Godišnji obračun poreza na dohodak

Datum: 09.11.2010, Utorak
Klasa: 410-01/10-01/2199
Davatelj: Porezna uprava

U svezi upita poreznih obveznika na koji način izvršiti godišnji obračun dohotka od nesamostalnog rada ako u prosincu nema isplate plaće od strane poslodavca, odnosno ako im se u prosincu isplaćuje naknada plaće na teret obveznih osiguranja, u nastavku dajemo sljedeće mišljenje:

Člankom 38. stavcima 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08. i 80/10., dalje: Zakon) propisano je da je poslodavac i isplatitelj primitaka i mirovina iz članka 14. Zakona obvezan za radnike i druge fizičke osobe iz članka 14. Zakona izvršiti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sa zadnjom isplatom dohotka od nesamostalnog rada u toj godini, ako tijekom godine dohodak od nesamostalnog rada nije redovito mjesečno isplaćivan pa nije iskorišten osobni odbitak iz članka 36. stavka 1. i 2. Zakona ili je po toj osnovi porezno opterećenje u pojedinim mjesecima bilo različito pa je porez uplaćen u većem iznosu, uz uvjet da su radnici i fizičke osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona kod njega ostvarivali plaću, mirovinu ili primitke iz članka 14. Zakona u cijelom poreznom razdoblju te da nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova i općina koje su propisale plaćanje prireza porezu na dohodak.

Na način iz stavka 1. i 2. toga članka obvezan je postupiti i poslodavac i isplatitelj primitaka ako je radnik i druga fizička osoba koja ostvaruje primitke iz članka 14. stavka 1. i 3. Zakona u tijeku poreznog razdoblja koristila pravo na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, bolovanje iznad 42 dana ili drugi dopust za koji se prema posebnim propisima isplaćuje naknada plaće na teret sredstava obveznih osiguranja, osim ako je to pravo koristila svih 12 mjeseci poreznog razdoblja, odnosno u svim ostalim slučajevima kada je porezno opterećenje u poreznom razdoblju bilo različito te bi na temelju godišnjeg obračuna radnik i druga fizička osoba ostvarila razliku za povrat preplaćenog poreza ili za uplatu manje uplaćenog poreza zbog ravnomjernoga godišnjeg oporezivanja, odnosno izravnanja porezne osnovice.

Prema članku 68. stavku 1 točki 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09. i 123/10., dalje: Pravilnik) poslodavac i isplatitelj primitka (plaće) i mirovine je obvezan pri idućim isplatama vratiti radniku, umirovljeniku i osobi koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 14 Zakona više obustavljeni i uplaćeni porez ili je obvezan manje plaćeni porez na dohodak naknadno obustaviti od primitaka po osnovi nesamostalnog rada i uplatiti, a u slučaju kada je porezno opterećenje u poreznom razdoblju bilo različito te je na temelju godišnjeg obračuna radnik i druga fizička osoba koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada iz članka 14. stavaka 1. i 3. Zakona ostvarila razliku za povrat preplaćenog poreza ili za uplatu manje uplaćenog poreza zbog ravnomjernoga godišnjeg oporezivanja, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 38. stavka 2. Zakona. Ako poslodavac i isplatitelj primitka (plaće) i mirovine u idućoj isplati ne može iz obračunanog poreza na dohodak od nesamostalnog rada svih radnika, umirovljenika i osoba koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 14 Zakona s područja jedne općine podmiriti prethodno više plaćeni porez na plaće, sukladno članku 68. stavku 4. Pravilnika može pisanim putem zahtijevati povrat više plaćenog poreza i prireza. Zahtjev za povrat podnosi se putem ispostave Porezne uprave nadležne za poslodavca i isplatitelj primitka (plaće) i mirovine.

Člankom 68. stavkom 8. Pravilnika propisano je da se godišnji porez na dohodak od nesamostalnog rada iz stavka 5 toga članka obračunava od porezne osnovice-godišnjeg primitka od nesamostalnog rada umanjenog za u toj godini uplaćene doprinose za obvezna osiguranja iz primitka i za osobni odbitak iz članka 36. stavka 1. i 2. Zakona na godišnjoj razini.

Slijedom navedenog, godišnji obračun poslodavac može izvršiti samo u mjesecu prosincu budući da mora biti zadovoljen uvjet da radnik odnosno osoba koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada mora kod njega biti zaposlena, odnosno ostvarivati primitke od nesamostalnog rada, u cijelom poreznom razdoblju. Ako u mjesecu prosincu nije bilo isplate plaće i više uplaćeni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak nije moguće radniku, odnosno osobi koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada vratiti iz obračunanog poreza na dohodak od nesamostalnog rada svih radnika, umirovljenika i osoba koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada kod tog poslodavca odnosno isplatitelja primitka s područja jedne općine, tada poslodavac odnosno isplatitelj primitka može Poreznoj upravi pisanim putem podnijeti zahtjev za povrat preplaćenog poreza i prireza.

Povratak na mišljenja