamajka 35,00 USD
37. Japan 85,00 USD
38. Republika Jemen 35,00 USD
39. Hašemitska Kraljevina Jordan 35,00 USD
40. Južnoafrička Republika 50,00 USD
41. Kanada 85,00 USD
42. Republika Kazahstan 50,00 USD
43. Republika Kenija 35,00 USD
44. Narodna Republika Kina 50,00 USD
45. Narodna Republika Kina, Hong Kong 95,00 USD
46. Kirgiska Republika 50,00 USD
47. Republika Kolumbija 40,00 USD
48. Republika Kongo 35,00 USD
49. Demokratska Narodna Republika Koreja 40,00 USD
50. Republika Koreja 70,00 USD
51. Republika Kuba 35,00 USD
52. Država Kuvajt 70,00 USD
53. Republika Latvija 40,00 EUR
54. Libanonska Republika 35,00 USD
55. Republika Liberija 40,00 USD
56. Socijalistička Narodna Libijska Arapska Džamahirija 40,00 USD
57. Republika Litva 40,00 EUR
58. Veliko Vojvodstvo Luksemburg 80,00 EUR
59. Republika Madžarska 50,00 EUR
60. Republika Makedonija 30,00 EUR
61. Malezija 40,00 USD
62. Republika Malta 60,00 EUR
63. Sjedinjene Meksičke Države 35,00 USD
64. Republika Moldova 40,00 USD
65. Kneževina Monako 70,00 EUR
66. Republika Mozambik 35,00 USD
67. Kraljevina Nizozemska 70,00 EUR
68. Kraljevina Norveška 80,00 EUR
69. Novi Zeland 70,00 USD
70. Savezna Republika Njemačka 70,00 EUR
71. Islamska Republika Pakistan 40,00 USD
72. Republika Peru 35,00 USD
73. Republika Panama 50,00 USD
74. Republika Poljska 40,00 EUR
75. Portugalska Republika 60,00 EUR
76. Rumunjska 40,00 EUR
77. Ruska Federacija 50,00 USD
78. Kraljevina Saudijska Arabija 50,00 USD
79. Republika Senegal 35,00 USD
80. Republika Singapur 85,00 USD
81. Sirijska Arapska Republika 50,00 USD
82. Sjedinjene Američke Države 95,00 USD
83. Slovačka Republika 50,00 EUR
84. Republika Slovenija 50,00 EUR
85. Srbija i Crna Gora 30,00 EUR
86. Republika Sudan 35,00 USD
87. Kraljevina Španjolska 60,00 EUR
88. Švicarska Konfederacija 80,00 EUR
89. Kraljevina Švedska 80,00 EUR
90. Talijanska Republika (ITALIJA) 70,00 EUR
91. Republika Tadžikistan 50,00 USD
92. Republika Tunis 35,00 USD
93. Turkmenistan 50,00 USD
94. Republika Turska 50,00 EUR
95. Ukrajina 50,00 USD
96. Republika Uzbekistan 50,00 USD
97. Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sj. Irske 70,00 EUR
98. Ujedinjeni Arapski Emirati 50,00 USD
99. sve druge države 35,00 USD

Napomena:

Odluka o svoti dnevnice je objavljena u Nar. nov., br. 8/06.

2.2. Plaćanje posebnog doprinosa za zdravstvenu zaštitu osoba na službenom putovanju u inozemstvu

Nakon što je Hrvatska postala članicom Europske Unije posebni doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu ne plaća se za vrijeme službenog putovanja:

1) u zemlje članice EU i zemlje EGP. Zemlje EGP su:

a) Norveška

b) Island

c) Švicarska

d) Lihtenštajn.

2) u treće zemlje s kojima Hrvatska primjenjuje ugovor o socijalnom osiguranju ako je zdravstvena zaštita u inozemstvu uređena ugovorom. Hrvatska primjenjuje ugovore o socijalnom osiguranju s slijedećim zemljama:

a) Bosnom i Hercegovinom

b) Srbijom

c) Crnom Gorom

d) Sjevernom Makedonijom

e) Turskom.

Za ostale “treće” zemlje doprinos se plaća na dnevnu osnovicu određenu od najniže mjesečne osnovice za plaćanje doprinosa koja u 2021. iznosi 3.488,78 kn. podijeljene s brojem dana u mjesecu, po stopi 20% kako je pokazano u tablici u nastavku.

Tablica 3. Dnevne osnovice prema broju dana u mjesecu u 2021. godini

Osnovice i obveze Broj dana u mjesecu
28 30 31
Dnevna osnovica 124,60 116,29 112,54
Dnevna obveza 24,92 23,26 22,51

Doprinos se plaća na račun:

HR6510010051550100001

U pozivu na broj odobrenja upisuje se:

HR68   8508-OIB-(obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa)-Oznaka izvješća JOPPD

Doprinos dospijeva na naplatu najkasnije do 15. tekućeg mjeseca za dane provedene na službenom putu u prethodnom mjesecu. Iskazuje se na Obrascu JOPPD na dan uplate doprinosa.

3. Otpremnine prema Zakonu o radu i poreznim propisima

Sukladno Zakonu o radu (Nar. nov., br. 93/14., 127/17. i 98/19., dalje: ZR), radniku pripada pravo na otpremninu u slučaju poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu.

U vezi s tim odredbe u čl. 126. ZR-a, odnosno Pravilnika o porezu na dohodak određuju sljedeće svote koje se moraju isplatiti, a kako se prikazuje u tablici u nastavku:

Tablica 4. Otpremnine prema Zakonu o radu i prema poreznim propisima

1. Poslovno uvjetovani otkaz Pravo radnika na otpremninu određuje se kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu, pravilnikom o radu, internim aktima poslodavca te ZR-om.

NAJMANJE: OTPREMINA ZA SVAKU NAVRŠENU GODINU RADA = 1/3 Prosječne bruto plaće ostvarene u posljednja 3 mjeseca prije prekida radnog odnosa ((bruto-plaća + bruto-plaća + bruto-plaća)/3) x 1/3

NAJVIŠE: Prosječna bruto-plaća ostvarena u posljednja 3 mjeseca prije prekida radnog odnosa X 6

do visine 6.500,00 kn za svaku navršenu godinu neprekinutog rada kod tog poslodavca (Pravilnik o porezu na dohodak)
2. Osobno uvjetovani otkaz
3. Osobno uvjetovani otkaz zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti Pravo radnika na otpremninu određuje se kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu, pravilnikom o radu, internim aktima poslodavca te ZR-om.

Radnik koji je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti te nakon završenog liječenja i oporavka ne bude vraćen na posao, pravo na otpremninu ostvaruje u najmanje dvostrukoj svoti od svote koja bi mu inače pripadala.

To pravo radnik ostvaruje samo u slučaju ako nije prethodno neopravdano odbio zaposlenje na ponuđenim poslovima

(čl. 42. ZR-a).

do visine 8.000,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca (Pravilnik o porezu na dohodak)
4. Odlazak u mirovinu najviše 8.000,00 kn (Pravilnik o porezu na dohodak)
5. Sporazumni prestanak ugovora Pravo radnika na otpremninu određuje se kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu, pravilnikom o radu, internim aktima poslodavca te ZR-om. svota koja se isplaćuje u cijelosti podliježe plaćanju poreza i doprinosa u skladu sa primitcima koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada
otpremnina iz točke 1. i 2. može se neoporezivo isplatiti i radniku kojemu je radni odnos prestao sporazumom poslodavca i radnika na prijedlog poslodavca, pod uvjetom da je radnik bio obuhvaćen u višak radnika sukladno odredbi članka 127. Zakona o radu

Napomena:

Više o isplati otpremnine može se pročitati u časopisu RRiF br. 5/20. str. 113.

4. Neoporezive isplate osobama na stručnom osposobljavanju

Osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, poslodavac može neoporezivo isplatiti sljedeće primitke:

• dnevnice za službeni put i rad na terenu u zemlji i inozemstvu

• dnevnice za službena putovanja per diem

• troškove prijevoza i noćenja na službenom putovanju

• naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

• naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim (i međumjesnim) javnim prijevozom

• naknadu za odvojeni život

• pomorski dodatak.

Prilikom isplate primjenjuju se ista ograničenja i isti uvjeti kao i za osobe u radnom odnosu – radnike. Svi ostali primitci koji se isplaćuju navedenim osobama su oporezivi na način popisan za drugi dohodak.

5. DAROVANJA DANA FIZIČKIM OSOBAMA ZA OTKLANJANJE KATASTROFE PROUZROČENE POTRESOM

Odredbama čl. 71.ta i 71.tb Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19. – 2/21., dalje: Pravilnik o provedbi OPZ-a) zbog proglašene katastrofe Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (Nar. nov., br. 1/21.) propisana su pravila u vezi plaćanja PDV-a i plaćanja poreza na dohodak i dobitak kod donacija za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom. Katastrofa je proglašena za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

5.1. DAROVANJA (POTPORE) ZAPOSLENICIMA

Prema čl. 8. st. 2. t. 1. e) Zakona o porezu na dohodak i čl. 4. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da poslodavac i isplatitelj primitka od nesamostalnog rada može isplatiti radniku i osobi koja kod njega ostvaruje primitke od nesamostalnog rada iz čl. 21. Zakona o porezu na dohodak potporu zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlade Republike Hrvatske pod uvjetom da su takvi primitci omogućeni svim radnicima koji su pretrpjeli štetu.

Potporu je moguće dati u novcu (isplata na tekući račun ili u gotovini) ili u naravi. Potpore u dobrima i uslugama za pomoć područjima za koja je proglašena katastrofa oslobođene su PDV-a pod uvjetom da isporuku obavlja obveznik PDV-a bez naknade ili protučinidbe (čl. 71.ta Pravilnika o provedbi OPZ-a).

Visina potpore koju poslodavac može isplatiti nije ograničena. Opravdanost isplate treba dokazati vjerodostojnom dokumentacijom iz koje je razvidno da je radnik pretrpio štetu – npr. prijava štete, procjena štete, naljepnica izdana od strane statičara, fotografije, dokaz o vlasništvu, odluka o donaciji, potvrda o primitku donacije i sl.

Primjer Odluke o isplati potpore zaposlenicima:

Na temelju čl. __ Društvenog ugovora trgovačkog društva __________________________, u svezi s čl. 8. st. 2. t. 1. e) Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. do 138/20.) i čl. 4. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. do 1/21.), dana ______ 2021. g. donosim:

ODLUKU

o isplati potpore radnici _________________ zbog uništenja i oštećenja imovine u potresu

Svota potpore iznosi _________ kn i biti će isplaćena na tekući račun __________________.

U prilogu ove odluke nalazi se dokaz o pretrpljenoj šteti i dokaz o vlasništvu.

Direktor

____________________

M.P.

Za isplatu potpore ne podnosi se Obrazac JOPPD.

Naknade za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda u cijelosti su izuzete od ovrhe.

5.2. DAROVANJA FIZIČKIM OSOBAMA KOJE NISU ZAPOSLENICI

Prema čl. 8. st. 1. t. 5. Zakona o porezu na dohodak i čl. 4. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak osobi čija je imovina stradala u potresu neoporezivo se može dati dar u obliku novca ili materijalnih dobara pod uvjetom da je za prikupljanje darova pokrenuta:

  • humanitarna akcija organizirana Zakonu o humanitarnoj pomoći (Nar. nov., br. 102/15. i 98/19.)[7] ili
  • javno oglašena akcija (putem javno dostupnih izvora, televizije, interneta, društvenih mreža, i sl.), iz koje nedvojbeno proizlazi potrebitost te osobe i u kojoj je javno objavljen žiro-račun fizičke osobe u potrebi, otvoren zbog prikupljanja sredstava u okviru te akcije.

Javno dostupnim izvorima smatra se popis osoba koje su pretrpjele štetu, a koje je objavio nadležni stožer, jedinica lokalne samouprave ili neko drugo tijelo.

Darovanja u novcu je potrebno izvršiti na javno objavljen žiro-račun građanina u potrebi, otvoren zbog prikupljanja sredstava u okviru te akcije. U slučaju da se bilo koji uvjet ne može ispuniti zbog objektivnih okolnosti potrebno je o tome osigurati podatke tj. vjerodostojnu dokumentaciju.

Darovanja u materijalnim dobrima za pomoć zbog potresa oslobođene su PDV-a pod uvjetom da isporuku obavlja obveznik PDV-a bez naknade ili protučinidbe (čl. 71.ta Pravilnika o provedbi OPZ-a).

Primjer Odluke o darovanju u okviru javno oglašene akcije:

Na temelju čl. __ Društvenog ugovora trgovačkog društva ____________________________, u svezi s čl. 8. st. 1. t. 5. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. do 138/20.) i čl. 4. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. do 1/21.), dana __________2021. godine donosim:

ODLUKU

o isplati donacije u okviru javno oglašene akcije

Donacija u svoti od __________ kn isplaćuje se osobi ________________, OIB:_______________, iz ____________, ________________, koja je javno oglasila akciju prikupljanja sredstava za obnovu kuće uništene potresom.

Donacija će biti isplaćena na žiro – račun _______________ otvoren zbog prikupljanja sredstava u okviru oglašene akcije.

U prilogu ove odluke nalazi se dokaz o javno oglašenoj akciji.

Primatelj donacije obvezuje se dostaviti dokumentaciju (račune i sl.) vezano uz namjenski utrošak doniranih sredstava

Direktor

___________________

M.P.

Za izvršena darovanja u okviru humanitarnih i javno oglašenih akcija ne podnosi se Obrazac JOPPD.

Naknade za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda u cijelosti su izuzete od ovrhe.

Napomena:

Detaljnije o računovodstvenom i poreznom motrištu za otklanjanje katastrofe prouzročene potresom može se pročitati u časopisu RRiF br. 2/21.


[1] Treba voditi računa o ograničenjima za isplate u gotovini koja se primjenjuju u slučaju kad je radnik ovršen. Više o tome može se pročitati u članku Novi primitci izuzeti od ovrhe i novosti u ovrsi na plaći u 2021.objavljenom u časopisu RRiF br. 1/21.

[2] ** Ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz.

[3] *** Stipendije redovnim učenicima i studentima mogu biti isplaćene i iznad propisane svote, no tada se na razliku plaća porez na način propisan za drugi dohodak (20 % + prirez) bez obveze obračuna doprinosa za obvezna osiguranja

[4] Odnosi se na naknade koje se isplaćuju dugoročnim i kratkoročnim stručnjacima u skladu s međunarodnim ugovorom za vrijeme rada na projektu financiranom od strane EU za provedbu programa tehničke pomoći EU i to najviše u visini propisanoj pravilima i propisima tijela EU prema kojima se projekti provode pod uvjetom da su osigurane vjerodostojne isprave (ugovor, izvješće, obračun i dr.) sukladno navedenim pravilima i propisima te pod uvjetom da se isplaćene naknade ne smatraju izvorom dohotka iz članka 5. Zakona o porezu na dohodak.

[5] Humanitarnim akcijama smatraju se akcije u skladu s propisom kojim se uređuju uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći. Javno oglašenim akcijama smatraju se akcije koje imaju općekorisnu svrhu u korist osjetljivih skupina, a iz kojih nedvojbeno proizlazi potrebitost situacije te u kojima je javno objavljen žiroračun fizičke osobe u potrebi, otvoren zbog prikupljanja sredstava u okviru te akcije. Ako primljena darovanja nisu u cijelosti ili dijelom utrošena za humanitarne svrhe odnosno općekorisne svrhe neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja smatraju se oporezivim primitkom. Iznimno, neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja ne smatraju se oporezivim primitkom ako se isti dalje daruju za humanitarne svrhe odnosno općekorisne svrhe (čl. 4. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak).

[6] Detaljnije o poreznom položaju darova danih fizičkim osobama za otklanjanja katastrofe prouzročene potresom može se pročitati u t. 5. na str. 10. Stručnih informacija.

[7] Detaljnije o organizaciji humanitarne pomoći može se pročitati u RRiF-u br. 5/20., str. 224.