Godišnji obračun poslovanja komunalnih društava

Autor: I.P.
Trajanje: 3 h 0 min
Datum: 11.03.2021

Cijena: 625,00 kn


Snimka webinara - Godišnji obračun poslovanja komunalnih društava

Poslovanje komunalnih trgovačkih društava specifično je u odnosu na poslovanje ostalih trgovačkih društava jer komunalna društva, u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, trebaju dio svog poslovanja voditi prema načelu neprofitnosti. O tome kako oblikovati poslovni rezultat koji će ispuniti to zakonsko određenje odnosno kako prikazati profitni dio poslovanja, postupati s primljenim potporama i aktualnim obračunima cijene vode i odvoza smeća te drugim temama, bit će riječi na našem webinaru. Uz navedene teme objasnit će se postupci s prihodima i troškovima te kako sastaviti obračun poreza na dobitak (Obrazac PD).

Program:

Specifičnosti poslovanja komunalnih društava
Predavačica: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

 • specifičnosti poslovanja komunalnih društava:
  • utvrđivanje cijene vodnih usluga i odvoza komunalnog otpada
  • evidentiranje primljenih državnih potpora
 • primjena neprofitnog načela u poslovanju komunalnog društva – utvrđivanje financijskog rezultata za komunalne djelatnosti
 • utvrđivanje rezultata kod društava koja uz komunalnu djelatnost obavljaju i drugu djelatnost od općeg interesa i/ili tržišnu gospodarsku djelatnost

Sastavljanje prijave poreza na dobitak (Obrasca PD) s prilozima i godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu
Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.

 • pregled zakonskih obveza glede godišnjih financijskih izvještaja (rokovi i obrasci) i obveznih davanja
 • sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu
 • godišnji obračun poreza na dobitak komunalnog društva (Obrazac PD s prilozima)
 • raspored dobitka i pokriće gubitka

Ovaj video materijal je snimka webinara  održanog 11. ožujka 2021. godine.

Cijena video snimke je 625,00 kn (500,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara  održanog 11. ožujka 2021. godine i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).