Evidentiranje poslovnih događaja u Obrascu PDV i Obrascu PDV-S

Datum: 11.02.2015, Srijeda
Klasa: 410-19/14-01/670
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o evidentiranju poslovnih događaja u Obrascu PDV i Obrascu PDV-S. U upitu se navodi da je porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) primio isporuku dobara u okviru trostranog posla kao posljednji kupac te se postavlja pitanje na kojim pozicijama Obrasca PDV navedeno treba iskazati. Nadalje, postavljeno je pitanje kako porezni obveznik evidentira financijsko odobrenje za dobra koja je stekao u prethodnom poreznom razdoblju od isporučitelja iz druge države članice Europske unije.
Prema odredbama čl. 10. st. 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) kod trostranog posla primatelj oporezive isporuke obvezan je platiti PDV ako su ispunjeni uvjeti za oslobođenje od plaćanja PDV na stjecanje obavljeno u tuzemstvu te ako račun sadrži podatke propisane st. 3. istog članka.
Sukladno odredbama čl. 175. t. 13. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik) vrijednost dobara koja je primatelj oporezive isporuke iz čl. 10. st. 4. Zakona primio u okviru trostranog posla upisuje se pod točkom II.13. Obrasca PDV, kada je porezni obveznik primatelj dobara obvezan obračunati PDV po stopi 25%.
 
U istom poreznom razdoblju, porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza temeljem čl. 58. st. 2. Zakona, ukoliko su ispunjeni uvjeti za odbitak pretporeza iz čl. 60. Zakona te se u skladu s odredbama čl. 176. t. 13. Pravilnika podaci o iznosu PDV-a obračunanog po stopi PDV-a 25% u okviru trostranog posla iz čl. 10. st. 4. Zakona za koje porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza upisuju pod točkom III.13. Obrasca PDV.
Nadalje, pod točkom VIII.6. Obrasca PDV upisuju se podaci o primljenim dobrima iz Europske unije u okviru trostranog posla.
Napominjemo da se podaci o primljenim dobrima u okviru trostranog posla ne iskazuju u Prijavi za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije (Obrazac PDV-S).
U slučaju naknadnih popusta ne podnosi se ispravak već podnesenih prijava, već se popust iskazuje u prijavi za razdoblje oporezivanja u kojem je popust odobren, sukladno tome iznosi u prijavama mogu biti iskazani u minusu.
 

Povratak na mišljenja