Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

Datum: 31.10.2022, Ponedjeljak
NN br. 127/2022

Dodatkom Kolektivnom ugovoru propisane su nove osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike te neka materijalna prava.

Ovaj Dodatak Kolektivnom ugovoru se primjenjuje od 1. listopada 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise