Izdavanje potvrde o oslobođenju od plaćanja PDV-a – donacija novčanih sredstava

Datum: 15.11.2006, Srijeda
Klasa: 410-01/06-01/946
Davatelj: Porezna uprava

Iz predmetnog spisa razvidno je da je društvo za komunalnu djelatnost »K.«, od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, kao nadležnog državnog tijela temeljem članka 3. Uredbe o provođenju Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između Vlade RH i Vlade SAD (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 3/95), 26. rujna 2006. zatražilo potvrdu o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Vlada SAD-a u 2004. godini doznačila je »K.« d.o.o. sredstva koja su iskorištena za izgradnju vodovoda u okolici S. Prije korištenja doniranih sredstava poduzeće nije ishodilo potvrdu u skladu s odredbom članka 73c. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. Rješenjem Ministarstva financija, Područnog ureda Karlovac, klasa: UP/I-471-02/06-01/75, ur.broj: 513-07-04-06-1 od 25. kolovoza 2006. u postupku inspekcijskog nadzora poreznom obvezniku »K.« d.o.o. naloženo je plaćanje 355.622,10 kn poreza na dodanu vrijednost (s pripadajućim kamatama), jer pri korištenju donacije nije imao potvrdu nadležnog tijela radi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

U nastavku dajemo traženo mišljenje.

Odredbom članka 73c. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 153/05.) propisan je postupak ostvarivanja poreznih oslobođenja koja su utvrđena međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

Prema odredbi članka 73c. stavak 2. navedenog Pravilnika nadležno tijelo koje je nositelj provedbe pojedinog međunarodnog ugovora izdaje propisanu potvrdu na temelju koje korisnik povlastice može ostvariti oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri nabavi dobara i usluga. Potvrdu nadležnog tijela kupac, koji temeljem međunarodnog ugovora ima pravo na porezno oslobođenje pri nabavi dobara i usluga, uručuje poreznom obvezniku kojem ista služi kao dokaz da je u trenutku isporuke imao pravo ne zaračunati porez na obavljenu isporuku.

Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost nije predviđena mogućnost ostvarivanja oslobođenja naknadno izdanom potvrdom.

Povratak na mišljenja