Darovanja osobama stradalima od potresa prema novim pravilima

Datum: 11.01.2021, Ponedjeljak
Autor: S.B.P.

Vlada Republike Hrvatske 4. siječnja 2021. godine Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (Nar. nov., br. 1/21., dalje: Odluka) proglasila je katastrofu uzrokovanu potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

Nastavno na velike štete uzrokovane potresom i potrebom za pomoći pogođenim osobama 8. siječnja 2021. godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 2/21), a stupio je na snagu 9. siječnja.

Navedenim dopunama propisano je oslobođenje od poreza na dodanu vrijednost kod donacija dobara i usluga za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom, te porezno priznavanje donacija pravnim i fizičkim osobama s motrišta oporezivanja poreza na dobitak i poreza na dohodak.

1) Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost

Prema čl. 71.ta Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov. 115/16. do 2/21., dalje: Pravilnik o provedbi OPZ-a), porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a oslobođeni su plaćanja PDV-a na isporuke dobara i usluga, obavljene bez naknade ili protučinidbe, za pomoć područjima za koja je Odlukom proglašena katastrofa.

Oslobođenje se primjenjuje počevši od obveze koja dospijeva u mjesecu siječnju 2021. godine pa za isporuke obavljene do kraja 2021. godine. Navedeno znači da ovim oslobođenjem mogu biti obuhvaćene isporuke dobara i usluga obavljene od mjeseca prosinca, odnosno od dana potresa (29. prosinca 2020. godine) do 31. prosinca 2021. godine.

Porezni obveznik u svojem knjigovodstvu treba osigurati sve potrebne podatke o obavljenim isporukama dobara i usluga za ovu svrhu te dokumentaciju koja će se smatrati vjerodostojnom na temelju akata koje će donositi nadležni stožer ili ostale dostupne vjerodostojne dokumentacije koja se može pribaviti. Još nije poznato koja dokumentacija će se smatrati vjerodostojnom na temelju akata koje će donositi nadležni stožer, a ostalom dostupnom vjerodostojnom dokumentacijom mogla bi biti se smatrati dokumentacija na temelju koje će se moći utvrditi: vrsta i vrijednost isporučenih dobara i usluga, datum isporuke, primatelj donacije, područje na koje se odnosi donacija, primitak donacije od strane primatelja donacije, prijava štete ili drugi dokaz oštećenju imovine, dokaz o vlasništvu i sl.

U slučaju da je isporuka doniranih dobara i usluga obavljena prije stupanja na snagu Pravilnika o dopunama Pravilnika o provedbi OPZ-a , odnosno prije 9. siječnja 2021. godine uz obračun poreza na dodanu vrijednost, naknadno se može izvršiti ispravak obračunanog PDV-a sukladno odredbama čl. 33. t. 7. Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 73/13. do 138/20.)

Prilikom nabave dobara i usluga koje se doniraju obveznik PDV-a ima pravo na odbitak pretporeza.

Novčane donacije ne podliježu obračunu PDV-a.

2) Porezno priznavanje donacija za potrebe oporezivanja dobitka i dohotka

Prema čl. 71.tb st. 1. Pravilnika o provedbi OPZ-a, iznimno od posebnog propisa o oporezivanju dobiti, porezno priznatim rashodima smatraju se i sve donacije pravnim ili fizičkim osobama koje se odnose na otklanjanje posljedica katastrofe prema Odluci o proglašenju katastrofe.

Zakonodavac je u uvjetima katastrofe proširio krug mogućih primatelja porezno priznatih donacija s neprofitnih udruga i drugih osoba koje obavljaju humanitarne i druge propisane općekorisne djelatnosti te tijela državne, lokalne i područne (regionalne) samouprave kako je propisano čl. 7. st. 7. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04. do 138/20.) i čl. 30. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05. do 1/21.) na sve pravne i fizičke osobe i to bez ograničenja svote na maksimalno 2% prihoda prethodne godine.

Prema čl. 71.tb st. 2. Pravilnika o provedbi OPZ-a, iznimno od posebnog propisa o oporezivanju dohotka, porezno priznatim izdatcima koji ne uvećavaju osobni odbitak smatraju se i sve donacije pravnim ili fizičkim osobama koje se odnose na otklanjanje posljedica katastrofe prema Odluci o proglašenju katastrofe.

Navedeno znači da izdatke za donacije pravnim ili fizičkim osobama koje se odnose na otklanjanje posljedica katastrofe mogu priznati obveznici poreza na dohodak koji obavljaju slobodnu djelatnost i vode poslovne knjige bez ograničenja visine izdatka, dok se uvećanje osobnog odbitka za sve obveznike poreza na dohodak može priznati samo za donacije propisane čl. 15. st. 2. Zakona o porezu na dohodak.

Ove odredbe primjenjuju se na godišnju prijavu poreza na dobit i poreza na dohodak za 2020. godinu (za donacije izvršene do 31. prosinca 2020. ) i godišnju poreznu prijavu poreza na dobit i poreza na dohodak za 2021. godinu (za donacije izvršene od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021.).

Porezni obveznik u svojem knjigovodstvu treba osigurati sve potrebne podatke o danim donacijama te dokumentaciju koja će se smatrati vjerodostojnom na temelju akata koje će donositi nadležni stožer ili ostalu dostupnu vjerodostojnu dokumentacije koja se može pribaviti, a kako smo već naveli pod točkom 1).

3) Ovršni postupak za vrijeme otklanjanja

Prema čl. 71.zaa Pravilnika o provedbi OPZ-a Ministar financija ovlašćuje čelnika poreznog tijela da uputom propiše postupak provedbe mjera ovrhe za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih katastrofom na pogođenim područjima, a koja se može primjenjivati do kraja 2021. godine.

Povratak na vijesti