Isporuka električne energije

Datum: 14.07.2014, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/13-01/448
Davatelj: Porezna uprava

Podnositelj upita iz dostavnog popisa u svom dopisu navodi da hrvatsko društvo kupuje električnu energiju od povezanog društva sa sjedištem u Republici Srbiji pri čemu povezano društvo iz Srbije izdaje račun bez srpskog PDV-a. Hrvatsko društvo tu električnu energiju prodaje kao preprodavatelj povezanom društvu koje je također preprodavatelj sa sjedištem u Republici Češkoj te mu izdaje račun za isporuku električne energije bez obračunatog hrvatskog PDV-a obzirom da dolazi do prijenosa porezne obveze na češko društvo. Električna energija iz Republike Srbije provozi se kroz Republiku Hrvatsku do konačnog odredišta u Republici Češkoj. Iz mjesečnih evidencija koje dostavlja hrvatsko društvo vidljivo je da iznos električne energije koji je ušao u Republiku Hrvatsku odgovara iznosu električne energije koji je izašao iz Republike Hrvatske iz čega je vidljivo da se radi o provozu kroz Republiku Hrvatsku. Carinske deklaracije za uvoz električne energije na područje Europske unije podnosi češko društvo u Republici Češkoj. U vezi s navedenim zatraženo je tumačenje treba li isporuku električne energije koju srpsko društvo obavi hrvatskom društvu tretirati u skladu s čl. 15. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost te zaračunati hrvatski PDV i odbiti ga kao pretporez iako je isporuka primljena od društva sa sjedištem izvan Europske unije ili se s druge strane radi o uvozu električne energije koji je oslobođen PDV-a prema čl. 44. st. 1. t. 34. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH).
 
 
      Obzirom da se u konkretnom slučaju električna energija ne uvozi u Republiku Hrvatsku nego u Republiku Češku ne može se primijeniti porezno oslobođenje propisano čl. 44. st. 1. t. 34. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 
      Naime, u konkretnom slučaju radi se o provozu električne energije koji je sukladno čl. 44. st. 1. t. 38. Zakona o porezu na dodanu vrijednost oslobođen PDV-a te se ne iskazuje u prijavi PDV-a, obzirom da je u upitu navedeno da će se uvoz obaviti u Republici Češkoj. 
 
      Prema tome temeljem računa što ga za isporuku električne energije izdaje srpsko društvo, hrvatsko društvo nema obveza obračuna PDV-a u skladu s odredbom čl. 15. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Naime, obveza primjene navedenog članka postojala bi u slučaju da se uvoz električne energije obavlja u Republici Hrvatskoj, a ne u Republici Češkoj.
 

Povratak na mišljenja