Mjesna nadležnost poreznih tijela pri nadzoru poreznog obveznika u slučaju preseljenja

Datum: 01.02.2013, Petak
Klasa: 410-01/13-01/502
Davatelj: Porezna uprava

 U upitu je navedeno da je porezni obveznik gosp. N. D. imao adresu prebivališta na području ispostave Sinj. Porezna uprava – Ispostava Sinj je temeljem zapisnika o obavljenom nadzoru Područnog ureda Split, Odjela za otkrivanje porezno kaznenih djela, Klasa: 215-02/11-01/25, Ur. broj: 513-07-17-12-69 od 20. 03. 2012. kao mjesno nadležno tijelo, temeljem podataka utvrđenih u navedenom zapisniku, poreznom obvezniku izdala porezno rješenje Klasa: UP/I-410-23/2010-02/11036, Ur. broj: 513-07-17-06/2012-03 od 03. 08. 2012. te porezno rješenje Klasa: UP/I-410-23/2012-01/3, UR. broj: 513-07-17-06/2012-03 od 03. 08. 2012. godine.

 Porezni obveznik je u zakonom propisanom roku dana 31. 08. 2012. podnio žalbe na navedena rješenja izdana od strane Ispostave Sinj. Dana 14. 12. 2012. Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak je izdao rješenje Klasa: UP/II-410-18/12-01/573, Ur. broj: 513-04/12-02 te Klasa: UP/III-410-18/12.01/574, Ur. broj: 513-04/12-02 kojima je žalbe uvažio te predmete vratio na ponovni postupak.

 Dana 28. 12. 2012. porezni obveznik gosp. D. N. je promijenio adresu prebivališta u Zagreb. Uvidom u ISPU utvrđeno je kako je poreznom obvezniku u registru poreznih obveznika dodijeljen tim 3406 014 od dana 15. siječnja 2013., te upisana šifra NKD 7320 – istraživanje tržišta i ispitivanje javnosti. Obvezniku nije upisan datum početka obavljanja djelatnosti, te također nema upisanih podataka u Registru samostalnih djelatnosti.

 Zatraženo je mišljenje o tome je li Ispostava Sinj i dalje nadležna za rješavanje predmeta ili je potrebno iste uputiti Područnom uredu Zagreb – Ispostava Medveščak.

 Članak 37. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08., 18/11., 78/12. i 136/12., u nastavku: OPZ) propisuje na koji način porezno tijelo utvrđuje mjesnu određenost poreznog obveznika za potrebe vođenja poreznog postupka. Prema stavku 1. točki 1. članka 37. OPZ-a mjesna određenost poreznog obveznika za fizičke osobe utvrđuje se prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu.

 Prema članku 45. OPZ-a mjesna nadležnost poreznih tijela određuje se prema posebnim zakonima i propisima kojima se uređuje unutarnja organizacija i ustrojstvo poreznih tijela.

 Mjesna nadležnost određuje se prema području na kojemu pojedino tijelo koje je stvarno nadležno može voditi postupak i donositi rješenja. Područni ured i ispostave područnih ureda Porezne uprave nadležni su za utvrđivanje poreza svaki na svojem području.

 Odredbom članka 46. OPZ-a propisano je da ako bi u nekoj poreznoj stvari istodobno mjesto nadležna mogla biti dva ili više poreznih tijela, porez utvrđuje ono porezno tijelo koje je prvo pokrenulo postupak, dok je odredbom članka 47. OPZ-a propisano da će porezno tijelo koje je pokrenulo postupak ustupiti predmet poreznom tijelu koje je prema novim okolnostima postalo mjesno nadležno ako se time poreznom obvezniku bitno olakšava sudjelovanje u poreznom postupku.

 U konkretnom slučaju koji je naveden u upitu, u pokrenutom poreznom postupku porezna rješenja je donio Područni ured Split – Ispostava Sinj kao mjesno nadležno porezno tijelo. U međuvremenu, nakon odluke drugostupanjskog tijela kojom se žalbe uvažavaju i predmeti vraćaju na ponovni postupak, porezni obveznik je promijenio prebivalište. Temeljem te nove okolnosti mjesno nadležno postalo je drugo porezno tijelo, a to je u navedenom slučaju Područni ured Zagreb – Ispostava Medveščak.

Povratak na mišljenja