Kamate na zajmove dioničara i članova društva

Datum: 11.12.2008, Četvrtak
Klasa: 410-10/08-01/12
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik »T.« postavio je upit vezano uz kamate na zajmove dioničara i članova društva. Naime, postavlja se pitanje da li je, prilikom izračunavanja iznosa kapitala temeljem članka 8. stavka 3. Zakona o porezu na dobit, u izračun potrebno uključiti i akumulirane gubitke. Temeljem navedenog, u nastavku odgovaramo.

Zakon o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05. i 57/06.; u daljnjem tekstu: Zakon) u članku 5. stavku 1. propisuje da je porezna osnovica dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama Zakona. Prema članku 7. stavku 1. točci 12. Zakona porezna osnovica iz članka 5. Zakona povećava se za kamate koje nisu porezno priznati rashod prema odredbama Zakona.

Sukladno članku 8. stavku 1. Zakona u kamate iz članka 7. stavka 1. točke 12. Zakona spadaju i kamate na zajmove koji su primljeni od dioničara odnosno člana društva koji drži najmanje 25% dionica ili udjela u kapitalu ili glasačkih prava u poreznom obvezniku, ako bilo kada u poreznom razdoblju ti zajmovi premaše četverostruku svotu udjela toga dioničara odnosno člana društva u kapitalu ili glasačkom pravu, utvrđenu u odnosu na svotu i razdoblje trajanja zajmova u poreznom razdoblju, osim kamate po kreditima od financijskih organizacija. Prema članku 8. stavku 2. Zakona zajmovima dioničara, odnosno člana društva, prema stavku 1. navedenog članka, smatraju se i zajmovi trećih osoba za koje jamči dioničar odnosno član društva.

Svota udjela dioničara odnosno člana društva u kapitalu korisnika kredita određuje se za porezno razdoblje kao prosjek uplaćenog kapitala, zadržane dobiti i rezervi, zadnji dan svakog mjeseca poreznog razdoblja prema odredbi članka 8. stavka 3. Zakona.

Pravilnik o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05. i 133/07.; u daljnjem tekstu: Pravilnik) u članku 32. stavcima 1. i 2. propisuje da se kamatama iz članka 8. Zakona smatraju kamate na svotu zajma koji premašuje četverostruku svotu udjela dioničara odnosno člana društva u kapitalu ili glasačkom pravu, a koji drži najmanje 25% dionica ili udjela u kapitalu ili glasačkom pravu u društvu. Za izračun udjela člana društva u kapitalu, prema članku 8. stavak 1. Zakona, uzima se stanje kapitala (upisanog i umanjenog za neuplaćeni dio, neupisanog, pričuva i zadržane dobiti), na zadnji dan u mjesecu u kojemu se zajam počeo koristiti. Udio udjela člana društva i stanje kapitala utvrđuje se svaki zadnji dan u mjesecu za razdoblje korištenje zajma.

Prema članku 32. stavcima 5. i 6. Pravilnika ako se na kamate iz stavka 1. navedenog članka plaća porez na dohodak od kapitala, za kamate se ne povećava osnovica poreza na dobit. Za kamate iz stavka 1. istoga članka ne povećava se porezna osnovica ako ih zaračunava tuzemni obveznik poreza na dobit.

Zakon o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. do 107/07.; u daljnjem tekstu: ZTD) propisuje u članku 220. stavku 1. da je neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini društvo dužno najprije uporabiti za namjene redom kako su navedene:

1. za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina,

2. za unos u zakonske rezerve,

3. za unos u rezerve za vlastite dionice, ako ih je društvo steklo ili ih namjerava steći,

4. za unos u statutarne rezerve, ako ih društvo ima.

ZTD u članku 406. stavku 1. propisuje da članovi društva ne mogu tražiti da im društvo vrati ono što su uplatili kao temeljne uloge. Članovima se ne smije isplatiti kamata na uplaćeni temeljni ulog niti se može ugovoriti takva obveza društva. Sve dok društvo postoji oni imaju pravo tražiti da im se isplati godišnja dobit i neraspoređena dobit iz ranijih godina umanjena za gubitke iz ranijih godina u mjeri u kojoj to nije isključeno zakonom, društvenim ugovorom ili odlukom o upotrebi dobiti. Odlukom o upotrebi dobiti članovi društva mogu, ako se društvenim ugovorom drugačije ne odredi, iznos dobiti u potpunosti ili dijelom unijeti u rezerve društva ili ostaviti kao neraspoređenu dobit.

Temeljem navedenih odredbi, mišljenja smo da se pri izračunu stanja kapitala, na način propisan Pravilnikom, a sukladno članku 8. Zakona, mogu uključiti preneseni gubici iz ranijih godina koji nisu pokriveni, jer se za iznos takvih gubitka smanjuje zadržana dobit odnosno za iznos takvih gubitaka smanjuje se vrijednost kapitala. Društvo je dužno uporabiti dobit prema odredbama ZTD-a.

Povratak na mišljenja