Dividenda na žiro račun

Datum: 30.06.2010, Srijeda
Autor: Š.G.

Prema izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov. br. 80. od 28. lipnja 2010.), dividenda odnosno udio u dobitku na temelju udjela u kapitalu trgovačkih društava treba se isplaćivati na žiro račun dioničara odnosno člana društva.

U skladu s odredbama čl. 61. st. 2. (počišćenog teksta Zakona) tj. čl. 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, obveza isplate na žiroračun kod banke primjenjuje se i za isplate dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz članka 9. stavka 1. točke 2. i članka 68. stavka 2. ovoga Zakona. To znači da se dividenda i udio u dobitku počevši od 1. srpnja 2010. mogu isplaćivati na žiro račun vlasnika, a ne kao do sada na tekući račun odnosno u gotovu novcu.

To vrijedi za dividendu i udio u dobitku koji se isplaćuju iz dobitka ostvarenog prije 2001. ili nakon 1. siječnja 2005. (na koje se ne plaća porez na dohodak do kapitala) ili koji se isplaćuju iz dobitka ostvarenog 1. siječnja 2001. do 31. prosinaca 2004. (na koje se ne plaća porez na dohodak od kapitala).

Ta odredba ne znači bilo kakvo novo oporezivanje dividende ili udjela u dobitku temeljem udjela u kapitalu.

Povratak na vijesti