Godišnji obračun plaće i prigodne nagrade za 2023. godinu

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Trajanje: 2 h 2 min
Datum: 16.11.2023

Cijena: 87,50


Brojne su dvojbe poduzetnika u vezi s godišnjim obračunom poreza na dohodak, tj. godišnjim obračunom plaće, stoga ćemo na ovom webinaru nastojati odgovoriti na konkretna pitanja. Godišnji obračun plaće mora se obaviti sa zadnjom isplatom u prosincu, dakle s plaćom koja se isplaćuje za studeni, a izvješće o obračunu poreza na dohodak po godišnjem obračunu za 2023. godinu treba predati na Obrascu JOPPD.

Kako će poduzetnici to moći učiniti, uz prikaz konkretnih primjera, saznajte na ovom webinaru.

Program:

Kada je potrebno obaviti godišnji obračun, isplata prigodnih nagrada i trinaeste plaće
Predavačica: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH, dipl. oec.
Trajanje predavanja: 60 min. + odgovori na pitanja

 • Razlozi za obvezni godišnji obračun poreza na dohodak (koji poduzetnici za koje radnike trebaju provesti godišnji obračun poreza na dohodak)
 • Korištenje osobnog odbitka i godišnji obračun plaće
 • Kako isplatiti prigodne nagrade za kraj godine
 • Evidentiranje isplaćenih neoporezivih i oporezivih prigodnih nagrada zaposlenicima, dara djetetu, dara u naravi i ostalih primitaka
 • Isplata trinaeste plaće
 • Utjecaj isplaćenih oporezivih prigodnih nagrada na najvišu mjesečnu i godišnju osnovicu za doprinose
 • Isplata oporezivih prigodnih nagrada radnicima koji se prvi put zapošljavaju

Posebnosti u vezi s utvrđivanjem godišnjeg obračuna plaće
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min. + odgovori na pitanja

 • Posebnosti godišnjeg obračuna za 2023. godinu
 • Kada ispravak predujma poreza na dohodak treba obaviti tijekom godine
 • Razlozi za obvezni godišnji obračun poreza na dohodak (koji poduzetnici za koje radnike trebaju provesti godišnji obračun poreza na dohodak)
 • Razlozi za godišnji obračun poreza na dohodak u slučaju: bolovanja, očinskog dopusta, rodiljnog i roditeljskog dopusta, izvanrednih isplata i slično, s primjerima
 • Godišnji obračun plaće u slučaju neredovitih isplata plaće
 • Kada poslodavac nije obvezan sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak
 • Godišnji obračun ako nema isplate plaće u prosincu
 • Isplata ili uplata po godišnjem obračunu
 • Evidentiranje godišnjeg obračuna u Obrascu JOPPD
 • Računovodstveno evidentiranje godišnjeg obračuna

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 16. studenog 2023. godine.

Cijena video snimke je 87,50 eura eura (70,00 eura + 25 % PDV-a) / 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.