Izvješće o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke – obrazac IPP se ne dostavlja ako nema obveze za poseban porez

Datum: 16.09.2009, Srijeda
Klasa: 410-01/09-01/1152
Davatelj: Porezna uprava

Zbog učestalih pitanja u svezi obveze podnošenja IPP obrasca, odnosno Izvješća o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, u nastavku dajemo sljedeću obavijest radi jedinstvenog postupanja u primjeni Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Nar. nov., br. 94/09.; dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnika o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Nar. nov., br. 96/09.; dalje u tekstu: Pravilnik).

Člankom 7. stavkom 1. Pravilnika propisano je da su isplatitelji plaće, mirovine i drugih primitaka obvezni o tim isplaćenim primicima te obračunanom i uplaćenom posebnom porezu podnositi Poreznoj upravi mjesečno »Izvješće o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke u ______ mjesecu ______ godine» – Obrazac IPP i to do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Ako isplatitelj plaće, mirovine, drugog dohotka i dividende i udjela u dobiti nije bio obvezan obračunati poseban porez na isplaćene plaće, mirovine i druge primitke sukladno članku 5. Zakona, tada nije obvezan podnositi ni obrazac IPP. Također, ako primjerice isplatitelj plaće u tijeku jednog mjeseca za određene radnike obračuna, obustavi i uplati poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke, dok za druge radnike nije obvezan obračunati ni uplatiti poseban porez sukladno Zakonu, u Obrazac IPP unosi podatke o isplaćenim primicima te obračunanom i uplaćenom posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke samo za one radnike čiji primici podliježu oporezivanju posebnim porezom.

Povratak na mišljenja