Ispravljanje računa iz 2013. i 2014. koji se odnose na tuzemni prijenos porezne obveze

Datum: 15.02.2015, Nedjelja
Klasa: 410-01/14-01/2951
Davatelj: Porezna uprava

 
Zbog velikih promjena koje su se dogodile pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji te izmjena zakonskih i podzakonskih akata na području poreza na dodanu vrijednost, naročito u postupku primjene tuzemnog prijenosa porezne obveze propisanog čl. 75. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13, 157/13. – Rješenje USRH, 143/14.), ističemo kako smo primijetili učestala pogrešna postupanja.
Obzirom da primjena mehanizma prijenosa porezne obveze nije opcionalna već obvezna, napominjemo da se pogrešno ispostavljeni računi i pogrešno iskazani podaci u PDV obrascima načelno moraju ispraviti. Međutim, budući je primijećeno da su porezni obveznici u velikom broju slučajeva pogrešno iskazivali i primjenjivali prijenos porezne obveze ističemo da iznimno tako pogrešno iskazane račune i s njima povezane podatke u PDV obrascima neće morati ispravljati retroaktivno ukoliko to već nisu učinili, obzirom da je primjena mehanizma prijenosa porezne obveze porezno neutralna za porezne obveznike upisane u registar obveznike PDV-a te da bi mijenjanje ugovora (ukoliko su isti primjerice sklopljeni za obavljanje građevinskih radova), ispravljanje računa i ispostavljanje novih dovelo do rasta troškova te do kompliciranja i povećanja obujma knjigovodstvenog posla što može dovesti porezne obveznike u otežanu financijsku situaciju.
Navedeno se može primijeniti isključivo za 2013. i 2014., odnosno zaključno sa 31. prosincem 2014., ukoliko su se porezni obveznici međusobno dogovorili da će prihvaćati primljene račune ili iste ispravljati te ako o navedenome posjeduju izjavu potpisanu od strane oba porezna obveznika, a koju moraju čuvati u svojim evidencijama.
Kako bi se navedeno moglo primijeniti pojedina transakcija koja se odnosi na tuzemni prijenos porezne obveze mora biti porezno neutralna, odnosno neutralna za državni proračun.
Obzirom na navedeno od 01. siječnja 2015. svi porezni obveznici koji obavljaju isporuke na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze moraju primjenjivati odredbe čl. 75. st. 3. Zakona, čl. 152. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14.) i Dodatak II. koji sastavni dio Pravilnika o PDV-u te ispraviti račune izdane od 01. siječnja 2015. ako su pogrešno postupali. Ukoliko porezni obveznici ne postupe u skladu s naprijed navedenim protiv istih će se poduzeti prekršajne mjere.
Obzirom da se tuzemni prijenos porezne obveze uglavnom odnosi na obavljanje građevinskih usluga, napominjemo da je na internetskim stranicama Porezne uprave objavljena Uputa o primjeni prijenosa porezne obveze prilikom obavljanja građevinskih usluga Klasa: 410-19/14-01/241, Urudžbeni broj: 513-07-21-01/14-02 od 29. rujna 2014. (poveznica: http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19131).
 

Povratak na mišljenja