Hrvatski pomorci u međunarodnoj plovidbi – godišnja porezna prijava za dohodak od samostalne djelatnosti i nesamostalnog rada člana posade

Datum: 30.01.2009, Petak
Klasa: 410-19/08-01/1130
Davatelj: Porezna uprava

Knjigovodstveni servis A., dostavio nam je upit koji se odnosi na način postupanja poreznog obveznika pri podnošenju godišnje prijave poreza na dohodak za 2008. godinu, ako je prijavljen u registar poreznih obveznika radi ostvarivanja dohotka od imovine iznajmljivanjem te je obveznik poreza na dodanu vrijednost i za tu djelatnost vodi poslovne knjige i dohodak utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti, a ujedno ostvaruje i primitke kao pomorac koji je plovio u međunarodnoj plovidbi više od 183 dana. U nastavku odgovaramo:

Člankom 39. stavkom 1. točkom 2. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04. i 73/08.) propisano je da godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 18. toga Zakona i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti prema člancima 19. – 24. toga Zakona.

Porezni obveznik obvezan je u godišnjoj poreznoj prijavi, u skladu s člankom 39. stavkom 5. Zakona o porezu na dohodak, iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju, a prema članku 5. toga Zakona.

Odredbama članka 128. Pomorskog zakonika (Nar. nov., br. 181/04., 76/07. i 146/08.) i članka 85. stavka 1. točke 6. i stavka 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09. i 9/09.) propisano je da godišnju poreznu prijavu obvezno podnose članovi posade broda koji su rezidenti ako u poreznom razdoblju ostvare dohodak od nesamostalnog rada po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi, bez obzira na broj dana plovidbe. Član posade broda koji je rezident i čiji ostvareni primici po osnovi nesamostalnog rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ne podliježu, u skladu s posebnim zakonom, obvezi poreza na dohodak od nesamostalnog rada (ukoliko je ispunio uvjet od 183 ili više dana plovidbe), nije obvezan u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak iz ostalih izvora iz članka 5. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04. i 73/08.), osim ako u skladu s člankom 39. toga Zakona, ima obvezu podnošenja godišnje porezne prijave. Ako član posade broda čiji ostvareni primici po osnovi nesamostalnog rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ne podliježu, u skladu s posebnim zakonom, obvezi poreza na dohodak od nesamostalnog rada, u godišnjoj poreznoj prijavi iskaže dohodak iz ostalih izvora iz članka 5. toga Zakona, obvezan je iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju, osim dohotka koji ne podliježe oporezivanju.

Na temelju navedenog razvidno je da porezni obveznik koji u poreznom razdoblju ostvari dohodak od iznajmljivanja stanova, koji se oporezuje na način propisan za samostalne djelatnosti, obvezno podnosi godišnju poreznu prijavu. U toj prijavi iskazuje ukupno ostvareni dohodak, osim dohotka koji ostvari od nesamostalnog rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ako je plovio 183 dana ili više. Međutim poreznoj prijavi, u skladu s odredbama članka 89. stavka 1. točke 1. Pravilnika o porezu na dohodak, za dohodak od nesamostalnog rada ostvaren po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi, obvezan je priložiti obrazac DPOM, obrazac EPOM, potvrdu o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada člana posade broda u međunarodnoj plovidbi u vlasništvu tuzemne osobe ili potvrdu o ukupno isplaćenim primicima u poreznom razdoblju za rad u svojstvu člana posade broda u međunarodnoj plovidbi koji nije u vlasništvu tuzemne osobe.

Povratak na mišljenja