Izaslani radnici - obračun doprinosa i poreza

Autori:
Kristina ROGINEK , dipl. iur.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dalibor AMANOVIĆ , dipl. iur.

Trajanje: 5 h 10 min
Datum: 10.06.2022

Cijena: 99,54 EUR
749,98 KNRadnici koji su izaslani na rad u druge države ostaju obvezno osigurani u RH, dok se porez na dohodak, ovisno o trajanju izaslanja, može u skladu s odredbama Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja podmirivati u državi izaslanja. Različito se postupa kada je riječ o izaslanju u države EU-a u odnosu na izaslanje u državu izvan granica EU-a.

Prava s osnove zdravstvenog osiguranja za vrijeme rada u državi izaslanja radnik ostvaruje s obzirom na to je li izaslan u državu EU-a odnosno EGP-a, u državu s kojom RH primjenjuje ugovore o socijalnom osiguranju ili u državu izvan EU-a i EGP-a i s kojom RH ne primjenjuje ugovore.

Cilj je ovog webinara na pojednostavljeni način obrazložiti sve posebnosti i dvojbe u vezi s izaslanjem radnika.

Program:

IZASLANI RADNICI U SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA
Predavač: Dalibor AMANOVIĆ, dipl. iur.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • izaslanje radnika u zemlje članice Europske unije i primjena propisa o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti u Europskoj uniji
 • utvrđivanje mjerodavnog zakonodavstva
 • trajanje izaslanja te prekid i prestanak izaslanja
 • izdavanje potvrde A1 za izaslane radnike
 • prijavljivanje izaslanog radnika u sustav mirovinskog osiguranja
 • izdavanje A1 potvrde za rad u dvije ili više država
 • posebna pravila za radnike u međunarodnom prijevozu
 • izaslanje osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost
 • socijalni položaj izaslanih radnika kao posljedica Brexita
 • samozaposlene osobe i rad u dvjema ili u više država
 • izaslanje u treću državu
 • radnici izaslani u treću državu

SUSTAV ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA IZASLANIH RADNIKA
Predavačica: Kristina ROGINEK, dipl. iur.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • europska iskaznica kao osnova osiguranja
 • opseg zdravstvenih usluga izaslanog radnika u države EU-a i EGP-a
 • izaslani radnici s prebivalištem u drugoj državi EU-a
 • prava izaslanog radnika na naknadu za vrijeme bolovanja
 • opseg prava iz zdravstvenog osiguranja za vrijeme rada u dvjema ili u više država EU-a
 • prava iz zdravstvenog osiguranja članova obitelji izaslanog radnika
 • način prijave izaslanja u HZZO (Tiskanica T-4 i prilozi)
 • poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

POREZNI POLOŽAJ PRIMITAKA IZASLANIH RADNIKA
Predavačica: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • utvrđivanje razdoblja boravka na radu u inozemstvu u vezi s mjestom plaćanja poreza na dohodak
 • razlika u poreznom položaju između ustupljenih i izaslanih radnika
 • porezni položaj neoporezivih primitaka koje tuzemni poslodavac isplaćuje izaslanim radnicima (dnevnice za terenski rad, prigodne nagrade, jubilarne nagrade i sl., s posebnim osvrtom na čl. 80.a Zakona o porezu na dohodak)
 • obvezni sadržaj Obrasca INO-DOH koji poslodavac podnosi za izaslane radnike
 • obračun doprinosa
 • obračun poreza na dohodak i prireza
 • iskazivanje plaća i ostalih primitaka u Obrascu JOPPD
 • utvrđivanje naknade za bolovanje izaslanih radnika

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 6. lipnja2022. godine.

Cijena video snimke je 750,00 kn kn (600,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.