Ispunjenje poreznih obveza po ugovoru o najmu povodom zahtjeva za odobrenje stalnog boravka

Datum: 11.09.2015, Petak
Klasa: 410-01/15-01/1804
Davatelj: Porezna uprava


Zaprimili smo zahtjeve Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za upravne i inspekcijske poslove kojima se traže podaci o ispunjenju poreznih obveza po ugovoru o najmu, povodom zahtjeva za odobrenje stalnog boravka.
Odredbama čl. 8. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12., 73/13. i 26/15., u nastavku: OPZ) propisana je obveza čuvanja porezne tajne.
Odredbom čl. 8. st. 1. OPZ-a definiran je pojam porezne tajne na način da se poreznom tajnom smatraju svi podaci koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te svi drugi podaci u vezi s poreznim postupkom kojima porezno tijelo raspolaže.
U čl. 8. st. 5. OPZ-a propisani su slučajevi kada se smatra da prilikom iznošenja podataka nije povrijeđen institut čuvanja porezne tajne:
1. ako se poreznom jamcu omogući uvid u podatke o poreznom obvezniku bitne za njegov odnos prema poreznom obvezniku,
2. ako se članove društva osoba upozna s činjenicama bitnima za oporezivanje društva,
3. ako se iznose podaci tijekom poreznog, prekršajnog ili sudskog postupka,
4. ako se iznose podaci uz pisani pristanak osobe na koju se ti podaci odnose,
5. ako se iznose podaci za potrebe naplate poreznog duga,
6. ako se podaci daju na zahtjev drugog javnopravnog tijela koje po službenoj dužnosti traži podatke nužne za ostvarivanje prava pred tim tijelom povodom zahtjeva stranke u postupku, a koje bi inače stranka trebala sama pribaviti,
7. ako ustrojstvene jedinice Ministarstva financija međusobno dostavljaju podatke koji mogu biti od utjecaja na utvrđivanje prava i obveza poreznih obveznika,
8. ako se podaci daju na temelju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su u primjeni u Republici Hrvatskoj,
9. ako se podaci daju u skladu s postupkom propisanim ovim Zakonom za pružanje i dobivanje pravne pomoći i
10. ako se podaci daju u skladu s postupkom propisanim ovim Zakonom o administrativnoj suradnji i razmjeni informacija između država članica Europske unije.
Iz navada u upitu i priloženih dopisa Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za upravne i inspekcijske poslove, proizlazi da je MUP kao javnopravno tijelo od Porezne uprave zatražio podatke odnosno potvrde koje izdaje Porezna uprava o izvršavanju poreznih obveza najmodavaca iz Republike Hrvatske koji jamče za strance za koje se vode postupci odobravanja stalnog boravka.
U navedenom slučaju ne bi se mogla primijeniti odredba čl. 8. st. 5. t. 6. OPZ-a jer se podaci ne traže za strance koji su stranke u postupku, nego za izdavatelje jamstvenih pisama. Također, u mišljenju Središnjeg ureda KLASA: 410-01/14-01/3044, URBROJ: 513-07-21-01/14-2 od 27. listopada 2014., koje se odnosi na tumačenje čl. 8. OPZ-a, povodom zahtjeva MUP-a za dostavu podataka (potvrde) o stanju duga za osobe izdavatelje jamstvenih pisama iz RH koje jamče za strance za koje se vade postupci izdavanja viza i odobravanja boravka, navodi se da se u tom slučaju ne može primijeniti čl. 8. st. 5. t. 6. OPZ-a, jer se podaci (potvrde) o stanju duga ne traže za strance kao stranke u postupku, nego za izdavatelje jamstvenih pisama.
Slijedom navedenoga, u slučaju davanja podataka MUP-u o ispunjavanju poreznih obveza po ugovoru o najmu, bila bi povrijeđena obveza čuvanja porezne tajne, s obzirom da se traženi podatak odnosi na najmodavca, a ne na osobu koja je stranka u postupku izdavanja zahtjeva za stalni boravak. Budući da se traže podaci koji se ne odnose na stranku u postupku, a uz zahtjev nije priložen pisani pristanak osobe na koju se podaci odnose, te podatke je porezno tijelo dužno čuvati kao poreznu tajnu te nije u mogućnosti dostaviti tražene podatke.
Nadalje, institut porezne tajne ne bi bio povrijeđen ako bi se podaci iznosili uz pisani pristanak osobe na koju se ti podaci odnose.
 
Obveza čuvanja porezne tajne ne bi bila povrijeđena kada bi se podaci dostavili MUP-u uz pisani pristanak najmodavaca na koje se ti podaci iz zahtjeva odnose sukladno čl. 8. st. 5. t. 4. OPZ-a ili ukoliko bi se takvi podaci dostavili izravno najmodavcima na njihovo traženje koje bi oni zatim mogli dostaviti MUP-u.
Zaključno, ukoliko smatrate da temeljem propisa koji reguliraju postupanje tijela unutarnjih poslova (primjerice, u provođenju istražnih radnji) postoji pravna osnova za Vaše traženje, molimo da se na istu pozovete, budući da Porezna uprava tražene podatke može dati isključivo u slučaju postojanja propisa kojeg je nositelj Vaše tijelo, a koji propisuje pravo na pristup traženim informacijama.
 

Povratak na mišljenja