Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2023. i novosti u 2024. godini

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Trajanje: 3 h 5 min
Datum: 08.02.2024

Cijena: 100,00


Ovo je prva prijava poreza na dohodak na obrascima DOH i DOH-Z koju samostalne djelatnosti iskazuju u eurima. Godišnju poreznu prijavu na Obrascu DOH za 2023. godinu trebaju predati samostalne obrtničke djelatnosti, slobodna zanimanja i druge samostalne djelatnosti koje dohodak utvrđuju vođenjem poslovnih knjiga, najkasnije do 29. veljače 2024. godine. Samostalne djelatnosti koje obavljaju djelatnost u supoduzetništvu, prijavu predaju na Obrascu DOH-Z najkasnije do 31. siječnja 2024. godine.

Prije sastavljanju porezne prijave obveznici trebaju kontrolirati evidentirane primitke i izdatke u 2023. godini, a način sastavljanja prijave nije se promijenio u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, zbog promjene načina oporezivanja i primjene novih stopa poreza na dohodak, promijenio se način utvrđivanja predujmova za 2025. godinu.

U 2024. godini obrtnici i slobodna zanimanja trebaju voditi računa o promjeni osnovica za obračun doprinosa i svote minimalne plaće. Na ovom webinaru želimo Vas podsjetiti na temeljne odredbe u vezi sa sastavljanjem porezne prijave za samostalne djelatnosti za 2023. godinu i najvažnije novosti u PDV-u koje se primjenjuju od 1. siječnja 2024. godine.

Program:

Kontrola primitaka i izdataka, sastavljanje godišnje porezne prijave za samostalne djelatnosti za 2023. godinu, NOVOSTI u PDV-u od 1. siječnja 2024. godine
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja 110 min + odgovori na pitanja

 • Iskazivanje primitaka i izdataka – posebnosti za djelatnosti, koji su izdatci porezno priznati, posebnosti nabave osobnih automobila i troškovi korištenja, obračun amortizacije i zaključivanje poslovnih knjiga (Obrazac KPI, DI itd.)
 • Evidentiranje potpora kod samostalnih djelatnosti
 • Godišnja porezna prijava obrtnika i slobodnih zanimanja za 2023. godinu na obrascima:
 • zajednički obrt – Obrazac DOH-Z
 • samostalni obrt – Obrazac DOH
 • Olakšice koje smanjuju ostvareni dohodak od samostalne djelatnosti – poticaji zapošljavanja, državne potpore za obrazovanje i izobrazbu i dr.
 • Obračun i plaćanje doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti
 • NOVI način utvrđivanja akontacije poreza na dohodak za 2024. godinu
 • Obračun komorskog doprinosa – KD
 • PDV kod prijelaza „dohodaša“ u „dobitaša“ i obratno
 • NOVOSTI u PDV-u od 1. siječnja 2024. godine – nove – zaokružene svote u eurima, novi pragovi za ulazak / izlazak iz sustava PDV-a, iskazivanje popusta na računima i dr.

Prijelaz „dohodaša“ u „dobitaša“, obračun članarine – TZ, spomeničke rente – SR i doprinosa za šume te novosti u vezi s plaćanjem doprinosa u 2024. godini
Predavačica: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja 60 min + odgovori na pitanja

 • Promjena načina plaćanja poreza u obrtničkim djelatnostima – prijelaz “dohodaša” u “dobitaša” i obratno s motrišta poreza na dohodak i dobitak, sastavljanje početne bilance i obveze protekom godine – prednosti i nedostatci
 • Obračun članarine – TZ i spomeničke rente – SR, naknada za općekorisne funkcije šuma za 2023. godinu
 • Tko može i treba predati Zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku – Obrazac ZPP-DOH
 • Doprinosi kod samostalnih djelatnosti – ako je jedino zanimanje ili ako se samostalna djelatnost obavlja uz radni odnos u 2023. godini
 • Nova minimalna plaća u 2024. godini

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 8. veljače 2024. godine.

Cijena video snimke je 100,00 € (80,00 € + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.