Izmijenjene su pojedine odredbe u Zakonu o porezu na dohodak i u Zakonu o doprinosima

Datum: 28.12.2012, Petak
Autor: LTJ

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima objavljeni su u Narodnim novinama br. 144/12. i primjenjuju se od 01. siječnja 2013.

1. PROŠIREN JE OPSEG PRIMITAKA NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK

Prema dopunjenom članku 9. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04. do 22/12.) oporezivanju ne podliježu uplate sredstava u okviru programa mirovinske rente koja se uvodi u sustav mirovinskog osiguranja.

Neoporezivim primicima smatraju se i nagrade na paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih.

Porez na dohodak se ne plaća ni na primitke koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije u RH za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja u skladu s financijskom uredbom Europske komisije do propisanih svota.

Neoporezive svote tih primitaka biti će utvrđene Pravilnikom o porezu na dohodak.

2. DOHODAK OD PRODAJE VIŠE OD TRI NEKRETNINE ODNOSNO VIŠE OD TRI IMOVINSKA PRAVA SMATRA SE DOHOTKOM OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA

Prodaja više od tri nekretnine iste vrste ili tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od 5 godine više se ne smatra samostalnom obrtničkom djelatnosti već dohotkom od imovine i imovinskih prava osim ako se nekretnine izvlašćuju na temelju posebnog Zakona te ako se prodaje zemljište pojedinačne površine do 250 četvornih metara ili ukupne površine do 1000 četvornih metara. Porezna obveza nastaje nakon prodaje četvrte nekretnine odnosno četvrtog imovinskog prava a na sve prodano u razdoblju od 5 godina. Osnovica na koju se plaća porez je razlika između tržišne vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava i njihove nabavne vrijednosti uvećane za rast cijena industrijskih proizvoda te za troškove ulaganja za koje porezni obveznik posjeduje vjerodostojne isprave. Porez na dohodak se plaća prema rješenju Porezne uprave jednokratno u roku od 15 dana od dana primitka rješenja po stopi 25% uvećanoj za prirez. Ranije plaćeni porez uračunava se u poreznu obvezu utvrđenu po ovoj osnovi.

3. ISPITIVANJE IZVORA IMOVINE

Prema članku 63. ako Porezna uprava u tijeku postupka prikupljanja podataka o ostvarenim primicima i njihovom usporedbom s nabavljenom imovinom ustanovi da postoji razlika između vrijednosti imovine i sredstava za njezino stjecanje prijavljeno putem porezne prijave po kojoj je doneseno rješenje na koje se ne može uložiti žalba, pokrenut će obnovu postupka po službenoj dužnosti u roku od 30 dana od dana kada je utvrdila razliku dohotka. U postupku ispitivanja izvora imovine ispitivati će se izvori cjelokupne imovine stečene od 1.siječnja 2005. godine.

4. IZMJENE ZAKONA O DOPRINOSIMA

U zakonu o doprinosima, izmjene se uglavnom odnose na identifikaciju plaćenih doprinosa NA plaće prema pojedinom radniku. Naime izmijenjena je odredba prema kojoj poslodavac više ne obračunava doprinose na plaću na ukupno isplaćene plaće već na plaću pojedinog radnika.

Očekuje se da će ostale izmjene biti još dodatno pojašnjene Pravilnikom o doprinosima pa će o tome biti riječi u jednom od slijedećih brojeve časopisa RRiF.

Izmijenjene odredbe navedenih zakona ne odnose se na primitke koji se odnose na 2012.godinu.

Povratak na vijesti