Doniranje hrane za životinje

Datum: 02.02.2016, Utorak
Klasa: 410-01/16-01/244
Davatelj: Porezna uprava

Povodom učestalih upita poreznih obveznika u vezi poreznog tretmana doniranja hrane za životinje napominjemo da je člankom 26. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) propisano da se porezno priznatim manjkom dobara na koji se ne obračunava porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), smatra isporuka hrane bez naknade odnosno doniranje hrane koje porezni obveznik obavlja u svrhu sprječavanja njenog uništavanja, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima sukladno posebnom propisu o doniranju hrane i hrane za životinje, isključivo neprofitnim pravnim osobama koje humanitarnu djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima i registrirane su kao posrednici koji sudjeluju u lancu doniranja hrane, do 2% prihoda odnosno primitaka prethodne godine.  Napominjemo da se navedeno odnosi na doniranje:
- hrane pred istekom roka valjanosti,
- hrane koja zbog nedostataka u pakiranju, označavanju, masi nije prikladna za prodaju, 
- hrane u slučaju elementarnih nepogoda ili prirodnih katastrofa.
 Obzirom da je u ovom slučaju posebni propis na koji se poziva članak 26. Pravilnika o PDV-u Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (Narodne novine broj  119/15) odredbe toga članka primjenjuju se i na hranu za životinje. Navedenim Pravilnikom propisani su detaljni uvjeti, kriteriji i načini doniranja hrane i hrane za životinje, uvjeti koje mora ispunjavati posrednik i krajnji primatelj u lancu doniranja hrane i hrane za životinje te sadržaj i način vođenja Registra posrednika. Tako je člankom 4. stavcima 1. i 2. navedenog Pravilnika propisano da donirana hrana služi za podmirivanje osobnih potreba krajnjeg primatelja, te da donirana hrana za životinje služi za podmirivanje potreba životinja o kojima skrbi krajnji primatelj. 
Slijedom navedenog, porezno priznatim manjkom dobara smatra se doniranje hrane i hrane za životinje isključivo putem neprofitnih pravnih osoba koje su registrirane za obavljanje humanitarne djelatnosti sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći (Narodne novine broj 102/15) i koje su registrirane kao posrednici koji sudjeluju u lancu doniranja hrane pri Ministarstvu poljoprivrede, te uz ispunjenje ostalih uvjeta propisanih Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje. Napominjemo da se iznimno u slučaju elementarnih nepogoda porezno priznatim manjkom dobara smatra i izravno doniranje hrane i hrane za životinje krajnjim primateljima. 
Za obračun vrijednosti isporuka koje se smatraju porezno priznatim manjkom uzima se nabavna vrijednost takve hrane (bez PDV-a). Porezni obveznici koji doniraju hranu i hranu za životinje, a nisu poslovali u prethodnoj godini obvezni su u posljednjem razdoblju oporezivanja tekuće godine izvršiti ispravak ako su prešli 2% prihoda te godine.
 Porezni obveznik koji donira hranu i hranu za životinje o obavljenim donacijama izvještava Poreznu upravu podnošenjem Izvješća o obavljenim donacijama hrane (Obrazac DONH) u elektroničkom obliku. Navedeni obrazac podnosi se do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja iz članka 84. stavaka 1. i 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14).
Napominjemo da se iznimno Obrazac DONH podnosi za 2015. do 20. lipnja 2016. Porezni obveznici - donatori čija su razdoblja oporezivanja od prvog do posljednjeg dana u mjesecu obvezni su do 20. lipnja 2016. podnijeti Obrazac DONH za prvih pet mjeseci 2016. za svako razdoblje oporezivanja pojedinačno. Porezni obveznici - donatori čija su razdoblja oporezivanja od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju u istom roku podnose Obrazac DONH za prvo tromjesečje 2016. 
Porezni obveznik - donator nema obvezu podnijeti Obrazac DONH ako u razdoblju oporezivanja nije donirao hranu i hranu za životinje. Napominjemo da se u slučaju ispravka podataka iz već podnijetih Obrazaca DONH podnosi novi Obrazac DONH. 
Napominjemo da su posrednici u lancu doniranja hrane obvezni poreznom obvezniku - donatoru dati izjavu da primljenu hranu i hranu za životinje neće koristiti u komercijalne svrhe, već će ju besplatno dijeliti krajnjim primateljima u skladu s Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje.

Povratak na mišljenja