Isporuka dobara unesenih u Europsku uniju u svrhu njihove ugradnje u postupku unutarnje proizvodnje

Datum: 04.03.2014, Utorak
Klasa: 410-19/13-01/735
Davatelj: Porezna uprava


      Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o primjeni oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) pri isporuci dobara unesenih u Europsku uniju u svrhu njihove ugradnje u postupku unutarnje proizvodnje u finalni proizvod namijenjen izvozu. U upitu se navodi da porezni obveznik T. group Hrvatska d.o.o. kupuje Caterpillar motore od dobavljača „A“ iz Švicarske koji se dopremaju iz Sjedinjenih Američkih Država. Nadalje, navodi se da se navedeni motori istovaruju u talijanskoj luci gdje se prijavljuju s računom isporučitelja - poreznog obveznika „B“ d.o.o., naslovljenim na primatelja „C“ brodogradilište d.d. zajedno s T1 dokumentacijom, te se upućuju „C“ brodogradilištu na uvozno carinjenje budući isti već ima otvoren postupak unutarnje proizvodnje. Između poreznog obveznika „B“ d.o.o. i tvrtke C“ brodogradilište d.d. ugovoren je paritet DDP. Postavlja se pitanje na koji članak Zakona o PDV-u se porezni obveznik „B“ d.o.o. treba pozvati na izdanom računu kako bi ostvario oslobođenje od plaćanja PDV-a, odnosno kako treba izgledati račun za isporuku navedenih motora.
Prema odredbi čl. 28. st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. - Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. - Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) ako su pri unosu u Europsku uniju dobra koja se ne nalaze u slobodnom prometu stavljena u jedan od postupaka iz čl. 51. st. 1. Zakona, postupak privremenog uvoza s potpunim oslobođenjem od plaćanja carine ili postupcima provoza strane robe u skladu s carinskim propisima, mjesto uvoza takvih dobara je država članica na čijem se području za ta dobra prestanu primjenjivati navedeni postupci.
Sukladno čl. 51. st. 1. t. c) Zakona plaćanja PDV-a oslobođene su isporuke dobara koje se u skladu s carinskim propisima stavljaju u postupak carinskog skladištenja ili postupak unutarnje proizvodnje. Navedeno oslobođenje primjenjuje se na isporuke dobara i obavljanje usluga na tim dobrima tako dugo dok se na njih primjenjuje postupak unutarnje proizvodnje sukladno čl. 51. st. 2. Zakona.
Kada se postupak unutarnje proizvodnje za dobra unesena u Europsku uniju završi tada se pri isporuci dobara u Republici Hrvatskoj, odnosno u državama članicama Europske unije obračunavaju sva uvozna davanja u skladu sa carinskim propisima te isporuka navedenih dobara podliježe oporezivanju u skladu s odredbama Zakona o PDV-u. Ako se dobra izvoze izvan Europske unije takva isporuka oslobođena je plaćanja PDV-a.
Slijedom navedenog, isporuka dobara unesenih u Europsku uniju koja se stavljaju u postupak unutarnje proizvodnje oslobođena je plaćanja PDV-a tako dugo dok se na ta dobra primjenjuje navedeni postupak te se porezni obveznik na računu treba pozvati na odredbu čl. 51. st. 1. t. c) Zakona kojom je navedeno oslobođenje propisano.
Ukoliko će dobra koja su unesena u Europsku uniju nakon završenog postupka unutarnje proizvodnje u Republici Hrvatskoj biti ugrađena u finalni proizvod koji se izvozi u treću zemlju isporuka tih dobara oslobođena je plaćanja PDV-a sukladno čl. 45. st. 1. t. 1. Zakona.
     

Povratak na mišljenja