Dugovi za doprinose dužnika – preminulih osoba, analiza i uputa o postupanju

Datum: 07.12.2009, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/09-01/1805
Davatelj: Porezna uprava

Prilikom početka obavljanja poslova prikupljanja doprinosa za obvezno osiguranja (od 1. siječnja 2003.) Porezna uprava je od nositelja obveznih osiguranja – Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) preuzela i salda (dugovna i preplatna) sa stanjem na dan 31. prosinca 2002. Podaci o iznosima salda za pojedine vrste doprinosa knjigovodstveno su evidentirani u Poreznoj upravi, na odgovarajućoj brojčanoj oznaci (šifri) uplatnog računa.

U slučaju kad je dužnik bio aktivan u obveznom osiguranju odnosno kada su, pored podataka o saldu, za istu osobu zaprimljeni i podaci u matičnu evidenciju osiguranika, tada su obveze koje su nastale za staž u osiguranju s početkom od 1. siječnja 2003. evidentirane nastavno iza preuzetog salda.

Nakon što su se obveznicima započeli otpremati nalozi za plaćanje dugova, učestale su povratne informacije (od strane članova obitelji, poštara i sl.) o tome da su pojedini dužnici osobe koje su preminule. Pored toga, u podacima što ih Porezna uprava zaprima od strane Ministarstva unutarnjih poslova – registra stanovništva, kod svake osobe koja je preminula upisana je oznaka o tome (brojka „4“), te je na temelju navedenih podataka izvršeno ažuriranje u registru poreznih obveznika na način da je u podatke osobe koja je preminula upisana oznaka – brojka „2“ i sistemski je uređeno da se na ime tih osoba više ne tiskaju i ne dostavljaju nalozi za plaćanje duga doprinosa.

Sa početkom od 1. siječnja 2010. započinje korištenje osobnoga identifikacijskog broja (OIB) u poreznim postupcima, a osobama koje su preminule prije uvođenja OIB-a taj broj nije dodijeljen to će se zatečeno knjigovodstveno stanje u poreznim evidencijama na dan 31. prosinca 2009., osoba kojima nije dodijeljen OIB nastaviti evidentirati na matičnom broju (kao privremeno rješenje). Navedeno znači da treba započeti sređivanje stanja dužnika iz te skupine, odnosno dug ili prenijeti na nasljednika ili ga otpisati kada se za to steknu zakonom propisani uvjeti: zastara prava na naplatu duga ili nenaplativost duga.

Da bi se došlo do inicijalnih podataka o dužnicima doprinosa – preminulim osobama, od strane APIS IT-a je izvršena analiza te su izrađeni popisi s naznakama brojčanih oznaka i iznosom duga (zbrojen dug veći od 1.000,00 kuna) na dan 31. listopada 2009. Riječ je o ukupnom dugu od oko 450.000.000,00 kuna i ukupnom broju od 12.000 dužnika.

Djelomičnim uvidom u pojedinačne podatke zaključeno je da se ti dužnici mogu podijeliti u tri karakteristične skupine, i to:

I.SKUPINA: dužnici za koje je preuzet saldo duga, ali za iste nisu zaprimljeni podaci kao aktivnim osiguranicima (u matičnu evidenciju osiguranika) te im, od strane Porezne uprave, nisu utvrđivane obveze za staž u osiguranju s početkom od 1. siječnja 2003. te

II.SKUPINA: dužnici za koje je preuzet saldo duga i zaprimljeni su i podaci o statusu u osiguranju te su upisani u matičnu evidenciju osiguranika i od strane Porezne uprave su im utvrđivane obveze za staž u osiguranju s početkom od 1. siječnja 2003. i

III.SKUPINA: ostali dužnici koji se ne mogu svrstati niti u jednu od gornjih skupina, a preminule su osobe.

Prema odredbi članka 233. stavka 2. Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08., 152/08. i 94/09., dalje: Zakon), rad utvrđivanja zastare prava na naplatu duga doprinosa u slučaju dužnika koji je umro postupak može, po službenoj dužnosti, pokrenuti Porezna uprava. Kako je u ovom slučaju riječ o dužnicima koji su umrli, to je potrebno, ako to do sada nije učinjeno, za svakoga od navedenih dužnika pokrenuti postupak prisilne naplate i u tom okviru, po službenoj dužnosti, pokrenuti postupak utvrđivanja zastare prava na naplatu.

Da bi postupak utvrđivanja zastare prava na naplatu bio u skladu sa Zakonom i s Općim poreznim zakonom (Nar. nov., br. 147/08.) to u svakom slučaju treba pribaviti siguran dokaz da je riječ o osobi koja je preminula. Dokaz se može osigurati korištenjem službenih podataka Porezne uprave iz aplikacije registra stanovništva koji se preuzimaju od strane Ministarstva unutarnjih poslova te ispisom toga podatka ili

- na temelju podataka što ih Poreznoj upravi dostavljaju mjerodavna tijela državne uprave (matični uredi) o utvrđenoj činjenici smrti ili

- zahtjevom za dostavom podataka od mjerodavnih tijela (matičnih ureda) za određenu osobu, u slučaju kada nema drugog sigurnog dokaza.

Nakon što se pribavi dokaz o smrti, treba postupiti na jedan od načina:

1. U predmetima dužnika iz skupine I.

Činjenica jeste da je kod ove skupine dužnika riječ o preuzetim dugovanjima na dan 31. prosinca 2002. te da im nakon toga, od strane Porezne uprave nisu utvrđivane obveze za staž u osiguranju s početkom od 2003. i da im je, od strane Porezne uprave, tijekom 2003. zaustavljena dostava naloga za plaćanje duga, jer su postojala saznanja da su preminuli. Sve navedeno upućuje na zaključak da je tim dužnicima, sukladno s odredbama Općeg poreznog zakona, zastara prava na naplatu započela teći 1. siječnja 2004. i da je, sukladno s odredbama Zakona s 31. prosinca 2008. nastupila zastara prava na naplatu duga za doprinose.

Kada se utvrdi da su ispunjeni navedeni uvjeti tada se, bez dodatne prepiske sa nositeljem osiguranja od kojega je zaprimljen podatak o dugu, treba sastaviti službena zabilješka – obrazac 11. iz Upute o jedinstvenom postupanju u primjeni zakonskih odredbi u predmetima odgode naplate poreznog duga, odgode naplate poreznog duga do okončanja upravnog spora, otpisa duga zbog nenaplativosti i otpisa duga po službenoj dužnosti, Klasa: 410-01/09-01/91, ur. br.: 513-07-21-06/09-1 od 22. svibnja 2009., i dug za koji je nastupila zastara prava na naplatu otpisati.

2. U predmetima dužnika iz skupine II. i III.

Kod ove skupine dužnika riječ je o preuzetim dugovanjima za doprinose na dan 31. prosinca 2002., ali su im i nakon toga, od strane Porezne uprave utvrđivane obveze za staž u osiguranju s početkom od 1. siječnja 2003. Od strane Porezne uprave im je tijekom narednih razdoblja (ovisno o saznanju) zaustavljena dostava naloga za plaćanje duga jer su preminuli.

U svim ovim slučajevima treba, po službenoj dužnosti, pokrenuti postupak prisilne naplate duga i u tom okviru, po službenoj dužnosti, pokrenuti postupak utvrđivanja zastare prava na naplatu duga za doprinose. Međutim, tu je riječ o raznim slučajevima kao što je, primjerice, da je zastara prava nastupila samo za određeni dio duga to, nakon što se prikupi dokaz da je dužnik preminula osoba, treba postupiti sukladno s Uputom o jedinstvenom postupanju u primjeni zakonskih odredbi u predmetima odgode naplate poreznog duga, odgode naplate poreznog duga do okončanja upravnog spora, otpisa duga zbog nenaplativosti i otpisa duga po službenoj dužnosti, klasa: 410-01/09-01/91, ur. br.:513-07-21-06/09 -1 od 22. svibnja 2009.

U ovim slučajevima treba posebno voditi računa o odredbama članka 22. Općeg poreznog zakona kojima su uređena pitanja položaja pravnih sljednika odnosno obveze nasljednika proizašle iz porezno – dužničkog odnosa.

Podaci o dužnicima dostavljeni su e-poštom na imena pročelnika područnih ureda i načelnika za utvrđivanje poreza u područnim uredima te ih treba ispisati i rasporediti na daljnji postupak u ispostave.

Po potrebi i po zahtjevu mogu se izvršiti analize s dodatnim podacima, a odgovoran službenik u Središnjem uredu jest Goran Križanac, goran.krizanac@porezna-uprava.hr , tel. 01/4809-203.

Povratak na mišljenja