Donacije fizičkim osobama za otklanjanje posljedica potresa

Datum: 15.01.2021, Petak
Autor: S.B.P.

Temeljem novih informacija iz Obavijesti Porezne uprave od 14. siječnja 2021. godine, donacije materijalnih dobara i financijskih sredstava fizičkim osobama koje nisu zaposlenici društva darovatelja ne smatraju se dohotkom ako su prikupljene u:

  • humanitarnim akcijama koje se organiziraju prema propisu kojim se uređuju uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći (Zakon o humanitarnoj pomoći, Nar. nov., br. 102/15. i 98/19.) ili
  • javno oglašenim akcijama (putem javno dostupnih izvora, televizije, interneta, društvenih mreža, i sl.) iz kojih nedvojbeno proizlazi potrebitost osoba. Javno dostupnim izvorima smatra se popis osoba koje su pretrpjele štetu, a koje je objavio nadležni stožer, jedinica lokalne samouprave ili neko drugo tijelo.

Donacije u novcu je potrebno platiti na javno objavljen žiro-račun građanina u potrebi, otvoren zbog prikupljanja sredstava u okviru te akcije.U slučaju da se bilo koji uvjet ne može ispuniti zbog objektivnih okolnosti potrebno je o tome osigurati podatke tj. vjerodostojnu dokumentaciju.

Ako primljena darovanja nisu u cijelosti ili dijelom utrošena za humanitarne odnosno općekorisne svrhe, neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja smatraju se oporezivim primitkom. Iznimno, neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja ne smatraju se oporezivim primitkom ako se isti dalje daruju za humanitarne odnosno općekorisne svrhe.

Navedeno proizlazi iz odredbi čl. 8. st. 1. t. 5. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. - 138/20.) i čl. 4. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. - 1/21.).

Za ovakve donacije ne podnosi se JOPPD obrazac.

Donacije u dobrima i uslugama za pomoć područjima za koja je proglašena katastrofa oslobođene su poreza na dodanu vrijednost pod uvjetom da isporuku obavlja obveznik poreza na dodanu vrijednost bez naknade ili protučinidbe. Oslobođenje od PDV-a primjenjuje se za isporuke od prosinca 2020. godine do 31. prosinca 2021. godine.

Ovime naša obavijest od 31. prosinca 2020. godine u dijelu koji se odnosi na donacije fizičkim osobama koji nisu zaposlenici društva više nije važeća.

Povratak na vijesti