Mora li neprofitna ustanova (skrb o starijim osobama) privatnog osnivača plaćati porez na dobitak

Datum: 18.01.2011, Utorak
Klasa: 410-01/10-01/1853_
Davatelj: Porezna uprava

Sukladno članku 2. st. 1. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 00/05., 57/06., 146/08. i 80/10.). obveznik je trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident RH koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi.

Prema st. 6. i 7. istoga članka Zakona, državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fondacije nisu obvezni¬ci poreza na dobit. Ako osobe iz st. 6. obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi omogućilo stjecanje neopravdanih povlastica na tržištu, Porezna uprava će, iznimno, na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika ili druge zainteresirane osobe, rješenjem utvrditi da su navedene osobe obveznici poreza na dobit za tu djelatnost.

Sukladno članku 6. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 133/07., 156/08., 146/09. i 123/10.), ako OSObe iz članka 2. st. 5. i 6. Zakona obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti dovelo bi do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu. Porezna uprava na vlastitu će inicijativu, ili na prijedlog drugih osoba, ili na prijedlog tih osoba rješenjem utvrditi da su obveznici poreza na dobit za tu djelatnost. Rješenje o statusu poreznog obveznika iz st. 1 toga članka donosi nadležna ispostava Porezne uprave prema sudištu pravne osobe. U procjeni gospodarstvene djelatnosti treba utvrditi obavlja li se gospodarstvenu djelatnost samostalno i trajno radi ostvarivanja dobiti ili drugih gospodarstveno procjenjivih koristi. Ako pravna osoba u svojim aktima o osnivanju nema cilj stjecati dobit, nego samo prihod radi financiranja djelatnosti, a prihod stječe razmjenom dobara i usluga na tržištu, smatra se da obavlja djelatnost na, način i uz uvjete pod kakvima tu djelatnost obavljaju i poduzetnici koji su osnovani radi stjecanja dobiti.

Slijedom toga, u načelu, ustrojstveni oblik pravne osobe nije od presudnoga značaja za utvrđivanje obveze plaćanja poreza na dobit. Za porezne je svrhe bitno obavlja li određena pravna osoba gospodarstvenu djelatnost samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti ili drugih gospodarstveno procjenjivih koristi, odnosno stječe li prihode razmjenom dobara ili usluga na tržištu, neovisno o tome što stoji u aktima o osnivanju određene pravne osobe, ili je zbog obavljanja određene djelatnosti posebnim propisima utvrđen i obvezatan ustrojstveni oblik.

U ovoj pravnoj stvari očito je navedena ustanova obveznik plaćanja poreza na dobit, sukladno članku 2. st. 1. Zakona, i to od samog početka obavljanja djelatnosti, te za nju ne važi članak 2. st. 6. Zakona, jer samo pod određenim uvjetima, državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave i ustanove jedinica lokalne samouprave nisu obveznici plaćanja poreza na dobit.

Povratak na mišljenja