Izdavanje potvrde radi sudjelovanja na natječaju Agencije

Datum: 30.09.2015, Srijeda
Klasa: 410-19/15-01/301
Davatelj: Porezna uprava

       Obratili ste se u vezi izdavanja potvrde radi sudjelovanja na natječaju „Agencije“ (u daljnjem tekstu: Agencija), MJERA 7.1 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima. Prema navodima u dopisu Agencija je od Općine „A“ zatražila dostavu potvrde Porezne uprave iz koje će biti vidljivo da je Općina „A“ u sustavu PDV-a, kao i razlog zbog upisa u sustav PDV-a. U dopisu se navodi da ispostava Porezne uprave u „B“ ne želi izdati takvu potvrdu.
      Porezni obveznik sukladno čl. 58. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) ima pravo od PDV-a, koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporez) koji je obvezan platiti ili ga je platio u tuzemstvu za isporuke dobara ili usluge koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija.
      U vezi strukturnih instrumenata Europske unije koji su Republici Hrvatskoj na raspolaganju od dana pristupanja Europskoj uniji, napominjemo da u tom slučaju oslobođenje od plaćanja PDV-a iz čl. 198. st. 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) nije primjenjivo, te su isporučitelji dobara i usluga obvezni na isporuku obavljenu u okviru projekata koji se financiraju iz strukturnih instrumenata Europske unije obračunati PDV.
      Odredbama čl. 25. st. 11. t. a) Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020 propisano je da je PDV neprihvatljiv trošak za sufinanciranje u Mjeri 07, u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a.
      Prema tome, korisniku sredstava EU fondova koji nije upisan u registar obveznika PDV-a i nema pravo na odbitak pretporeza PDV će biti prihvatljiv izdatak što znači da će iz sredstava EU fondova moći financirati i izdatak za PDV. Korisniku sredstava EU fondova koji je upisan u registar obveznika PDV-a PDV nije prihvatljiv izdatak, međutim isti će uz zadovoljenje ostalih zakonom propisanih uvjeta imati pravo na odbitak pretporeza pa ne snosi trošak PDV-a kao krajnji korisnik. Što se tiče korisnika sredstava koji su upisani u registar obveznika PDV-a, ali ne s osnove obavljanja isporuka u okviru svoje ovlasti (npr. tijela državne uprave te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, obrazovne ustanove i slično) već s osnove obavljanja gospodarske djelatnosti, napominjemo da isti mogu kao pretporez odbiti samo PDV sadržan u ulaznim računima koji se odnosi na gospodarsku djelatnost za koju nije isključeno pravo na odbitak pretporeza, a ne mogu odbiti PDV koji je sadržan u računima koji se odnose na isporuke koje obavljaju u okviru svoje ovlasti ili djelatnosti oslobođene PDV-a bez prava na odbitak pretporeza.
      Obzirom na navedeno te obzirom da, kako se navodi u nastavku, postoje različite situacije u slučaju odbitka pretporeza kada je jedinica lokalne i područne (regionalne) upisana u registar obveznika PDV-a, ali ne s osnove obavljanja isporuka u okviru svoje ovlasti smatramo da se dokazivanje prava na odbitak pretporeza ne ostvaruje potvrdom Poreze uprave, već izjavom koju ovjerava korisnik sredstava jer jedino on zna za što će mu točno služiti pojedine nabave dobara i usluga.
      Prema tome, u konkretnom slučaju potrebno je odrediti da li će Općina „A“ sredstva iz EU fondova koristi za provedbu aktivnosti iz svoje ovlasti ili u okviru obavljanja gospodarske aktivnosti. Ako bi sredstva iz EU fondova Općina „A“ koristila za provedbu aktivnosti iz svoje ovlasti, tada joj je PDV prihvatljiv izdatak obzirom da ga ne mogu odbiti kao pretporez. U tom slučaju bi Općina „A“ - korisnik sredstava mogla koristiti pisanu izjavu da nema mogućnost odbitka PDV-a za određenu nabavu provedenu u okviru projekta koji se financira iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije. Navedenu izjavu izdaje i ovjerava sam korisnik sredstava, a ne Porezna uprava.
      Ako bi sredstva iz strukturnih instrumenata Općina „A“ koristila za obavljanje gospodarske djelatnosti tada joj PDV nije prihvatljiv izdatak, međutim Općina „A“ uz zadovoljenje ostalih zakonom propisanih uvjeta ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti.
      U slučaju da bi sredstva iz strukturnih instrumenata Općina „A“ koristila i za provedbu aktivnosti iz svoje ovlasti i za obavljanje gospodarske djelatnosti tada Općina „A“ mora sukladno čl. 137. st. 3. Pravilnika o PDV-u odrediti udjel korištenja u neposlovne svrhe, odnosno pretporez treba podijeliti prema svrsi uporabe na dio koji se može odbiti i na dio koji se ne može odbiti. I u ovom slučaju bi Općina „A“ - korisnik sredstava mogla koristiti pisanu izjavu u kojoj bi navela udjel korištenja u neposlovne svrhe, odnosno poslovne svrhe, a u vezi određene nabave provedene u okviru projekta koji se financira iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije. Navedenu izjavu izdaje i ovjerava sam korisnik sredstava, a ne Porezna uprava.

Povratak na mišljenja