Izvješćivanje o neoporezivim primicima osoba – nerezidentima Republike Hrvatske koje isplaćuju neprofitne organizacije, do propisanog iznosa putem Obrasca JOPPD

Datum: 31.03.2014, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/14-01/502
Davatelj: Porezna uprava

Dopisom KLASA: 410-01/14-01/502, URBROJ: 513-07-01/2014-02 od 5. veljače 2014. dostavili ste upit neprofitne ustanove kojim se traži  mišljenje vezano uz izvješćivanje o primicima po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba – nerezidentima Republike Hrvatske koje isplaćuju neprofitne organizacije, a do propisanog iznosa iz čl. 10. t. 11. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13., 125/13. i 148/13. – dalje u tekstu: Zakon) vezano uz  čl. 7. st.  5. i st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. - ispravak, 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13. i 160/13. – dalje u tekstu Pravilnik) na Obrascu JOPPD.
      
      Člankom 76. st. 1. t. 6. Pravilnika propisano je da su isplatitelji primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak iz čl. 10. Zakona dužni dostavljati Obrazac JOPPD za sve isplate u tijeku jednog mjeseca po istoj osnovi po pojedinom poreznom obvezniku, odnosno fizičkoj osobi, osim ako ti primici nisu iskazani pojedinačno na izvješću na dan isplate i to najkasnije do petnaestog dana u mjesecu za primitak koji je ostvaren, odnosno isplaćen u prethodnom mjesecu (čl. 76. st. 7. Pravilnika).
      
      Iz gore citiranih odredbi Pravilnika može se zaključiti da su isplatitelji primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak iz čl. 10. Zakona, dužni dostavljati podatke o svim isplaćenim primicima na način i u rokovima propisanim Pravilnikom po pojedinoj fizičkoj osobi i to bez obzira na to da li je primatelj rezident ili nerezident Republike Hrvatske. Bitan podatak u svim izvješćivanjima Porezne uprave (pa tako i kod izvješćivanja putem Obrasca JOPPD) je osobni identifikacijski broj primatelja (dalje u tekstu OIB) iz razloga što je čl. 14. st. 1. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12. i 73/13. – dalje u tekstu OPZ)  propisano da se poreznim brojem za potrebe oporezivanja smatra osobni identifikacijski broj propisan Zakonom o osobnom identifikacijskom broju (Nar. nov., br. 60/08.) kojega Porezna uprava koristi za povezivanje i objedinjavanje podataka iz službenih evidencija koje vode javnopravna tijela te podataka prikupljenih na drugi način o imovini koju posjeduje fizička osoba (čl. 14. st. 2. OPZ-a). Napominjemo da zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a umjesto nerezidenta može podnijeti i  opunomoćenik, koji u tome slučaju mora priložiti punomoć (pisanu na hrvatskom jeziku) za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a. Navedena punomoć mora biti ovjerena od javnog bilježnika samo iznimno ako postoji sumnja u njenu vjerodostojnost, također ukoliko je punomoć izdana na odvjetnika, javnog bilježnika ili  javnopravnog tijela Porezna uprava neće tražiti ovjeru predmetne punomoći. Kako je podnositelj upita neprofitna ustanova osnovana od strane Vlade Republike Hrvatske, ukoliko bi istu primatelj neoporezivih primitaka  –  nerezident Republike Hrvatske opunomoćio za izdavanje OIB-a takvu punomoć ne bi bilo potrebno ovjeravati od strane javnog bilježnika pa sukladno tome sam postupak izdavanja OIB-ova za navedene primatelje ne može proizvesti, kao što je navedeno u upitu, dodatni trošak podnositelju.

Povratak na mišljenja