Definiranje trenutka nastanka obveze plaćanja poreza na dohodak pri isplati dividende

Datum: 20.03.2012, Utorak
Klasa: 410-01/12-01/520
Davatelj: Porezna uprava

Dostavili ste nam upit u svezi definiranja trenutka nastanka obveze plaćanja poreza na dohodak pri isplati dividende. Naime, Središnje klirinško depozitarno društvo d.d (SKDD) je platni agent koji na temelju ugovora o eksternalizaciji usluga administracije plaćanja izdavatelja, za izdavatelje obavlja uslugu administriranja podataka i isplata (usluga platnog agenta), budući da u svojim registrima posjeduje informacije o dioničarima, potrebne za obračun pojedinačnih obveza svakog pojedinog dioničara, tj. ovlaštenika na isplatu dividende. Međutim, u praksi se događa da se radi objektivnih okolnosti – nepostojanje računa za isplatu, neriješeno pitanje nasljeđivanja i sl., podaci dobivaju sa zakašnjenjem od nekoliko mjeseci, pa čak i do nekoliko godina. U nastavku odgovaramo:

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 22/12. od 1. ožujka 2012. propisuje se da se dohotkom od kapitala smatraju i primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iznad 12.000,00 kuna godišnje. Umanjenje za taj neoporezivi dio primitka, do 12.000,00 kuna godišnje, priznaje se u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave, što znači da se u tijeku poreznog razdoblja predujam poreza na dohodak plaća na ukupni iznos isplaćene dividende i udjela u dobiti. Nadalje, člankom 12. navedenog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak kojim se mijenja članak 51. Zakona o porezu na dohodak, propisuje se da se predujam poreza na dohodak po osnovi primitaka od dividendi ili udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu plaća po odbitku, po stopi od 12% bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. toga Zakona i neoporezivog dijela primitka iz članka 10. točke 19. toga Zakona (odnosno iznosa primitka do 12.000,00 kuna godišnje).

U prijelaznim i završnim odredbama toga Zakona dodatno se pojašnjava da se od dana stupanja na snagu toga Zakona odredbe o oporezivanju primitaka od dividendi i udjela u dobiti, primjenjuju na sve primitke po toj osnovi koji se isplaćuju nakon stupanja na snagu toga Zakona, neovisno o tome u kojem razdoblju je dobit ostvarena, osim za one koje su ostvarene u razdoblju do 31. prosinca 2000. Budući da Zakon stupa na snagu 1. ožujka 2012. oporezivanje i dividende i udjela u dobiti kao i predujma dividendi i udjela u dobiti počet će sa isplatama istih od toga datuma.

 Prema članku 12. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11. i 22/12.) primici su sva dobra (novac, stvari, materijalna prava, usluge i drugo) koja su poreznom obvezniku pritekla u poreznom razdoblju, te se primici i izdaci utvrđuju primjenom načela blagajne. Nadalje, prema članku 8. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 146/09., 123/10. i 137/11.) primicima se smatraju sva dobra (novac, stvari, usluge i prava) koja imaju novčanu vrijednost i koja porezni obveznik ostvari od rada, obavljanja djelatnosti, od imovine i imovinskih prava, od kapitala, od osiguranja i od drugih primitaka propisanih Zakonom. Smatra se da su dobra, a time i primici naplaćeni kad porezni obveznik njima može raspolagati.

Djelatnosti SKDD-a uređene su Zakonom o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 88/08., 146/08. i 74/09.) te su člankom 506. pobrojane sve djelatnosti za koje SKDD mora dobiti prethodno odobrenje od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (poslovi vođenja središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira, poslovi vođenja središnjeg registra financijskih instrumenata, poslovi upravljanja sustavom poravnanja i namire transakcija sklopljenih na uređenom tržištu i MTP-u ili izvan uređenog tržišta i MTP-a).

SKDD je dužan donijeti i primjenjivati pravila i provedbene mjere odnosno upute u kojima mora detaljno odrediti način obavljanja poslova iz članka 506. ZTK-a. SKDD na temelju naloga članova depozitorija između ostalog provodi sljedeće korporativne akcije: održavanje glavne skupštine, obračun i isplate dividende u novcu, povećanje temeljnog kapitala, smanjenje temeljnog kapitala, distribucija s pravom prvenstva, podjela dionica, spajanje dionica i sl. SKDD za svoje članove između ostalog obavlja i slijedeće usluge: upis promjena podataka o vlasnicima/nositeljima računa, redovito izvještavanje članova o vlasnicima/nositeljima računa i s njima povezanim pozicijama na način i u rokovima određenim Uputom SKDD-a, izvještavanje ulagatelja odnosno vlasnika/nositelja računa koji su imali promjene na svojim pozicijama tijekom mjeseca i sl.

Slijedom navedenog, razvidno je da obveza plaćanja poreza po odbitku nastaje istovremeno kada se obavlja isplata, odnosno u konkretnom slučaju, trenutkom utvrđivanja porezne obveze po osnovi dividende smatra se trenutak kada dioničko društvo-izdavatelj dionica uplati ukupni iznos dividende na račun SKDD-a, a koji onda kao platni agent ima ulogu isplate dividende na račune vlasnika udjela (imatelja dionica). Naime, ako je navedeni primitak osiguran za isplatu na posebnom računu SKDD-a, ako ne predstavlja imovinu SKDD-a, niti SKDD s navedenim iznosom može raspolagati u bilo koje druge svrhe, te ako je porezni obveznik upoznat s dospjelim iznosom dividende (budući da SKDD redovito obavještava imatelja dionica o promjenama na njegovim pozicijama), a da samo zbog nedostavljanja točnih podataka o broju računa i sl. navedeni primici nisu u najkraćem mogućem roku proslijeđeni direktno na njegov račun, u tom slučaju smatra se da porezni obveznik, vlasnik udjela, može raspolagati navedenim primitkom i isplatitelj dividende je obvezan obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak i prirez porezu na dohodak po odbitku, po stopi od 12% uvećanoj za možebitni prirez porezu na dohodak, te on odgovara poreznom tijelu za možebitne propuste, a ne agent ili pružatelj usluge isplatitelju, a način na koji će se obavljati razmjena podataka između eventualnih posrednika od isplatitelja do primatelja ugovaraju stranke međusobno. 

Napominjemo i da je člankom 79. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak propisano da je porezni obveznik obvezan isplatitelju primitaka od kojih se utvrđuje dohodak i na koji se plaća porez na dohodak po odbitku, dati podatke potrebne za točan obračun i uplatu poreza, i to osobni identifikacijski broj, adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta te broj žiro-računa kod banke (odnosno broj računa na koji će se izvršiti isplata budući da za primitke od kapitala nije propisana obveza isplate na žiro-račun).

Povratak na mišljenja