Iskazivanje i plaćanje poreza na dodanu vrijednost

Datum: 09.09.2013, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/13-01/484
Davatelj: Porezna uprava


      Obratili ste nam se upitom u vezi iskazivanju i plaćanju poreza na dodatnu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) pri pružanju usluga Europskoj banci za obnovu i razvitak (EBRD), odnosno o načinu ispostave računa od strane Energetskog instituta H. P. koji je s EBRD-om u kolovozu 2010. potpisao ugovor u pružanju konzultantskih usluga. U upitu navodite da se do ulaska Republike Hrvatske u Europskoj uniji PDV nije obračunavao na pružanje usluga u ovom projektu.
 
 
      Prema odredbama čl. 48. st. 1. t. b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: Zakona) plaćanja PDV-a oslobođene su isporuke dobara i obavljanje usluga Europskoj uniji, Europskoj zajednici za atomsku energiju, Europskoj središnjoj banci ili Europskoj investicijskoj banci ili organizacijama koje je osnovala Europska unija na koje se primjenjuje Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije u okvirima i pod uvjetima koji su utvrđeni tim Protokolom i Sporazumom između Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj ili sporazumima o sjedištu tih organizacija, ako to ne dovodi do narušavanja načela tržišnog natjecanja
 
      Način ostvarivanja oslobođenja iz čl. 48. st. 1. t. b) Zakona propisan je čl. 7. Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Nar. nov., br. 79/13.). Navedenim člankom propisano je da ako diplomatska i konzularna predstavništva sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, institucije i tijela Europske unije na koja se primjenjuje Protokol u okvirima i pod uvjetima koji su utvrđeni tim Protokolom i sporazumima o njegovoj provedbi sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije i međunarodne organizacije sa sjedištem ili predstavništvom u drugoj državi članici Europske unije ili njihovo osoblje nabavljaju dobra, odnosno trošarinske proizvode ili usluge od obveznika PDV-a u Hrvatskoj, ili kod trošarinskih obveznika - ovlaštenih držatelja trošarinskog skladišta u Hrvatskoj, oslobođenje od plaćanja poreza ostvaruju na način da isporučitelju dostave Potvrdu o oslobođenju iz Priloga II. Uredbe Vijeća (EU) 282/2011 koju je ovjerilo nadležno tijelo.
      Isporučitelj je obvezan čuvati preslik navedene potvrde zajedno s računom, a kod trošarinskih proizvoda i Potvrdu o primitku trošarinskih proizvoda. Isporuku, za koju se ostvaruje izravno oslobođenje od plaćanja PDV-a, mora prikazati u prijavi PDV-a.
 
      U skladu s navedenim, kako bi EBRD ostvario oslobođenje od plaćanja PDV-a za konzultantske usluge koje mu obavlja Energetski institut H. P. treba navedenom institutu dostaviti Potvrdu o oslobođenju koju je ovjerilo nadležno tijelo države u kojoj imaju sjedište. Na temelju dostavljene i ovjerene potvrde Energetski institut H. P. na računu za obavljene konzultantske usluge EBRD-u neće zaračunati PDV.
      

Povratak na mišljenja