Koje novosti donose izmjene Pravilnika o PDV-u?

Datum: 02.08.2011, Utorak
Autor: LJ. M.

Izmjene u načinu izdavanja računa i računi u elektroničkom obliku. Izmjenom čl. 104., st. 1. i 2. Pravilnika o PDV-u (Nar. nov., br. 149/09. - dalje: Pravilnik o PDV-u) određeno je da porezni obveznik treba za isporučena dobra i obavljene usluge dostaviti račun kupcu koji može biti ispostavljen na papiru ili u elektroničkom obliku. Međutim, poduzetnik ne treba ispostaviti račun pod uvjetom da se taj račun odnosi isključivo na isporuke koje su prema odredbama članka 11.a, st. 1., t. b) do g) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 94/09.), financijske transakcije, oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Neovisno na navedenu odredbu, ako primatelj ovakve isporuke ipak traži račun, isporučitelj treba ispostaviti račun i na papiru.

Dopunama Pravilnika (čl. 104.a) detaljnije se propisuju način ispostavljanju računa u elektroničkom obliku te metode primjenom kojih se mogu ispostavljati računi u elektroničkom obliku. Pritom primatelj računa treba dati suglasnost da želi primati račune u elektronskom obliku. Važno je napomenuti da račun u elektroničkom obliku je takav dokument koji je ispostavljen kao elektronička isprava u skladu sa Zakonom o elektroničkoj ispravi (Nar. nov., br. 150/05.), potpisan elektroničkim potpisom u skladu sa Zakonom o elektroničkom potpisu (Nar. nov., br. 10/02. i 80/08.).

Ispravak računa. Izdavatelj računa može ispraviti pogrešno iskazani porez u računu o isporučenim dobrima i obavljenim uslugama ako primatelj po tom računu još nije iskoristio pravo na odbitak pretporeza. Izdavatelj računa je u tom slučaju obvezan primatelja računa obavijestiti o ispravku računa ovisno o tome je li račun izdan u elektroničkom obliku ili na papiru. Izdavatelju računa u elektroničkom obliku treba biti dostavljena obavijest o storniranju toga računa u elektroničkom obliku temeljem koje će izdavatelj ispravak poreza proknjižiti u svom knjigovodstvu. Međutim, izdavatelju računa na papiru treba biti vraćen izvornik računa u kojemu je porez bio pogrešno iskazan, a on ga treba pohraniti u svoju dokumentaciju i ispravak poreza proknjižiti u svome knjigovodstvu (izmjene čl. 108).

Pravo izbora na oporezivanje kod usluga davanja zajmova. Porezni obveznik ima pravo izbora za oporezivanje kad za isporučena dobra ili obavljene usluge odobrava kredite iz svojih financijskih sredstava, a naknadu za usluge kreditiranja iskazuje odvojeno od vrijednosti dobara i usluga koje isporučuje. Novom odredbom čl. 83. st. 2. propisano je da se navedeno pravo na izbor za oporezivanje odnosi na porezne obveznike koji povremeno odobravaju kredite povezane s obavljanjem isporuka dobara i usluga. Prije izmjene Pravilnika o PDV-u bilo je propisano da se to pravo odnosi na porezne obveznike koji obavljaju povremeno financijske transakcije.

Ispravak i podjela pretporeza. Ispravak i podjela pretporeza ne provodi se ako pretporez koji bi se trebao ispraviti po dobru dugotrajne imovine ne prelazi vrijednost od 2.000,00 kn kako je određeno čl. 145. Pravilnika o PDV-u. Izmjenama je dodana odredba kojom se propisuje da se ne provodi ispravak pretporeza za jednu petinu ili jednu desetinu razlike pretporeza koja je nastala zbog promjene postotka prava na odbitak pretporeza utvrđenog za gospodarska dobra koja se koriste za obavljanje oporezivih isporuka u odnosu na početnu godinu korištenja, ako razlika pretporeza ne prelazi 500,00 kn. Nadalje, utvrđeno je da svota odbitka pretporeza koja se usklađuje u konačnom obračunu PDV-a ne utječe na visinu troška nabave, odnosno proizvodnje dugotrajne imovine evidentirane u poslovnim knjigama poduzetnika.

Postupak izračuna svote pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza propisan je čl. 146. Pravilnika o PDV-u. Kod tog izračuna ne uzimaju se u obzir između ostaloga i povremene financijske transakcije koje su navedene u čl. 11.a, st. 1., t. b) do g) Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Brisana je odredba u čl. 146., st. 6. kojom je bilo određeno da se povremenim financijskim transakcijama smatraju isporuke koje ne prelaze 2% ukupnih godišnjih isporuka. Sada će se taj kriterij određivati prema kriteriju povremenog obavljanja, a ne više prema vrijednosti godišnjih isporuka.

Oslobođenje PDV-a se odnosi na isporuku obroka u vezi s predškolskim i osnovnoškolskim obrazovanjem koje tim korisnicima, odnosno predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama obavljaju ustanove ili organizacije iz članka 11., st. 1., t. g), h) i i) Zakona. Odredba se odnosi na isporučitelje socijalne i obrazovne ustanove koje isporučuju obroke izravno ili putem druge takve ustanove ili organizacije. Međutim, uvjet je da naknada nije veća od ukupnih troškova za obavljenu isporuku.

Opširnije o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u može se pročitati sljedećem broju časopisa RRiF, odnosno u broju 9/11.,

Povratak na vijesti