Isplata naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju u gotovu novcu

Datum: 14.07.2017, Petak
Klasa: 410-01/17-1/1321
Davatelj: Porezna uprava

      Vezano za upit o mogućnosti isplate naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju u gotovu novcu osobama koje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje uputi radi vještačenja u mjesto različito od mjesta njihovog stanovanja, odgovaramo kako slijedi.
      Prema članku 86. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon), pravne osobe koje obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te isplate primitaka koji se ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se ne plaća porez na dohodak, fizičkim osobama isplaćuju se na njihov žiroračun kod banke, a iznimno na njihov tekući račun sukladno posebnim propisima te u gotovom novcu na propisan način. 
      Člankom 92. stavkom 3. točkom 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/2017; dalje u tekstu: Pravilnik) propisana je iznimka koja se odnosi na isplatu u gotovini za primitke na koje se ne plaća porez na dohodak kao što su naknade, potpore i nagrade koje isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanog iznosa, u skladu s člankom 9. točkom 9. Zakona te na primitke po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje do trenutka isplate navedenih primitaka u istom poreznom razdoblju nisu ostvarile primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 21. Zakona ili primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 39. Zakona, u neprofitnim organizacijama uz naknadu, a do propisanog iznosa, kao i primitke po osnovi službenih putovanja po osnovi prijevoza i noćenja koje isplatitelji – neprofitne organizacije isplaćuju fizičkim osobama koje za te organizacije obavljaju poslove iz njihovoga djelokruga odnosno za njihove potrebe i uz naknadu, a pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prijevoza i noćenja glase na isplatitelja – neprofitnu organizaciju, sukladno članku 9. točkama 11. i 12. Zakona.
      U skladu s člankom 6. stavcima 7. i 8. Pravilnika te s člankom 7. stavkom 2. Pravilnika, a prema članku 9. stavku 1. točkama 9., 11. i 12. Zakona, propisani su slijedeći neoporezivi iznosi prijevoznih troškova na službenom putovanju:
-  naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka
- naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kune po prijeđenom kilometru.
      Dakle, poslodavci mogu naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju koje su neoporezive sukladno navedenim odredbama, isplatiti u gotovu novcu svojim radnicima, a također i neprofitne organizacije fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i kojima nisu do trenutka isplate navedenih primitaka u istom poreznom razdoblju isplatile primitke po osnovi nesamostalnog rada ili drugog dohotka pod prethodno navedenim uvjetima.
      Ako se naknada prijevoznih troškova na službenom putovanju isplaćuje fizičkim osobama koje nisu u radnom odnosu u pravnoj osobi koja nije neprofitna organizacija, te naknade smatraju se oporezivim primicima u punom iznosu te za njihovu isplatu nije propisana iznimka isplate u gotovu novcu, što znači da se obvezno uplaćuju na žiroračun fizičke osobe.
      Isto tako, ako se isplaćuju naknade iznad propisanog neoporezivog iznosa, taj dio iznad neoporezivog iznosa smatra se oporezivim primitkom na koji se plaća predujam porez na dohodak od nesamostalnog rada (plaća) i ti se oporezivi primici moraju uplatiti na tekući ili žiro račun fizičke osobe ili se plaća porez na dohodak po osnovi drugog dohotka, pa se ti primici moraju uplatiti na žiroračun fizičke osobe.

Povratak na mišljenja