Godišnji obračun poslovanja komunalnih društava


Trajanje: 2 h 0 min
Datum: 17.02.2022

Cijena: 82,95 EUR
624,99 KNKomunalna trgovačka društva razlikuju se u odnosu na ostala društva u više segmenata. Najvažniji je da ona trebaju voditi dio svog poslovanja prema načelu neprofitnosti. O tome kako oblikovati poslovni rezultat koji će ispuniti to zakonsko određenje odnosno kako prikazati profitni dio poslovanja, kako postupati s primljenim potporama i o drugim temama koje se odnose na poslovanje komunalnih društava, bit će riječ na našem webinaru. Uz navedene teme objasnit će se postupci s prihodima i troškovima te kako sastaviti obračun poreza na dobitak (Obrazac PD) za 2021. godinu.

Program:

Specifičnosti poslovanja komunalnih društava
Predavačica: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

  • specifičnosti poslovanja komunalnih društava:
  • utvrđivanje cijena usluga i njihov porezni položaj
  • evidentiranje primljenih državnih potpora
  • ispostavljanje i evidentiranje eRačuna
  • primjena neprofitnog načela u poslovanju komunalnog društva – utvrđivanje financijskog rezultata za komunalne djelatnosti
  • utvrđivanje rezultata kod društava koja uz komunalnu djelatnost obavljaju i drugu djelatnost od općeg interesa i/ili tržišnu gospodarsku djelatnost

Sastavljanje prijave poreza na dobitak (Obrasca PD) s prilozima i godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu
predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

  • pregled zakonskih obveza glede godišnjih financijskih izvještaja (rokovi i obrasci) i obveznih davanja
  • sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu
  • godišnji obračun poreza na dobitak komunalnog društva (Obrazac PD s prilozima)
  • raspored dobitka i pokriće gubitka

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 16. veljače 2022. godine.

Cijena video snimke je 575,00 kn (460,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.