Mjere za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba

Datum: 02.11.2020, Ponedjeljak
Autor: I.P.

      U Službenom glasniku Grada Zagreba br. 27. od 30. listopada 2020. godine, objavljena je Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.  

      Odlukom su donesene mjere prema kojima ugostitelji i obrtnici koji: 

  • obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima i na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Zagreba oslobađaju se plaćanja zakupnine 
  • su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, komunalna naknada umanjit će se za 30 % utvrđena svote 
  • su korisnici javnih površina za postavljanje otvorene terase oslobađaju se plaćanja mjesečne naknade 
  • su obveznici poreza na potrošnju alkoholnih pića (vinjaka, rakije i žestokih pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, oslobađaju se plaćanja poreza po stopi od 2 %. 

      Navedene mjere primjenjivat će se od 1. studenoga 2020. do ukidanja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2, KLASA: 011-02/20-01/143, URBROJ: 534-02-01-2/6-20-1 koju je Ministarstvo zdravstva donijelo 11. ožujka 2020. godine. 

      Iz citiranog proizlazi da je predmetna Odluka privremenog karaktera.

      Pojam „oslobađaju se“ otvara dvojbe u provedbi Odluke u smislu treba li i dalje  na računima iskazivati i obračunavati porez na potrošnju ali ne i uplaćivati u proračun Grada Zagreba, odnosno iskazivati neuplaćeni porez kao potporu. Drugo moguće rješenje je da se ne iskazuje porez na potrošnju, no tada učinak oslobođenje (uz nepromijenjene cijene pića) „prelijeva se“ u PDV.

      Tumačenje koje bi ove dvojbe otklonile očekuje se od središnjeg ureda Porezne uprave Ministarstva financija.

      Između ostalog, postavlja se i pitanje zakonitosti ove Odluke u dijelu oslobođenja od plaćanja poreza na korištenje javnih površina i poreza na potrošnju. Naime, prema čl. 42. st. 2. Zakona o lokanim porezima (Nar. nov., br. 115/16. i 101/17.) propisano je da se odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave kojom se propisuje i uređuje plaćanje poreza na potrošnju i poreza na korištenje javnih površina može mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, s primjenom od 1. siječnja iduće godine. Svaka odluka donesena suprotno odredbama ZLP-a podliježe ocjeni zakonitosti koju provodi Visoki upravni sud RH, a na prijedlog Porezne uprave. O tome se očitovalo Ministarstvo financija, Porezna uprava u svom tumačenju (KLASA: 410-01/17-01/700 od 28. kolovoza 2020.), a može mu se pristupiti ovdje. Prema dostupnim informacijama, takav prijedlog biti će upućen.

      U skladu s gore navedenim, ugostitelji i obrtnici mogu samo računati na oslobođenje od plaćanja zakupnine (ako obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima i na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Zagreba) te na smanjenje komunalne naknade za 30 %. Ostale mjere ovise o ocjeni zakonitosti.

      Nakon donošenja tumačenja Ministarstva financija te ocjene zakonitosti Visokog upravnog suda RH izvijestiti ćemo naše čitatelje o daljnjem postupanju.

Povratak na vijesti