Mišljenje vezano za uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu temeljem potvrde inozemnog poreznog tijela o uplaćenom porezu u inozemstvu ili na temelju potvrde za to ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu te rokovi za dostavu istih

Datum: 21.01.2016, Četvrtak
Klasa: 410-01/16-01/96
Davatelj: Porezna uprava

​Porezna uprava Republike Hrvatske zaprimila je za 2014. godinu godišnje porezne prijave za porezne obveznike koji su ostvarili dohodak u/iz inozemstva (Sjedinjene Američke Države i Republika Slovenija). Međutim, u godišnjim prijavama poreza na dohodak nisu dostavljene potvrde inozemnog poreznog tijela o uplaćenom porezu u inozemstvu ili potvrde za to ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu. Nadležna Ispostava Porezne uprave uputila je u prosincu 2015. godine poreznim obveznicima poziv za dostavom istih. Kao odgovor Porezna uprava zaprimila je dopise od strane savjetodavne kuće u kojima se navodi da za porezne obveznike nije moguće dostaviti potvrde inozemnog poreznog tijela o uplaćenom porezu u inozemstvu ili potvrde za to ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu budući da je u slučaju Sjedinjenih Američkih Država porezna godina različita od porezne godine u Republici Hrvatskoj, a da u slučaju Republike Slovenije još nisu poznate informacije o inozemnom dohotku i porezu uplaćenom u inozemstvu.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 39. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14, 136/15; dalje u tekstu: Zakon) propisano je koji porezni obveznici su obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu, dok je člankom 40. Zakona propisano koji porezni obveznici nisu obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu. Porezni obveznik, neovisno o tome da li je u konkretnom slučaju sukladno članku 39. Zakona imao za 2014. godinu obvezu podnošenja godišnje porezne prijave ili je poreznu prijavu podnio dobrovoljno sukladno članku 40. Zakona istu je bio u obvezi podnijeti do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
Člankom 37. stavkom 4. Zakona propisano je da ako je rezident ostvario dohodak u inozemstvu (inozemni dohodak) i ako je taj dohodak oporezivan u inozemstvu porezom koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak, porez plaćen u inozemstvu uračunava se na propisani način u tuzemni porez na dohodak.
Člankom 82. Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14, 137/15; dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da se u inozemstvu plaćen porez iz dohotka rezidenta, koji prema tuzemnim propisima podliježe oporezivanju u tuzemstvu, uračunava u tuzemni porez na dohodak, ako ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili višestranim međudržavnim ugovorima i sporazumima nije drukčije određeno. Porez koji je porezni obveznik platio u inozemstvu uračunava se samo na temelju potvrde inozemnog poreznog tijela o uplaćenom porezu u inozemstvu ili na temelju potvrde za to ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu. Uračunavanje inozemnog poreza u tuzemni porez na dohodak obavlja se u godišnjem obračunu poreza na temelju podnesene godišnje porezne prijave.
Odredbama članka 66. stavka 1. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15) propisano je da porezni obveznik može izvršiti ispravak prijave ako uoči da je porezna prijava koju je podnio ili koja je podnesena za njega netočna ili nepotpuna i da zbog toga može doći do manje ili više plaćenog poreza. Nadalje, odredbama stavka 3. ovog članka propisano je da porezni obveznik može izvršiti ispravak prijave iz stavka 1. ovoga članka najkasnije u roku od dvanaest mjeseci od isteka roka za podnošenje prijave.
Nadalje, Zakon o općem upravnom postupku u članku 123. stavku 1. točki 1. („Narodne novine“ br. 47/09) propisuje da se obnova postupka u kojem je doneseno rješenje protiv kojeg se ne može izjaviti žalba može pokrenuti na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti u roku od tri godine od dana dostave rješenja stranci ako se sazna za nove činjenice ili stekne mogućnost da se upotrijebe novi dokazi koji bi, sami ili u vezi s već izvedenim i upotrijebljenim dokazima, mogli dovesti do drukčijeg rješenja da su te činjenice, odnosno dokazi bili izneseni, odnosno upotrijebljeni u prijašnjem postupku.
Uzevši u obzir gore navedeno i uzevši u obzir poreznu godinu u Sjedinjenim Američkim Državama što je moguće vidjeti iz Tablice pod nazivom „Porezna godina u pojedinim državama svijeta“, koju dostavljamo u privitku, mišljenja smo da iz dopisa dostavljenih od strane savjetodavne kuće ne proizlaze realni razlozi zašto porezni obveznici nisu dostavili potvrde o uplaćenom porezu u Sjedinjenim Američkim Državama i Republici Sloveniji. Porezne obveznike potrebno je uputiti da do kraja veljače 2016. godine dostave gore spomenute potvrde, te ukoliko se iste ne dostave u roku u kojem je dozvoljen ispravak godišnje porezne prijave Porezna uprava će zaključno sa zadnjim danom veljače 2016. godine donijeti porezna rješenja, a u rješenjima neće biti izvršeno uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu budući da porezni obveznici nisu dostavili tražene potvrde. Molimo da uputite porezne obveznike da ako zaprime potvrde inozemnog poreznog tijela ili za to ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu izvan roka propisanog člankom 66. stavkom 1. Općeg poreznog zakona da isti mogu zatražiti obnovu postupka sukladno članku 123. stavku 1. točki 1. Zakona o općem upravnom postupku.
Napominjemo da se u iznimnim slučajevima (za godišnje prijave poreza na dohodak za 2013. i 2014. godinu koje zbog nedostavljanja potvrda o visini dohotka i poreza nisu još uvijek riješene) od država članica Europske unije može putem nadležnog CLO ureda zatražiti razmjena obavijesti vezano za dostavu podataka o visini dohotka ostvarenog u toj drugoj državi kao i o iznosu poreza plaćenog u toj drugoj državi.
Porezna godina u pojedinim državama svijeta

Povratak na mišljenja