Godišnji obračun poslovanja obrtnika


Trajanje: 4 h 20 min
Datum: 02.02.2022

Cijena: 82,95 EUR
624,99 KNObrtnici i slobodna zanimanja koji utvrđuju dohodak na temelju podataka iz Knjige primitaka izdataka, prijavu poreza na dohodak za 2021. godinu trebaju predati na Obrascu DOH najkasnije do 28. veljače 2022. godine. U slučaju supoduzetništva, nositelj samostalne djelatnosti obvezan je najkasnije do 31. siječnja 2022. godine predati Poreznoj upravi prijavu poreza na dohodak od zajedničke djelatnosti na Obrascu DOH-Z.

U 2022. godini obrtnici i slobodna zanimanja trebaju voditi računa o promjeni osnovica za obračun doprinosa i svote minimalne plaće. Na ovom webinaru smo Vas podsjetili na temeljne odredbe u vezi sa sastavljanjem porezne prijave za samostalne djelatnosti.

Program:

Kontrola primitaka i izdataka i sastavljanje godišnje porezne prijave za samostalne djelatnosti za 2021. godinu
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja 110 min + odgovori na pitanja

 • Iskazivanje primitaka i izdataka – posebnosti za djelatnosti, koji izdatci su porezno priznati, posebnosti nabave osobnih automobila i troškovi korištenja, obračun amortizacije i zaključivanje poslovnih knjiga
 • Evidentiranje potpora kod samostalnih djelatnosti
 • Mogući načini evidentiranja povrata potpora i ostvarenih oslobođenja za doprinose u 2020. godini, za koje je u 2021. godini utvrđeno da samostalna djelatnost nije ispunila uvjete
 • Godišnja porezna prijava obrtnika i slobodnih zanimanja za 2021. godinu na obrascima:
 • - zajednički obrt – Obrazac DOH-Z
 • - samostalni obrt – Obrazac DOH
 • Olakšice koje smanjuju ostvareni dohodak od samostalne djelatnosti
 • Obračun i plaćanje doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti
 • Utvrđivanja akontacije poreza na dohodak za 2022. godinu
 • Obračun komorskog doprinosa – KD
 • PDV kod prijelaza „dohodaša“ u „dobitaša“ i obratno

Prijelaz „dohodaša“ u „dobitaša“, obračun članarine – TZ, spomeničke rente – SR i doprinosa za šume te novosti u vezi s plaćanjem doprinosa u 2022. godini
Predavačica: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja 60 min + odgovori na pitanja

 • Promjena načina plaćanja poreza u obrtničkim djelatnostima – prijelaz “dohodaša” u “dobitaša” i obratno s motrišta poreza na dohodak i dobitak, sastavljanje početne bilance i obveze protekom godine – prednosti i nedostatci
 • Obračun članarine – TZ i spomeničke rente – SR, naknada za općekorisne funkcije šuma za 2021. godinu
 • Tko može i treba predati Zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku – Obrazac ZPP-DOH
 • Doprinosi kod samostalnih djelatnosti – ako je jedino zanimanje ili ako se samostalna djelatnost obavlja uz radni odnos u 2022. godini
 • Nova minimalna plaća u 2022. godini

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 28. siječnja 2022. godine.

Cijena video snimke je 625,00 kn (500,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).