Isplata zatezne kamate radnicima i ostalim fizičkim osobama temeljem plaće ili mirovine po sudskoj presudi

Datum: 27.11.2015, Petak
Klasa: 410-01/15-01/3077
Davatelj: Porezna uprava

        Člankom 15. st. 3. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13., 125/13., 148/13., Odluka USRH - 83/14, 143/14) propisano je da ako poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće i mirovine iz čl. 14. Zakona o porezu na dohodak isplaćuje radniku i fizičkim osobama te umirovljenicima plaću ili mirovinu po sudskoj presudi, propisane zatezne kamate isplaćene po toj osnovi ne smatraju se primitkom od nesamostalnog rada i ne podliježu oporezivanju. Također čl. 17. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. - ispravak, 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13., 160/13., 157/14.) propisano je da se kamate koje se isplaćuju po osnovi plaće ili mirovine isplaćene sa zakašnjenjem, bez sudske presude ili na temelju izvansudske nagodbe smatraju se primitkom od nesamostalnog rada prema čl. 14. Zakona i čl. 11. Pravilnika o porezu na dohodak u ukupnom iznosu.
        Prema gore navedenom isplaćene kamate koje se isplaćuju po osnovi plaće ili mirovine temeljem sudske presude ili na temelju izvansudske nagodbe ne podliježu oporezivanju te u cijelosti pripadaju radniku bez dodatnog oporezivanja osim dijela kamata koji se odnose na obvezu doprinosa i koje se uplaćuju na propisane uplatne račune doprinosa. Napominjemo da je o navedenoj problematici Ministarstvo financija, Porezna uprava donijela Uputu Klasa: 411-01/05-01/68, Urbroj: 513-07-21-01/06-2 od 23. ožujka 2006. iz koje izdvajamo slijedeće.
        Zatezne kamate po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada koje poslodavac i drugi isplatitelj isplaćuje radnicima i drugim fizičkim osobama koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada iz čl. 14. Zakona, a bez sudske presude ili na temelju izvansudske nagodbe, smatraju se primicima od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada. Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u tom se slučaju obračunava, obustavlja i uplaćuje na način propisan čl. 45. Zakona.
        Ako su plaće iz čl. 14. st. 1. Zakona koje su ostvarene u proteklim razdobljima, utužene na način da iznos primitka sadržava iznos doprinosa za obvezna osiguranja iz plaće, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak (utužen je „bruto" iznos plaće), a isplaćuju se po sudskoj presudi, u tom se slučaju obračunava, obustavlja i uplaćuje na način propisan čl. 61. st. 10. Pravilnika.

Povratak na mišljenja