Isplata plaće na temelju sudske presude

Datum: 09.03.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/14-01/3704
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo vaš dopis Posl.br. P-3234/11 od 4. veljače 2015. kojim postavljate upit vezan uz obvezu javih davanja (poreza na dohodak i doprinosa) kod isplate plaće temeljem sudske presude.
Člankom 129. Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 25/13. i 89/14.) propisano je da sud donosi odluke u obliku presude ili rješenja. O tužbenom zahtjevu sud odlučuje presudom, a u postupku zbog smetanja posjeda rješenjem. Kad ne odlučuje presudom, sud odlučuje rješenjem. U postupku izdavanja platnog naloga rješenje kojim se prihvaća tužbeni zahtjev donosi se u obliku platnog naloga. Prema čl. 433.a toga Zakona kad utužuje novčane tražbine po osnovi radnog odnosa koje se utvrđuju u bruto iznosu, radnik ih je dužan utužiti u tom iznosu. Ako utužuje novčane tražbine po osnovi radnog odnosa, ne navodeći da zahtijeva bruto iznos, smatra se da je utužio bruto-iznos. Primjerak pravomoćne presude kojom je odlučio o zahtjevu radnika sud će dostaviti i Poreznoj upravi. Iznimno, ako su plaćeni porez, prirez i doprinosi, uključujući i doprinos za individualnu kapitaliziranu štednju, radnik je dužan izrijekom navesti da zahtijeva neto-iznos.
Ukoliko poslodavac dobrovoljno ne postupi po pravomoćnoj sudskoj odluci, čl. 217. Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12. i 93/14.), propisano je da kad se predlaže provedbu ovrhe radi naplate novčane tražbine po osnovi radnog odnosa koja je utvrđena u bruto iznosu, ovrhovoditelj je ovlašten na temelju izvješća obračuna dospjele, a neisplaćene plaće kao ovršne isprave, tražiti ovrhu radi naplate ukupno utvrđenog iznosa. Sukladno st. 2. toga članka, Porezna uprava će na zahtjev ovrhovoditelja, sukladno čl. 18. toga Zakona, izdati potvrdu o obračunu poreza, prireza i doprinosa, uključujući i doprinos za individualnu kapitaliziranu štednju iz ukupno utvrđenog iznosa, u skladu s važećim propisima koji uređuju obračunavanje i plaćanje doprinosa iz plaće i poreza na dohodak, uz naznaku propisanih računa na koje će se uplatiti porez, prirez i doprinosi, uključujući i doprinos za individualnu kapitaliziranu štednju. Nadalje, st. 4. toga članka propisano je da uz prijedlog za ovrhu iz st. 1. toga članka ovrhovoditelj je dužan priložiti potvrdu o obračunu iz st. 2. toga članka, koja potvrda će se ovršeniku dostaviti uz rješenje o ovrsi. Na temelju ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda ili upravnog tijela koje glase na ispunjenje određene novčane tražbine po osnovi radnog odnosa koja je utvrđena u bruto iznosu i koja ima potvrdu o ovršnosti, ovrhovoditelj može zatražiti izravnu naplatu ukupno dosuđenog iznosa od Agencije sukladno čl. 209. toga Zakona. Ako ovrhovoditelj zatraži izravnu naplatu od Agencije dužan je uz tu ispravu dostaviti i potvrdu o obračunu iz st. 2. toga članka. Po primitku zahtjeva za izravnu naplatu Agencija će naložiti prijenos iznosa iz ovršne isprave prema podacima iz potvrde o obračunu.
Prema čl. 45. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13., 125/13., 148/13, Odluka USRH - 83/14. i 143/14.) kod dohotka od nesamostalnog rada (plaće i mirovine) predujam poreza obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka ili plaće odnosno mirovine ili sam porezni obveznik. Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada se obračunava, obustavlja i uplaćuje prilikom svake isplate prema propisima koji važe na dan isplate. Sukladno stavku 4. toga članka predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se od porezne osnovice koju čini iznos svih primitaka od nesamostalnog rada prema čl. 14. Zakona ostvarenih tijekom jednog mjeseca, umanjen za izdatke prema čl. 16. Zakona koji su uplaćeni i umanjen za iznos mjesečnoga osobnog odbitka iz čl. 36. st. 1. i 2. toga Zakona.
Nadalje, čl. 61. st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. - ispravak, 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13., 160/13. i 157/14.) propisano je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava od tijekom istog mjeseca svakog poreznog razdoblja isplaćenog primitka po osnovi nesamostalnog rada, umanjenog za obračunane i uplaćene doprinose za obvezna osiguranja iz primitka po posebnim propisima te za neoporezivi dio dohotka – osobni odbitak iz čl. 36. st. 1. i 2. Zakona. Obračunani predujam poreza isplatitelj ili sam porezni obveznik obustavlja i uplaćuje istodobno s isplatom primitka od nesamostalnog rada, kao porez po odbitku. Prema st. 9. toga članka predujam poreza obračunava se kumulativno (osim za mirovine koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na način iz čl. 45. st. 3. Zakona), pri svakoj isplati u tijeku jednoga kalendarskog mjeseca primjenom poreznih stopa iz čl. 45. st. 5. Zakona i st. 4. toga članka. Iznimno, sukladno st. 10. toga članka, predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi primitka (plaće) iz čl. 14. st. 1. Zakona, ostvarenog u proteklim poreznim razdobljima, a koji se isplaćuje po sudskoj presudi, nagodbi u tijeku sudskog postupka, nagodbi sklopljenoj s nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora ili nagodbi sklopljenoj u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema Zakonu o mirenju, obračunava, obustavlja i uplaćuje isplatitelj primitka prema propisima koji su važili na dan kada je isplata trebala biti obavljena, pod uvjetom da utuženi iznos primitka (plaće) odnosno iznos primitka utvrđen nagodbom sadrži iznos doprinosa za obvezna osiguranja iz primitka prema posebnim propisima, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak. Ako se isplata provede u ovršnom postupku na način da je poreznom obvezniku isplaćen ukupan primitak, porezni obveznik obvezan je uplatiti porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.
Člankom 62. st. 1. toga Pravilnika propisano je da je poslodavac i isplatitelj primitka (plaće) i mirovine, odnosno sam porezni obveznik prema čl. 11. st. 8. i 9. toga Pravilnika, obvezan obračunati, obustaviti i na propisani uplatni račun uplatiti predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada na način iz čl. 61. toga Pravilnika i st. 2. i 3. toga članka.
U skladu s čl. 15. st. 3. Zakona o porezu na dohodak i čl. 17. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak, primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi zatezne kamate isplaćene po osnovi plaće ili mirovine koje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće i mirovine iz čl. 14. Zakona isplaćuje radniku i fizičkim osobama te umirovljenicima po sudskoj presudi. Međutim, zatezne kamate po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada koje poslodavac i drugi isplatitelj isplaćuje radnicima i drugim fizičkim osobama koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada iz čl. 14. Zakona, a bez sudske presude ili na temelju izvansudske nagodbe, smatraju se primicima od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada. Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u tom se slučaju obračunava, obustavlja i uplaćuje na način propisan čl. 45. Zakona.
Nadalje, prema čl. 24. Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14. i 143/14.), doprinosi prema plaći obračunavaju se istodobno s obračunom plaće i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom plaće. Iznimno, doprinosi prema plaći ili prema dijelu plaće koja se ne isplati do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec moraju se obračunati i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Ako se plaća ili dio plaće daje u naravi ili u korištenju nekog prava, doprinosi se, prema tako isplaćenoj plaći ili dijelu plaće obračunavaju i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je izvršeno davanje, odnosno korištenje prava, a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Obveza plaćanja doprinosa vezana je uz određeno razdoblje provedeno u osiguranju (staž osiguranja) i to:
- razdoblje (staž osiguranja) do 31. prosinca 2002. za koje se, sukladno odredbi čl. 238. st. 2. Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14. i 143/14.), za osiguranike po osnovi radnog odnosa, doprinosi obračunavaju prema vrstama doprinosa i stopama za obračun važećima na dan 31. prosinca 2002., osim doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti koji se ne obračunavaju ako se obveza odnosi na razdoblje u kojemu nije postojala obveza tih doprinosa.
- razdoblje (staž osiguranja) s početkom od 1. siječnja 2003. za koje se primjenjuju odredbe Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Nar. nov., br. 147/02. i 177/04.) i Zakona o doprinosima i to prema propisima važećima za razdoblje osiguranja na koje se obveza odnosi.
Što se tiče izvješćivanja, sukladno odredbi 76. st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak, a u skladu s čl. 31. st. 4., čl. 46. st. 4. i 5., čl. 48. st. 4., čl. 50. st. 6., čl. 51. st. 7. i čl. 60. st. 5. Zakona o porezu na dohodak, izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja i to putem „Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja“ – Obrazac JOPPD, dostavljaju isplatitelji primitaka i/ili sami porezni obveznici i/ili ostali obveznici sukladno posebnim propisima za:
1. primitke od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada iz čl. 14. Zakona,
2. primitke od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava iz čl. 27. Zakona i primitke od otuđenja posebnih vrsta imovine iz čl. 27.a Zakona,
3. primitke od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala iz čl. 30. Zakona,
4. primitke od kojih se utvrđuje dohodak od osiguranja iz čl. 31. Zakona,
5. primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz čl. 32. Zakona,
6. primitke koji se ne smatraju dohotkom iz čl. 9. Zakona, primitke na koje se ne plaća porez na dohodak iz čl. 10. Zakona i čl. 15. st. 2. i 3. Zakona, primitke koji bi bili oporezivi da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije te na koje se ne plaća predujam poreza na dohodak prema čl. 2. st. 4. do 8. Pravilnika i primitke fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima a po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak sukladno čl. 18. st. 3. Zakona,
te obveznici obračunavanja doprinosa koji, sukladno Zakonu o doprinosima, imaju obvezu Poreznoj upravi dostavljati izvješća o vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi, osiguranicima koji koriste određena prava iz osiguranja prema posebnim propisima i o drugim podacima.
Stavkom 4. čl. 76. Pravilnika o porezu na dohodak, između ostaloga, propisano je da isplatitelji primitaka, obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa i/ili sami porezni obveznici izvješće iz st. 1. toga članka (Obrazac JOPPD) podnose Poreznoj upravi na dan isplate primitka ili na dan nastanka obveze obračuna i uplate doprinosa ako nema isplate primitka, odnosno na dan kada se ti doprinosi obvezno obračunavaju i uplaćuju sukladno posebnim propisima, ili najkasnije sljedeći dan, a podaci se iskazuju po pojedinom poreznom obvezniku odnosno fizičkoj osobi. Istom stavkom propisano je da obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa dostavljaju Obrazac JOPPD o obvezi doprinosa (iz i na osnovice) prema osnovici utvrđenoj temeljem sudske presude prema čl. 433.a Zakona o parničnom postupku, nagodbe u tijeku sudskog postupka, nagodbe sklopljene s nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora, nagodbe sklopljene u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema Zakonu o mirenju ili izvansudske nagodbe na dan pravomoćnosti odluke ili najkasnije sljedeći dan.
Također, u prijelaznim i završnim odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 157/14.) propisano je da se podaci o obračunanim obveznim doprinosima iz osnovice, te obračunanom porezu na dohodak i prirezu prije 1. siječnja 2014., a naplaćenim nakon toga datuma, u ovršnom postupku temeljem sudske presude prema članku 433.a Zakona o parničnom postupku, nagodbe u tijeku sudskog postupka, nagodbe sklopljene sa nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora, nagodbe sklopljene u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema Zakonu o mirenju u ovršnom postupku, dostavljaju Poreznoj upravi na izvješćima propisanim odredbama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. – ispravak, 146/09., 123/10., 137/11. i 61/12.).
Prema svemu navedenom može se zaključiti:
- plaća se utužuje u bruto-iznosu, iznimno, ako su plaćeni porez, prirez i doprinosi, uključujući i doprinos za individualiziranu kapitaliziranu štednju, radnik je dužan izrijekom navesti da zahtijeva neto-iznos i to bez obzira za koje se razdoblje plaća odnosi,
- poslodavac je dužan, danom pravomoćnosti sudske odluke:
1. obračunati, obustaviti i uplatiti doprinose za obvezna osiguranja (iz i na osnovice) s pripadajućim kamata, te o tome izvijestiti Poreznu upravu, taj ili sljedeći dan putem Obrasca JOPPD,
2. obračunati i isplatiti iznos za isplatu (neto plaću) radniku, te istovremeno obračunati, obustaviti i uplatiti poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak. Kod obračuna poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak poslodavac je obvezan, prije sastavljanja obračuna plaće i pripadajućih obveza za javna davanja za prethodna porezna razdoblja po sudskoj presudi, od Područnog ureda Porezne uprave koji je u prethodnim poreznim razdobljima bio mjesno nadležan prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika pisanim putem zatražiti podatke o iznosu osobnog odbitka koji je radnik iskoristio (osnovni osobni odbitak i eventualno dio osobnog odbitka za invalidnost radnika i eventualno dio osobnog odbitka za uzdržavanje članova njegove uže obitelji i njihovu invalidnost), a za porezna razdoblja za koja plaće isplaćuje, kao i eventualno iskorištenim poreznim stopama i poreznim razredima prema propisima o porezu na dohodak koji su bili na snazi i u primjeni u vrijeme kada je svaka pojedina mjesečna plaća trebala biti isplaćena. Ako je u međuvremenu radnik kojemu poslodavac isplaćuje plaće po sudskoj presudi ili nagodbi u tijeku sudskog postupka za prethodna porezna razdoblja promijenio prebivalište ili uobičajeno boravište, obvezu prireza poslodavac treba utvrditi prema propisima koji su važili u tim razdobljima za koje plaću isplaćuje i to za mjesto u kojemu je u tim razdobljima radnik imao prebivalište odnosno uobičajeno boravište.,
- ukoliko poslodavac ne postupi po presudi te ne isplati radniku plaću, radnik može predložiti provedbu ovrhe radi naplate novčane tražbine po osnovi radnog odnosa koja je utvrđena u bruto iznosu, te u tome slučaju obračun javnih davanja iz plaće (koja nisu zadužena putem Obrasca JOPPD) i iznos neto plaće izračunava Porezna uprava,
- nakon što se u ovršnom postupku radniku isplati neto iznos plaće, poslodavac je dužan o obračunanoj obvezi poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak izvijestiti Poreznu upravu, taj ili sljedeći dan putem Obrasca JOPPD.
 

Povratak na mišljenja